Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-February 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

(decrease)

Infant mortality

Ukraine

80709

114391

–33682

635

Autonomous Republic of Crimea

3851

4557

–706

26

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

2840

4527

–1687

20

Volyn

2334

2346

–12

13

Dnipropetrovsk

5890

8694

–2804

66

Donetsk

6664

11966

–5302

74

Zhytomyr

2493

3619

–1126

13

Zakarpattya

2957

2649

308

25

Zaporizhzhya

3023

4475

–1452

30

Ivano-Frankivsk

2733

3061

–328

26

Kyiv

3369

4696

–1327

12

Kirovohrad

1755

2864

–1109

17

Luhansk

3223

6189

–2966

27

Lviv

4593

5519

–926

29

Mykolayiv

2103

3081

–978

20

Odesa

4664

5819

–1155

49

Poltava

2256

4204

–1948

16

Rivne

2724

2376

348

23

Sumy

1720

3319

–1599

8

Ternopil

1858

2535

–677

16

Kharkiv

4206

6897

–2691

22

Kherson

1924

2806

–882

16

Khmelnytskiy

2385

3491

–1106

11

Cherkasy

1919

3615

–1696

11

Chernivtsi

1710

1979

–269

8

Chernihiv

1668

3462

–1794

16

City of Kyiv

5143

4781

362

39

Sevastopol agglomeration

704

864

–160

2

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,9

15,5

–4,6

7,3

Autonomous Republic of Crimea

12,1

14,3

–2,2

6,3

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

17,2

–6,4

6,6

Volyn

13,9

14,0

–0,1

5,1

Dnipropetrovsk

11,0

16,2

–5,2

10,7

Donetsk

9,4

16,9

–7,5

10,4

Zhytomyr

12,2

17,7

–5,5

5,0

Zakarpattya

14,6

13,1

1,5

7,9

Zaporizhzhya

10,5

15,5

–5,0

9,5

Ivano-Frankivsk

12,2

13,7

–1,5

9,1

Kyiv

12,1

16,9

–4,8

3,4

Kirovohrad

10,9

17,8

–6,9

9,3

Luhansk

8,9

17,0

–8,1

7,5

Lviv

11,2

13,5

–2,3

5,8

Mykolayiv

11,1

16,3

–5,2

8,9

Odesa

12,0

15,0

–3,0

9,7

Poltava

9,5

17,7

–8,2

6,6

Rivne

14,6

12,7

1,9

7,6

Sumy

9,3

18,0

–8,7

4,3

Ternopil

10,7

14,6

–3,9

7,9

Kharkiv

9,5

15,6

–6,1

4,9

Kherson

11,0

16,1

–5,1

7,6

Khmelnytskiy

11,2

16,4

–5,2

4,4

Cherkasy

9,3

17,6

–8,3

5,2

Chernivtsi

11,7

13,5

–1,8

4,2

Chernihiv

9,6

19,9

–10,3

9,3

City of Kyiv

11,2

10,4

0,8

6,9

Sevastopol agglomeration

11,3

13,9

–2,6

2,6

1  Per 1000 live birth.