Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-March 2012

 

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

125862

176878

–51016

1099

Autonomous Republic of Crimea

5892

7241

–1349

47

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

4565

6725

–2160

40

Volyn

3820

3567

253

23

Dnipropetrovsk

8922

13521

–4599

83

Donetsk

10394

19085

–8691

124

Zhytomyr

3677

5602

–1925

33

Zakarpattya

4557

3956

601

40

Zaporizhzhya

4552

7005

–2453

38

Ivano-Frankivsk

4094

4470

–376

36

Kyiv

5085

7309

–2224

39

Kirovohrad

2800

4499

–1699

24

Luhansk

5368

9830

–4462

49

Lviv

7154

8451

–1297

59

Mykolayiv

3299

4743

–1444

30

Odesa

7391

8992

–1601

79

Poltava

3539

6422

–2883

33

Rivne

4386

3814

572

38

Sumy

2751

4944

–2193

16

Ternopil

2885

3853

–968

25

Kharkiv

6376

10596

–4220

51

Kherson

3045

4283

–1238

24

Khmelnytskiy

3653

5314

–1661

34

Cherkasy

3155

5474

–2319

27

Chernivtsi

2867

3065

–198

22

Chernihiv

2520

5442

–2922

18

City of Kyiv

8032

7256

776

63

Sevastopol agglomeration

1083

1419

–336

4

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

11,1

15,6

–4,5

8,7

Autonomous Republic of Crimea

12,1

14,8

–2,7

8,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,2

16,5

–5,3

8,9

Volyn

14,8

13,8

1,0

6,2

Dnipropetrovsk

10,8

16,4

–5,6

9,2

Donetsk

9,5

17,4

–7,9

11,9

Zhytomyr

11,6

17,7

–6,1

8,7

Zakarpattya

14,7

12,7

2,0

8,6

Zaporizhzhya

10,2

15,7

–5,5

8,3

Ivano-Frankivsk

11,9

13,0

–1,1

8,7

Kyiv

11,9

17,1

–5,2

7,7

Kirovohrad

11,3

18,1

–6,8

9,0

Luhansk

9,5

17,4

–7,9

9,2

Lviv

11,3

13,4

–2,1

8,1

Mykolayiv

11,3

16,2

–4,9

9,1

Odesa

12,4

15,1

–2,7

10,8

Poltava

9,6

17,5

–7,9

9,3

Rivne

15,3

13,3

2,0

8,6

Sumy

9,6

17,3

–7,7

6,1

Ternopil

10,7

14,3

–3,6

8,4

Kharkiv

9,4

15,6

–6,2

7,8

Kherson

11,3

15,9

–4,6

7,9

Khmelnytskiy

11,1

16,2

–5,1

9,4

Cherkasy

9,9

17,2

–7,3

8,6

Chernivtsi

12,7

13,6

–0,9

7,8

Chernihiv

9,3

20,1

–10,8

7,1

City of Kyiv

11,5

10,4

1,1

7,8

Sevastopol agglomeration

11,4

14,9

–3,5

3,7

1  Per 1000 live birth.