Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-March 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

118712

171850

–53138

958

Autonomous Republic of Crimea

5603

6826

–1223

44

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

4112

6634

–2522

28

Volyn

3479

3544

–65

20

Dnipropetrovsk

8557

13155

–4598

84

Donetsk

9789

17757

–7968

113

Zhytomyr

3610

5481

–1871

25

Zakarpattya

4317

3920

397

39

Zaporizhzhya

4415

6809

–2394

42

Ivano-Frankivsk

3957

4556

–599

35

Kyiv

4886

7006

–2120

23

Kirovohrad

2534

4358

–1824

28

Luhansk

4754

9277

–4523

43

Lviv

6903

8245

–1342

42

Mykolayiv

3118

4578

–1460

27

Odesa

6911

8870

–1959

72

Poltava

3321

6282

–2961

26

Rivne

4033

3598

435

34

Sumy

2513

5040

–2527

14

Ternopil

2746

3797

–1051

20

Kharkiv

6262

10512

–4250

44

Kherson

2877

4196

–1319

22

Khmelnytskiy

3502

5343

–1841

18

Cherkasy

2819

5394

–2575

21

Chernivtsi

2588

2917

–329

13

Chernihiv

2400

5218

–2818

25

City of Kyiv

7676

7231

445

54

Sevastopol agglomeration

1030

1306

–276

2

 

 2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,6

15,3

–4,7

7,4

Autonomous Republic of Crimea

11,6

14,1

–2,5

7,2

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,2

16,5

–6,3

6,2

Volyn

13,6

13,8

–0,2

5,3

Dnipropetrovsk

10,5

16,1

–5,6

9,1

Donetsk

9,1

16,5

–7,4

10,6

Zhytomyr

11,5

17,5

–6,0

6,5

Zakarpattya

14,0

12,7

1,3

8,3

Zaporizhzhya

10,1

15,5

–5,4

8,9

Ivano-Frankivsk

11,6

13,4

–1,8

8,2

Kyiv

11,5

16,5

–5,0

4,4

Kirovohrad

10,3

17,8

–7,5

10,2

Luhansk

8,6

16,7

–8,1

8,0

Lviv

11,0

13,2

–2,2

5,6

Mykolayiv

10,8

15,8

–5,0

8,1

Odesa

11,7

15,0

–3,3

9,6

Poltava

9,2

17,4

–8,2

7,2

Rivne

14,1

12,6

1,5

7,5

Sumy

8,9

17,9

–9,0

5,1

Ternopil

10,3

14,3

–4,0

6,6

Kharkiv

9,2

15,5

–6,3

6,5

Kherson

10,8

15,8

–5,0

7,0

Khmelnytskiy

10,8

16,5

–5,7

4,9

Cherkasy

9,0

17,2

–8,2

6,6

Chernivtsi

11,6

13,0

–1,4

4,5

Chernihiv

9,1

19,7

–10,6

9,8

City of Kyiv

10,9

10,3

0,6

6,4

Sevastopol agglomeration

10,9

13,8

–2,9

1,8

1 Per 1000 live birth.