Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement 20121

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

520704

663139

–142435

4371

Autonomous Republic of Crimea

24702

26945

–2243

215

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

18339

25158

–6819

166

Volyn

15346

13710

1636

106

Dnipropetrovsk

37087

51486

–14399

370

Donetsk

42839

70496

–27657

540

Zhytomyr

15486

20685

–5199

124

Zakarpattya

18968

14813

4155

168

Zaporizhzhya

18882

26406

–7524

154

Ivano-Frankivsk

17101

16801

300

109

Kyiv

20966

27161

–6195

119

Kirovohrad

11029

16521

–5492

103

Luhansk

21743

36316

–14573

165

Lviv

30220

31667

–1447

233

Mykolayiv

13515

17277

–3762

97

Odesa

30384

33648

–3264

267

Poltava

14635

24223

–9588

85

Rivne

18316

14302

4014

147

Sumy

11093

19002

–7909

76

Ternopil

12202

14838

–2636

97

Kharkiv

27244

40130

–12886

203

Kherson

12643

15904

–3261

100

Khmelnytskiy

14881

20362

–5481

134

Cherkasy

12798

20667

–7869

122

Chernivtsi

11592

11321

271

92

Chernihiv

10222

20208

–9986

94

 

 

 

 

 

City of Kyiv

33887

27840

6047

262

Sevastopol agglomeration

4584

5252

–668

23

  

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate2

Ukraine

11,4

14,5

–3,1

8,5

Autonomous Republic of Crimea

12,6

13,7

–1,1

8,9

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,2

15,4

–4,2

9,1

Volyn

14,8

13,2

1,6

7,0

Dnipropetrovsk

11,2

15,5

–4,3

10,0

Donetsk

9,8

16,1

–6,3

12,7

Zhytomyr

12,2

16,3

–4,1

8,0

Zakarpattya

15,1

11,8

3,3

8,9

Zaporizhzhya

10,6

14,8

–4,2

8,3

Ivano-Frankivsk

12,4

12,2

0,2

6,5

Kyiv

12,2

15,8

–3,6

5,7

Kirovohrad

11,0

16,5

–5,5

9,5

Luhansk

9,6

16,0

–6,4

7,6

Lviv

11,9

12,5

–0,6

7,9

Mykolayiv

11,5

14,7

–3,2

7,2

Odesa

12,7

14,1

–1,4

8,9

Poltava

9,9

16,4

–6,5

5,9

Rivne

15,9

12,4

3,5

8,1

Sumy

9,7

16,6

–6,9

7,0

Ternopil

11,3

13,8

–2,5

8,0

Kharkiv

9,9

14,6

–4,7

7,6

Kherson

11,7

14,7

–3,0

8,0

Khmelnytskiy

11,3

15,5

–4,2

9,0

Cherkasy

10,0

16,2

–6,2

9,6

Chernivtsi

12,8

12,5

0,3

8,0

Chernihiv

9,4

18,6

–9,2

9,1

 

 

 

 

 

City of Kyiv

12,0

9,8

2,2

7,9

Sevastopol agglomeration

12,0

13,7

–1,7

5,2

The data are preliminary

2 Per 1000 live birth.