Archives: 2013 |2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population as of January 1, 2013. Average annual populations 20121

1. Present population

 (thsd.persons)

  

As of January 1, 2013

Average populations 2012

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45553,0

31378,6

14174,4

45593,3

31378,5

14214,8

Autonomous Republic of Crimea

1965,2

1233,2

732,0

1964,1

1232,7

731,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1627,0

816,0

811,0

1630,6

815,9

814,7

Volyn

1040,0

541,5

498,5

1039,3

540,3

499,0

Dnipropetrovsk

3307,8

2763,2

544,6

3314,0

2767,7

546,3

Donetsk

4375,4

3964,1

411,3

4389,3

3975,8

413,5

Zhytomyr

1268,9

740,7

528,2

1271,0

739,5

531,5

Zakarpattya

1254,4

466,4

788,0

1252,6

465,8

786,8

Zaporizhzhya

1785,2

1375,7

409,5

1788,5

1377,5

411,0

Ivano-Frankivsk

1381,8

599,6

782,2

1381,0

598,7

782,3

Kyiv

1722,1

1064,8

657,3

1720,8

1061,9

658,9

Kirovohrad

995,2

620,5

374,7

998,8

621,7

377,1

Luhansk

2256,5

1959,0

297,5

2264,6

1965,3

299,3

Lviv

2540,7

1546,1

994,6

2540,8

1545,5

995,3

Mykolayiv

1173,5

796,1

377,4

1175,8

797,1

378,7

Odesa

2395,2

1602,2

793,0

2391,7

1598,5

793,2

Poltava

1467,8

901,7

566,1

1472,5

903,2

569,3

Rivne

1156,9

553,1

603,8

1155,6

552,7

602,9

Sumy

1143,2

775,7

367,5

1147,8

777,5

370,3

Ternopil

1077,3

475,2

602,1

1078,9

475,1

603,8

Kharkiv

2744,4

2204,9

539,5

2743,3

2200,9

542,4

Kherson

1078,2

659,5

418,7

1080,8

661,0

419,8

Khmelnytskiy

1314,0

729,0

585,0

1317,1

728,6

588,5

Cherkasy

1268,9

715,3

553,6

1273,1

716,9

556,2

Chernivtsi

907,2

385,7

521,5

906,2

384,3

521,9

Chernihiv

1077,8

684,7

393,1

1083,2

686,1

397,1

City of Kyiv

2845,0

2845,0

х

2829,6

2829,6

х

Sevastopol agglomeration

383,4

359,7

23,7

382,3

358,7

23,6

2. Resident population

(thsd.persons)

  

As of January 1, 2013

Average populations 2012

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45372,7

31123,0

14249,7

45413,0

31122,9

14290,1

Autonomous Republic of Crimea

1956,4

1218,3

738,1

1955,3

1217,8

737,5

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1619,9

807,0

812,9

1623,5

806,9

816,6

Volyn

1037,2

535,4

501,8

1036,6

534,3

502,3

Dnipropetrovsk

3304,5

2757,2

547,3

3310,7

2761,7

549,0

Donetsk

4362,5

3948,2

414,3

4376,4

3959,8

416,6

Zhytomyr

1269,7

738,6

531,1

1271,8

737,4

534,4

Zakarpattya

1251,5

461,2

790,3

1249,8

460,7

789,1

Zaporizhzhya

1784,4

1371,6

412,8

1787,7

1373,5

414,2

Ivano-Frankivsk

1379,1

593,3

785,8

1378,2

592,3

785,9

Kyiv

1716,3

1053,7

662,6

1715,0

1050,9

664,1

Kirovohrad

988,7

614,4

374,3

992,4

615,6

376,8

Luhansk

2252,0

1953,1

298,9

2260,0

1959,4

300,6

Lviv

2522,3

1523,2

999,1

2522,5

1522,6

999,9

Mykolayiv

1172,8

793,2

379,6

1175,1

794,2

380,9

Odesa

2384,1

1583,9

800,2

2380,7

1580,3

800,4

Poltava

1460,0

889,9

570,1

1464,7

891,5

573,2

Rivne

1155,8

547,8

608,0

1154,5

547,4

607,1

Sumy

1141,1

771,3

369,8

1145,6

773,0

372,6

Ternopil

1074,1

470,6

603,5

1075,6

470,4

605,2

Kharkiv

2728,8

2185,2

543,6

2727,7

2181,2

546,5

Kherson

1076,8

656,2

420,6

1079,4

657,7

421,7

Khmelnytskiy

1310,8

723,4

587,4

1313,9

723,0

590,9

Cherkasy

1265,3

709,7

555,6

1269,5

711,2

558,3

Chernivtsi

904,1

380,7

523,4

903,1

379,3

523,8

Chernihiv

1069,3

674,5

394,8

1074,6

675,8

398,8

City of Kyiv

2803,7

2803,7

х

2788,3

2788,3

х

Sevastopol agglomeration

381,5

357,7

23,8

380,4

356,7

23,7

  1 The data are preliminary