Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-November 2012

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

481637

606633

–124996

4068

Autonomous Republic of Crimea

22815

24646

–1831

200

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

17023

23017

–5994

161

Volyn

14272

12545

1727

98

Dnipropetrovsk

34327

47098

–12771

340

Donetsk

39626

64411

–24785

502

Zhytomyr

14318

18911

–4593

120

Zakarpattya

17646

13557

4089

157

Zaporizhzhya

17440

24186

–6746

141

Ivano-Frankivsk

15837

15405

432

101

Kyiv

19360

24921

–5561

110

Kirovohrad

10189

15112

–4923

91

Luhansk

20075

33276

–13201

156

Lviv

28012

28936

–924

216

Mykolayiv

12494

15963

–3469

89

Odesa

28064

30780

–2716

248

Poltava

13546

22095

–8549

74

Rivne

17056

13101

3955

139

Sumy

10203

17340

–7137

70

Ternopil

11355

13564

–2209

85

Kharkiv

25098

36731

–11633

192

Kherson

11669

14608

–2939

91

Khmelnytskiy

13768

18574

–4806

127

Cherkasy

11840

18882

–7042

120

Chernivtsi

10800

10347

453

86

Chernihiv

9391

18448

–9057

88

 

 

 

 

 

City of Kyiv

31214

25367

5847

246

Sevastopol agglomeration

4199

4812

–613

20

  

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,5

14,5

–3,0

8,6

Autonomous Republic of Crimea

12,7

13,7

–1,0

9,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,4

15,4

–4,0

9,6

Volyn

15,0

13,2

1,8

7,1

Dnipropetrovsk

11,3

15,5

–4,2

10,1

Donetsk

9,9

16,0

–6,1

12,9

Zhytomyr

12,3

16,2

–3,9

8,5

Zakarpattya

15,4

11,8

3,6

9,1

Zaporizhzhya

10,7

14,8

–4,1

8,3

Ivano-Frankivsk

12,5

12,2

0,3

6,5

Kyiv

12,3

15,8

–3,5

5,8

Kirovohrad

11,1

16,5

–5,4

9,2

Luhansk

9,7

16,1

–6,4

7,8

Lviv

12,0

12,4

–0,4

8,0

Mykolayiv

11,6

14,8

–3,2

7,2

Odesa

12,8

14,0

–1,2

9,0

Poltava

10,1

16,4

–6,3

5,6

Rivne

16,1

12,4

3,7

8,3

Sumy

9,7

16,5

–6,8

7,0

Ternopil

11,5

13,7

–2,2

7,6

Kharkiv

10,0

14,6

–4,6

7,8

Kherson

11,8

14,8

–3,0

7,9

Khmelnytskiy

11,4

15,4

–4,0

9,3

Cherkasy

10,2

16,2

–6,0

10,3

Chernivtsi

13,0

12,5

0,5

8,1

Chernihiv

9,5

18,6

–9,1

9,3

 

 

 

 

 

City of Kyiv

12,1

9,8

2,3

8,1

Sevastopol agglomeration

12,0

13,8

–1,8

4,9

1 Per 1000 live birth.