Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-September 2012

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

390396

495220

–104824

3312

Autonomous Republic of Crimea

18426

20230

–1804

167

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

13875

18678

–4803

128

Volyn

11602

10271

1331

81

Dnipropetrovsk

27745

38440

–10695

276

Donetsk

32146

52644

–20498

393

Zhytomyr

11694

15447

–3753

94

Zakarpattya

14030

11026

3004

133

Zaporizhzhya

14166

19917

–5751

117

Ivano-Frankivsk

12895

12539

356

79

Kyiv

15803

20281

–4478

92

Kirovohrad

8272

12379

–4107

76

Luhansk

16333

27198

–10865

129

Lviv

22751

23593

–842

184

Mykolayiv

10198

13162

–2964

73

Odesa

22649

25222

–2573

208

Poltava

10920

18009

–7089

61

Rivne

13834

10606

3228

115

Sumy

8301

14148

–5847

58

Ternopil

9212

11003

–1791

66

Kharkiv

20339

29859

–9520

158

Kherson

9455

11935

–2480

71

Khmelnytskiy

11210

15138

–3928

104

Cherkasy

9601

15408

–5807

97

Chernivtsi

8814

8512

302

76

Chernihiv

7652

15008

–7356

70

 

 

 

 

 

City of Kyiv

25118

20663

4455

191

Sevastopol agglomeration

3355

3904

–549

15

  

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,4

14,5

–3,1

8,6

Autonomous Republic of Crimea

12,5

13,7

–1,2

9,3

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,4

15,3

–3,9

9,3

Volyn

14,9

13,2

1,7

7,2

Dnipropetrovsk

11,2

15,5

–4,3

10,0

Donetsk

9,8

16,0

–6,2

12,4

Zhytomyr

12,3

16,2

–3,9

8,1

Zakarpattya

15,0

11,8

3,2

9,5

Zaporizhzhya

10,6

14,9

–4,3

8,4

Ivano-Frankivsk

12,4

12,1

0,3

6,3

Kyiv

12,2

15,7

–3,5

5,9

Kirovohrad

11,0

16,5

–5,5

9,4

Luhansk

9,6

16,0

–6,4

7,9

Lviv

12,0

12,4

–0,4

8,3

Mykolayiv

11,6

14,9

–3,3

7,3

Odesa

12,7

14,1

–1,4

9,3

Poltava

9,9

16,3

–6,4

5,7

Rivne

16,0

12,3

3,7

8,5

Sumy

9,6

16,4

–6,8

7,2

Ternopil

11,4

13,6

–2,2

7,2

Kharkiv

9,9

14,5

–4,6

7,9

Kherson

11,7

14,8

–3,1

7,6

Khmelnytskiy

11,3

15,3

–4,0

9,4

Cherkasy

10,0

16,1

–6,1

10,2

Chernivtsi

13,0

12,6

0,4

8,8

Chernihiv

9,4

18,5

–9,1

9,1

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,9

9,8

2,1

7,8

Sevastopol agglomeration

11,7

13,6

–1,9

4,6

1 Per 1000 live birth.