Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-August 2012

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

346926

447690

–100764

2957

Autonomous Republic of Crimea

16211

18265

–2054

147

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

12336

16896

–4560

118

Volyn

10425

9293

1132

71

Dnipropetrovsk

24727

34784

–10057

239

Donetsk

28609

47666

–19057

354

Zhytomyr

10390

13974

–3584

88

Zakarpattya

12249

9952

2297

111

Zaporizhzhya

12613

18004

–5391

105

Ivano-Frankivsk

11400

11406

–6

72

Kyiv

14065

18253

–4188

81

Kirovohrad

7342

11214

–3872

67

Luhansk

14533

24619

–10086

118

Lviv

20255

21368

–1113

169

Mykolayiv

9047

11957

–2910

66

Odesa

20165

22867

–2702

189

Poltava

9723

16254

–6531

57

Rivne

12300

9608

2692

103

Sumy

7420

12689

–5269

53

Ternopil

8180

9987

–1807

55

Kharkiv

18034

26828

–8794

148

Kherson

8425

10824

–2399

59

Khmelnytskiy

10064

13623

–3559

95

Cherkasy

8531

13921

–5390

83

Chernivtsi

7849

7693

156

67

Chernihiv

6773

13552

–6779

52

 

 

 

 

 

City of Kyiv

22292

18627

3665

177

Sevastopol agglomeration

2968

3566

–598

13

 

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,4

14,7

–3,3

8,7

Autonomous Republic of Crimea

12,4

14,0

–1,6

9,2

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,3

15,5

–4,2

9,7

Volyn

15,0

13,4

1,6

7,1

Dnipropetrovsk

11,2

15,7

–4,5

9,8

Donetsk

9,8

16,3

–6,5

12,5

Zhytomyr

12,3

16,5

–4,2

8,6

Zakarpattya

14,7

11,9

2,8

8,9

Zaporizhzhya

10,6

15,1

–4,5

8,5

Ivano-Frankivsk

12,4

12,4

–0,0

6,4

Kyiv

12,3

15,9

–3,6

5,9

Kirovohrad

11,0

16,8

–5,8

9,3

Luhansk

9,6

16,3

–6,7

8,1

Lviv

12,0

12,6

–0,6

8,6

Mykolayiv

11,5

15,2

–3,7

7,4

Odesa

12,7

14,4

–1,7

9,5

Poltava

9,9

16,5

–6,6

6,0

Rivne

16,0

12,5

3,5

8,6

Sumy

9,7

16,6

–6,9

7,4

Ternopil

11,4

13,9

–2,5

6,8

Kharkiv

9,9

14,7

–4,8

8,3

Kherson

11,7

15,0

–3,3

7,1

Khmelnytskiy

11,4

15,5

–4,1

9,6

Cherkasy

10,0

16,4

–6,4

9,8

Chernivtsi

13,0

12,7

0,3

8,7

Chernihiv

9,4

18,7

–9,3

7,6

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,9

9,9

2,0

8,1

Sevastopol agglomeration

11,6

14,0

–2,4

4,5

1 Per 1000 live birth.