Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-July 2012

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

298330

395628

–97298

2546

Autonomous Republic of Crimea

13900

16044

–2144

122

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10675

14975

–4300

104

Volyn

8952

8285

667

60

Dnipropetrovsk

21343

30712

–9369

206

Donetsk

24657

42060

–17403

303

Zhytomyr

8994

12417

–3423

77

Zakarpattya

10428

8847

1581

95

Zaporizhzhya

10776

15830

–5054

89

Ivano-Frankivsk

9857

10141

–284

65

Kyiv

12222

16118

–3896

71

Kirovohrad

6337

9900

–3563

54

Luhansk

12465

21746

–9281

102

Lviv

17364

19020

–1656

150

Mykolayiv

7737

10551

–2814

62

Odesa

17269

20142

–2873

164

Poltava

8355

14316

–5961

49

Rivne

10521

8535

1986

90

Sumy

6412

11236

–4824

45

Ternopil

7061

8836

–1775

47

Kharkiv

15411

23700

–8289

124

Kherson

7213

9506

–2293

52

Khmelnytskiy

8687

12070

–3383

88

Cherkasy

7259

12274

–5015

70

Chernivtsi

6720

6861

–141

54

Chernihiv

5894

11949

–6055

42

 

 

 

 

 

City of Kyiv

19272

16394

2878

149

Sevastopol agglomeration

2549

3163

–614

12

 

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,2

14,9

–3,7

8,6

Autonomous Republic of Crimea

12,2

14,0

–1,8

8,8

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,2

15,7

–4,5

9,8

Volyn

14,8

13,7

1,1

6,9

Dnipropetrovsk

11,0

15,9

–4,9

9,7

Donetsk

9,6

16,4

–6,8

12,3

Zhytomyr

12,2

16,8

–4,6

8,6

Zakarpattya

14,3

12,1

2,2

8,7

Zaporizhzhya

10,3

15,2

–4,9

8,3

Ivano-Frankivsk

12,3

12,6

–0,3

6,7

Kyiv

12,2

16,1

–3,9

5,9

Kirovohrad

10,9

17,0

–6,1

8,6

Luhansk

9,4

16,4

–7,0

8,1

Lviv

11,8

12,9

–1,1

8,8

Mykolayiv

11,3

15,4

–4,1

8,0

Odesa

12,4

14,5

–2,1

9,5

Poltava

9,8

16,7

–6,9

5,9

Rivne

15,7

12,7

3,0

8,6

Sumy

9,6

16,8

–7,2

7,2

Ternopil

11,3

14,1

–2,8

6,7

Kharkiv

9,7

14,9

–5,2

8,0

Kherson

11,5

15,1

–3,6

7,2

Khmelnytskiy

11,3

15,7

–4,4

10,2

Cherkasy

9,8

16,5

–6,7

9,5

Chernivtsi

12,7

13,0

–0,3

8,1

Chernihiv

9,3

18,9

–9,6

7,0

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,8

10,0

1,8

7,9

Sevastopol agglomeration

11,4

14,2

–2,8

4,8

1 Per 1000 live birth.