Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-October 2012

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

438627

552149

–113522

3712

Autonomous Republic of Crimea

20781

22425

–1644

185

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

15518

20865

–5347

145

Volyn

13029

11410

1619

89

Dnipropetrovsk

31295

42911

–11616

312

Donetsk

36154

58708

–22554

448

Zhytomyr

13042

17317

–4275

113

Zakarpattya

15943

12254

3689

148

Zaporizhzhya

15801

22039

–6238

134

Ivano-Frankivsk

14539

13965

574

84

Kyiv

17704

22655

–4951

98

Kirovohrad

9323

13803

–4480

82

Luhansk

18219

30291

–12072

145

Lviv

25550

26328

–778

201

Mykolayiv

11356

14559

–3203

81

Odesa

25464

28022

–2558

232

Poltava

12293

20095

–7802

64

Rivne

15561

11901

3660

129

Sumy

9325

15846

–6521

64

Ternopil

10390

12298

–1908

75

Kharkiv

22858

33424

–10566

177

Kherson

10624

13249

–2625

81

Khmelnytskiy

12488

16889

–4401

119

Cherkasy

10738

17206

–6468

106

Chernivtsi

9872

9462

410

81

Chernihiv

8580

16785

–8205

81

 

 

 

 

 

City of Kyiv

28390

23084

5306

220

Sevastopol agglomeration

3790

4358

–568

18

  

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,5

14,5

–3,0

8, 7

Autonomous Republic of Crimea

12,7

13,7

–1,0

9,2

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,4

15,3

–3,9

9,5

Volyn

15,1

13,2

1,9

7,1

Dnipropetrovsk

11,3

15,5

–4,2

10,2

Donetsk

9,9

16,1

–6,2

12,7

Zhytomyr

12,3

16,3

–4,0

8,8

Zakarpattya

15,3

11,8

3,5

9,4

Zaporizhzhya

10,6

14,8

–4,2

8,7

Ivano-Frankivsk

12,6

12,1

0,5

6,0

Kyiv

12,4

15,8

–3,4

5,7

Kirovohrad

11,2

16,6

–5,4

9,1

Luhansk

9,6

16,0

–6,4

8,0

Lviv

12,1

12,4

–0,3

8,2

Mykolayiv

11,6

14,9

–3,3

7,3

Odesa

12,8

14,1

–1,3

9,3

Poltava

10,0

16,4

–6,4

5,3

Rivne

16,2

12,4

3,8

8,5

Sumy

9,7

16,5

–6,8

7,1

Ternopil

11,6

13,7

–2,1

7,4

Kharkiv

10,0

14,6

–4,6

7,9

Kherson

11,8

14,7

–2,9

7,8

Khmelnytskiy

11,4

15,4

–4,0

9,6

Cherkasy

10,1

16,2

–6,1

10,0

Chernivtsi

13,1

12,5

0,6

8,4

Chernihiv

9,5

18,6

–9,1

9,4

 

 

 

 

 

City of Kyiv

12,1

9,8

2,3

8,0

Sevastopol agglomeration

11,9

13,7

–1,8

4,9

1 Per 1000 live birth.