Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January 2012

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

41317

59381

–18064

396

Autonomous Republic of Crimea

1905

2418

–513

17

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

1475

2195

–720

16

Volyn

1233

1214

19

12

Dnipropetrovsk

3064

4578

–1514

26

Donetsk

3452

6481

–3029

45

Zhytomyr

1192

1828

–636

12

Zakarpattya

1634

1368

266

9

Zaporizhzhya

1460

2378

–918

6

Ivano-Frankivsk

1334

1474

–140

14

Kyiv

1668

2485

–817

19

Kirovohrad

928

1595

–667

11

Luhansk

1752

3272

–1520

13

Lviv

2360

2770

–410

17

Mykolayiv

1066

1553

–487

12

Odesa

2447

2991

–544

30

Poltava

1193

2203

–1010

14

Rivne

1508

1286

222

8

Sumy

906

1709

–803

10

Ternopil

975

1340

–365

10

Kharkiv

2185

3626

–1441

23

Kherson

980

1401

–421

9

Khmelnytskiy

1143

1751

–608

13

Cherkasy

1004

1780

–776

10

Chernivtsi

871

1073

–202

9

Chernihiv

762

1737

–975

7

 

 

 

 

 

City of Kyiv

2504

2406

98

21

Sevastopol agglomeration

316

469

–153

3

 

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

10,7

15,4

–4,7

9,5

Autonomous Republic of Crimea

11,4

14,5

–3,1

8,7

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,7

15,9

–5,2

10,7

Volyn

14,0

13,8

0,2

9,8

Dnipropetrovsk

10,9

16,3

–5,4

8,6

Donetsk

9,3

17,4

–8,1

12,9

Zhytomyr

11,1

17,0

–5,9

9,5

Zakarpattya

15,4

12,9

2,5

5,8

Zaporizhzhya

9,6

15,7

–6,1

4,0

Ivano-Frankivsk

11,4

12,6

–1,2

10,2

Kyiv

11,5

17,1

–5,6

11,4

Kirovohrad

10,9

18,8

–7,9

12,4

Luhansk

9,1

17,0

–7,9

7,3

Lviv

11,0

12,9

–1,9

7,1

Mykolayiv

10,7

15,6

–4,9

11,1

Odesa

12,1

14,8

–2,7

12,3

Poltava

9,5

17,6

–8,1

11,8

Rivne

15,4

13,1

2,3

5,4

Sumy

9,3

17,5

–8,2

11,4

Ternopil

10,6

14,6

–4,0

10,1

Kharkiv

9,4

15,6

–6,2

10,5

Kherson

10,7

15,3

–4,6

9,0

Khmelnytskiy

10,3

15,7

–5,4

10,8

Cherkasy

9,3

16,5

–7,2

9,6

Chernivtsi

11,4

14,0

–2,6

9,6

Chernihiv

8,3

18,9

–10,6

8,4

 

 

 

 

 

City of Kyiv

10,5

10,1

0,4

7,9

Sevastopol agglomeration

9,8

14,5

–4,7

8,5

1  Per 1000 live birth.