Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-April 2013

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

157798

230964

–73166

1305

Autonomous Republic of Crimea

7542

9202

–1660

58

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

5442

8897

–3455

42

Volyn

4621

4798

–177

28

Dnipropetrovsk

11417

17822

–6405

110

Donetsk

12957

23760

–10803

164

Zhytomyr

4857

7418

–2561

37

Zakarpattya

5646

5231

415

55

Zaporizhzhya

5817

9144

–3327

48

Ivano-Frankivsk

5253

6072

–819

44

Kyiv

6441

9527

–3086

38

Kirovohrad

3329

5812

–2483

38

Luhansk

6384

12529

–6145

52

Lviv

9061

11087

–2026

66

Mykolayiv

4077

6161

–2084

35

Odesa

9076

11801

–2725

93

Poltava

4458

8476

–4018

32

Rivne

5366

4988

378

47

Sumy

3355

6750

–3395

16

Ternopil

3632

5077

–1445

24

Kharkiv

8375

13948

–5573

58

Kherson

3884

5602

–1718

33

Khmelnytskiy

4666

7113

–2447

27

Cherkasy

3686

7238

–3552

27

Chernivtsi

3483

3991

–508

19

Chernihiv

3198

7148

–3950

29

 

 

 

 

 

City of Kyiv

10363

9572

791

78

Sevastopol agglomeration

1412

1800

–388

7

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,5

15,4

–4,9

7,6

Autonomous Republic of Crimea

11,6

14,2

–2,6

7,1

oblasts

  

 

 

 

Vinnytsya

10,2

16,7

–6,5

7,0

Volyn

13,5

14,0

–0,5

5,6

Dnipropetrovsk

10,5

16,4

–5,9

9,0

Donetsk

9,0

16,5

–7,5

11,6

Zhytomyr

11,7

17,8

–6,1

7,2

Zakarpattya

13,7

12,7

1,0

8,8

Zaporizhzhya

9,9

15,6

–5,7

7,7

Ivano-Frankivsk

11,6

13,4

–1,8

7,8

Kyiv

11,4

16,8

–5,4

5,5

Kirovohrad

10,2

17,8

–7,6

10,5

Luhansk

8,6

16,9

–8,3

7,3

Lviv

10,9

13,3

–2,4

6,6

Mykolayiv

10,6

16,0

–5,4

7,9

Odesa

11,5

15,0

–3,5

9,3

Poltava

9,3

17,6

–8,3

6,6

Rivne

14,1

13,1

1,0

7,8

Sumy

9,0

18,0

–9,0

4,4

Ternopil

10,3

14,4

–4,1

6,0

Kharkiv

9,3

15,5

–6,2

6,4

Kherson

10,9

15,8

–4,9

7,9

Khmelnytskiy

10,8

16,5

–5,7

5,5

Cherkasy

8,9

17,4

–8,5

6,5

Chernivtsi

11,7

13,4

–1,7

5,0

Chernihiv

9,0

20,2

–11,2

8,5

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,1

10,2

0,9

7,0

Sevastopol agglomeration

11,2

14,3

–3,1

4,6

1Per 1000 live birth.