Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

(decrease)

Infant mortality

Ukraine

43290

62738

–19448

341

Autonomous Republic of Crimea

2038

2541

–503

16

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

1500

2487

–987

12

Volyn

1253

1255

–2

5

Dnipropetrovsk

3192

4802

–1610

42

Donetsk

3497

6561

–3064

41

Zhytomyr

1341

2008

–667

7

Zakarpattya

1718

1448

270

12

Zaporizhzhya

1647

2506

–859

17

Ivano-Frankivsk

1504

1659

–155

11

Kyiv

1801

2539

–738

9

Kirovohrad

927

1567

–640

5

Luhansk

1719

3510

–1791

11

Lviv

2464

3021

–557

12

Mykolayiv

1089

1695

–606

12

Odesa

2465

3179

–714

19

Poltava

1200

2374

–1174

14

Rivne

1536

1260

276

12

Sumy

962

1781

–819

4

Ternopil

1026

1394

–368

11

Kharkiv

2216

3743

–1527

11

Kherson

1033

1513

–480

10

Khmelnytskiy

1280

1917

–637

7

Cherkasy

1007

1965

–958

5

Chernivtsi

917

1050

–133

6

Chernihiv

901

1926

–1025

12

City of Kyiv

2695

2568

127

16

Sevastopol agglomeration

362

469

–107

2

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,2

16,2

–5,0

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,2

15,2

–3,0

7,8

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

18,0

–7,1

7,9

Volyn

14,2

14,2

0,0

3,9

Dnipropetrovsk

11,4

17,1

–5,7

13,6

Donetsk

9,4

17,6

–8,2

11,5

Zhytomyr

12,4

18,6

–6,2

5,4

Zakarpattya

16,1

13,6

2,5

7,5

Zaporizhzhya

10,9

16,5

–5,6

10,8

Ivano-Frankivsk

12,8

14,1

–1,3

7,7

Kyiv

12,3

17,3

–5,0

5,1

Kirovohrad

11,0

18,6

–7,6

5,4

Luhansk

9,0

18,3

–9,3

6,1

Lviv

11,4

14,0

–2,6

4,8

Mykolayiv

10,9

17,0

–6,1

10,7

Odesa

12,1

15,6

–3,5

7,5

Poltava

9,6

19,0

–9,4

11,5

Rivne

15,6

12,8

2,8

7,9

Sumy

9,9

18,3

–8,4

4,3

Ternopil

11,2

15,2

–4,0

10,8

Kharkiv

9,5

16,1

–6,6

4,9

Kherson

11,3

16,5

–5,2

9,5

Khmelnytskiy

11,5

17,2

–5,7

5,6

Cherkasy

9,3

18,2

–8,9

4,7

Chernivtsi

11,9

13,6

–1,7

6,2

Chernihiv

9,8

21,0

–11,2

14,0

City of Kyiv

11,1

10,6

0,5

5,7

Sevastopol agglomeration

11,1

14,4

–3,3

5,3

1  Per 1000 live birth.