Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-June 2012

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

248520

340428

–91908

2190

Autonomous Republic of Crimea

11620

13896

–2276

101

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

8934

12941

–4007

86

Volyn

7442

7078

364

50

Dnipropetrovsk

17735

26238

–8503

178

Donetsk

20470

36429

–15959

263

Zhytomyr

7471

10674

–3203

66

Zakarpattya

8869

7641

1228

83

Zaporizhzhya

8929

13545

–4616

81

Ivano-Frankivsk

8245

8744

–499

58

Kyiv

10099

13899

–3800

67

Kirovohrad

5358

8605

–3247

45

Luhansk

10434

18763

–8329

83

Lviv

14505

16314

–1809

124

Mykolayiv

6446

9054

–2608

52

Odesa

14454

17236

–2782

148

Poltava

6966

12326

–5360

42

Rivne

8710

7363

1347

76

Sumy

5398

9679

–4281

41

Ternopil

5829

7613

–1784

40

Kharkiv

12668

20431

–7763

110

Kherson

6026

8142

–2116

44

Khmelnytskiy

7224

10357

–3133

72

Cherkasy

6048

10543

–4495

56

Chernivtsi

5621

5958

–337

45

Chernihiv

4878

10231

–5353

36

 

 

 

 

 

City of Kyiv

16027

14049

1978

134

Sevastopol agglomeration

2114

2679

–565

9

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,9

15,0

–4,1

8,6

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,2

–2,3

8,5

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,0

15,9

–4,9

9,5

Volyn

14,4

13,7

0,7

6,7

Dnipropetrovsk

10,8

15,9

–5,1

9,8

Donetsk

9,4

16,7

–7,3

12,5

Zhytomyr

11,8

16,9

–5,1

8,6

Zakarpattya

14,3

12,3

2,0

8,9

Zaporizhzhya

10,0

15,2

–5,2

8,9

Ivano-Frankivsk

12,0

12,7

–0,7

7,0

Kyiv

11,8

16,2

–4,4

6,6

Kirovohrad

10,8

17,3

–6,5

8,4

Luhansk

9,2

16,6

–7,4

7,7

Lviv

11,5

12,9

–1,4

8,5

Mykolayiv

11,0

15,5

–4,5

7,9

Odesa

12,2

14,5

–2,3

10,0

Poltava

9,5

16,8

–7,3

5,9

Rivne

15,1

12,8

2,3

8,5

Sumy

9,4

16,9

–7,5

7,7

Ternopil

10,9

14,2

–3,3

6,6

Kharkiv

9,3

15,0

–5,7

8,4

Kherson

11,2

15,1

–3,9

7,2

Khmelnytskiy

11,0

15,8

–4,8

9,8

Cherkasy

9,5

16,6

–7,1

8,9

Chernivtsi

12,5

13,2

–0,7

7,9

Chernihiv

9,0

18,9

–9,9

7,1

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,4

10,0

1,4

8,3

Sevastopol agglomeration

11,1

14,1

–3,0

4,2

1  Per 1000 live birth.