Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement in 20111

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

502595

664588

-161993

4511

Autonomous Republic of Crimea

23394

27539

-4145

213

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

17894

25376

-7482

186

Volyn

14620

13842

778

116

Dnipropetrovsk

36116

52106

-15990

343

Donetsk

41720

71042

-29322

473

Zhytomyr

15154

20417

-5263

134

Zakarpattya

18460

14588

3872

195

Zaporizhzhya

18198

27033

-8835

169

Ivano-Frankivsk

16497

16657

-160

145

Kyiv

20083

26847

-6764

143

Kirovohrad

10578

16697

-6119

139

Luhansk

21320

37256

-15936

188

Lviv

28904

31162

-2258

272

Mykolayiv

13029

17441

-4412

97

Odesa

29225

33688

-4463

268

Poltava

14167

24384

-10217

86

Rivne

17697

14168

3529

156

Sumy

10473

18833

-8360

78

Ternopil

11964

14829

-2865

96

Kharkiv

26317

40079

-13762

234

Kherson

12085

15828

-3743

120

Khmelnytskiy

14492

20116

-5624

89

Cherkasy

12473

20848

-8375

101

Chernivtsi

11281

11192

89

96

Chernihiv

10134

20179

-10045

80

City of Kyiv

32068

27050

5018

255

Sevastopol agglomeration

4252

5391

-1139

39

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate2

Ukraine

11,0

14,5

-3,5

9,1

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,0

-2,1

9,2

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

15,5

-4,6

10,6

Volyn

14,1

13,3

0,8

7,9

Dnipropetrovsk

10,9

15,7

-4,8

9,7

Donetsk

9,5

16,1

-6,6

11,4

Zhytomyr

11,9

16,0

-4,1

9,1

Zakarpattya

14,8

11,7

3,1

10,7

Zaporizhzhya

10,1

15,0

-4,9

9,4

Ivano-Frankivsk

12,0

12,1

-0,1

8,9

Kyiv

11,7

15,6

-3,9

7,3

Kirovohrad

10,5

16,6

-6,1

13,2

Luhansk

9,3

16,3

-7,0

8,9

Lviv

11,4

12,3

-0,9

9,5

Mykolayiv

11,0

14,8

-3,8

7,6

Odesa

12,2

14,1

-1,9

9,3

Poltava

9,5

16,4

-6,9

6,1

Rivne

15,3

12,3

3,0

9,1

Sumy

9,1

16,3

-7,2

7,5

Ternopil

11,1

13,7

-2,6

8,1

Kharkiv

9,6

14,6

-5,0

9,0

Kherson

11,1

14,6

-3,5

10,0

Khmelnytskiy

11,0

15,2

-4,2

6,2

Cherkasy

9,8

16,3

-6,5

8,2

Chernivtsi

12,5

12,4

0,1

8,7

Chernihiv

9,3

18,5

-9,2

8,0

City of Kyiv

11,4

9,6

1,8

8,0

Sevastopol agglomeration

11,1

14,1

-3,0

9,3

1 The data are preliminary

2  Per 1000 live birth.