Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-May 2012

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

208280

290076

–81796

1839

Autonomous Republic of Crimea

9734

11817

–2083

84

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

7555

11088

–3533

78

Volyn

6260

6049

211

44

Dnipropetrovsk

14769

22360

–7591

150

Donetsk

17108

31015

–13907

205

Zhytomyr

6326

9193

–2867

55

Zakarpattya

7465

6546

919

71

Zaporizhzhya

7496

11337

–3841

61

Ivano-Frankivsk

6865

7450

–585

51

Kyiv

8468

11878

–3410

61

Kirovohrad

4518

7337

–2819

40

Luhansk

8798

16038

–7240

71

Lviv

12086

13965

–1879

99

Mykolayiv

5414

7747

–2333

44

Odesa

12096

14691

–2595

120

Poltava

5852

10488

–4636

41

Rivne

7333

6254

1079

60

Sumy

4544

8206

–3662

35

Ternopil

4878

6492

–1614

36

Kharkiv

10543

17384

–6841

95

Kherson

5060

6890

–1830

34

Khmelnytskiy

6035

8806

–2771

63

Cherkasy

5159

8948

–3789

47

Chernivtsi

4674

5106

–432

38

Chernihiv

4126

8786

–4660

34

 

 

 

 

 

City of Kyiv

13320

11933

1387

115

Sevastopol agglomeration

1798

2272

–474

7

 

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,0

15,3

–4,3

8,7

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,5

–2,6

8,6

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,1

16,3

–5,2

10,4

Volyn

14,5

14,0

0,5

7,1

Dnipropetrovsk

10,7

16,2

–5,5

9,9

Donetsk

9,4

17,0

–7,6

11,6

Zhytomyr

12,0

17,4

–5,4

8,7

Zakarpattya

14,4

12,6

1,8

9,2

Zaporizhzhya

10,1

15,3

–5,2

8,0

Ivano-Frankivsk

12,0

13,0

–1,0

7,4

Kyiv

11,8

16,6

–4,8

7,2

Kirovohrad

10,9

17,7

–6,8

9,0

Luhansk

9,3

17,0

–7,7

7,9

Lviv

11,4

13,2

–1,8

8,2

Mykolayiv

11,0

15,8

–4,8

8,0

Odesa

12,2

14,8

–2,6

9,8

Poltava

9,5

17,1

–7,6

6,9

Rivne

15,3

13,0

2,3

8,1

Sumy

9,5

17,2

–7,7

7,9

Ternopil

10,9

14,5

–3,6

7,2

Kharkiv

9,3

15,3

–6,0

8,7

Kherson

11,2

15,3

–4,1

6,7

Khmelnytskiy

11,0

16,1

–5,1

10,4

Cherkasy

9,7

16,9

–7,2

9,0

Chernivtsi

12,5

13,6

–1,1

8,0

Chernihiv

9,2

19,5

–10,3

8,0

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,4

10,2

1,2

8,6

Sevastopol agglomeration

11,3

14,3

–3,0

3,9

1  Per 1000 live birth.