Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-April 2012

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

164263

233298

–69035

1444

Autonomous Republic of Crimea

7721

9596

–1875

62

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

5999

8928

–2929

59

Volyn

4953

4848

105

33

Dnipropetrovsk

11643

17863

–6220

110

Donetsk

13540

25068

–11528

159

Zhytomyr

4916

7395

–2479

41

Zakarpattya

5876

5289

587

61

Zaporizhzhya

5896

9152

–3256

51

Ivano-Frankivsk

5390

5940

–550

41

Kyiv

6663

9566

–2903

48

Kirovohrad

3631

5894

–2263

31

Luhansk

6962

12824

–5862

60

Lviv

9313

11224

–1911

79

Mykolayiv

4277

6210

–1933

37

Odesa

9593

11836

–2243

98

Poltava

4607

8524

–3917

37

Rivne

5739

5053

686

47

Sumy

3584

6554

–2970

23

Ternopil

3826

5230

–1404

32

Kharkiv

8280

13900

–5620

70

Kherson

3984

5564

–1580

26

Khmelnytskiy

4808

7047

–2239

49

Cherkasy

4097

7170

–3073

34

Chernivtsi

3707

4114

–407

32

Chernihiv

3264

7059

–3795

28

 

 

 

 

 

City of Kyiv

10575

9590

985

91

Sevastopol agglomeration

1419

1860

–441

5

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,9

15,5

–4,6

8,6

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,8

–2,9

7,9

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,1

16,5

–5,4

9,8

Volyn

14,4

14,1

0,3

6,7

Dnipropetrovsk

10,6

16,3

–5,7

9,1

Donetsk

9,3

17,2

–7,9

11,4

Zhytomyr

11,7

17,6

–5,9

8,1

Zakarpattya

14,2

12,8

1,4

9,9

Zaporizhzhya

10,0

15,5

–5,5

8,4

Ivano-Frankivsk

11,8

13,0

–1,2

7,4

Kyiv

11,7

16,8

–5,1

7,1

Kirovohrad

11,0

17,8

–6,8

8,7

Luhansk

9,3

17,1

–7,8

8,4

Lviv

11,1

13,4

–2,3

8,2

Mykolayiv

11,0

16,0

–5,0

8,5

Odesa

12,2

15,0

–2,8

10,0

Poltava

9,5

17,5

–8,0

7,8

Rivne

15,0

13,2

1,8

8,0

Sumy

9,4

17,2

–7,8

6,5

Ternopil

10,7

14,6

–3,9

8,0

Kharkiv

9,1

15,3

–6,2

8,0

Kherson

11,1

15,5

–4,4

6,4

Khmelnytskiy

11,0

16,1

–5,1

10,1

Cherkasy

9,7

17,0

–7,3

8,1

Chernivtsi

12,4

13,8

–1,4

8,5

Chernihiv

9,1

19,6

–10,5

8,3

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,4

10,3

1,1

8,5

Sevastopol agglomeration

11,3

14,8

–3,5

3,5

1  Per 1000 live birth.