Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-February 2012

 

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

84247

118738

–34491

750

Autonomous Republic of Crimea

3976

4866

–890

27

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

3107

4445

–1338

30

Volyn

2568

2375

193

17

Dnipropetrovsk

6067

9040

–2973

56

Donetsk

6956

12915

–5959

85

Zhytomyr

2457

3766

–1309

20

Zakarpattya

3116

2640

476

22

Zaporizhzhya

2970

4771

–1801

24

Ivano-Frankivsk

2739

2986

–247

27

Kyiv

3463

4855

–1392

25

Kirovohrad

1839

3103

–1264

17

Luhansk

3494

6710

–3216

32

Lviv

4767

5585

–818

36

Mykolayiv

2236

3208

–972

22

Odesa

4928

6090

–1162

54

Poltava

2372

4297

–1925

23

Rivne

2992

2529

463

26

Sumy

1852

3317

–1465

14

Ternopil

1985

2620

–635

14

Kharkiv

4288

7156

–2868

38

Kherson

2009

2869

–860

17

Khmelnytskiy

2444

3577

–1133

27

Cherkasy

2071

3637

–1566

18

Chernivtsi

1918

2089

–171

13

Chernihiv

1631

3596

–1965

13

 

 

 

 

 

City of Kyiv

5280

4752

528

49

Sevastopol agglomeration

722

944

–222

4

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

11,3

15,9

–4,6

8,9

Autonomous Republic of Crimea

12,3

15,1

–2,8

6,9

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,6

16,6

–5,0

10,0

Volyn

15,1

14,0

1,1

7,0

Dnipropetrovsk

11,1

16,6

–5,5

9,3

Donetsk

9,6

17,9

–8,3

12,2

Zhytomyr

11,8

18,1

–6,3

7,9

Zakarpattya

15,2

12,9

2,3

7,1

Zaporizhzhya

10,1

16,2

–6,1

7,9

Ivano-Frankivsk

12,1

13,2

–1,1

9,8

Kyiv

12,3

17,2

–4,9

7,4

Kirovohrad

11,2

18,9

–7,7

9,6

Luhansk

9,4

18,0

–8,6

9,0

Lviv

11,4

13,4

–2,0

7,5

Mykolayiv

11,6

16,6

–5,0

10,1

Odesa

12,6

15,6

–3,0

11,1

Poltava

9,8

17,8

–8,0

9,7

Rivne

15,8

13,4

2,4

8,8

Sumy

9,8

17,6

–7,8

8,0

Ternopil

11,2

14,8

–3,6

7,0

Kharkiv

9,5

15,9

–6,4

8,7

Kherson

11,3

16,2

–4,9

8,4

Khmelnytskiy

11,3

16,5

–5,2

11,2

Cherkasy

9,9

17,4

–7,5

8,7

Chernivtsi

12,9

14,1

–1,2

6,9

Chernihiv

9,2

20,2

–11,0

7,7

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,4

10,3

1,1

9,2

Sevastopol agglomeration

11,6

15,1

–3,5

5,7

1  Per 1000 live birth.