Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-June 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

234155

335685

–101530

1993

Autonomous Republic of Crimea

10991

13442

–2451

87

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

8155

12971

–4816

80

Volyn

6963

7090

–127

47

Dnipropetrovsk

16691

25855

–9164

154

Donetsk

19241

34488

–15247

246

Zhytomyr

7159

10693

–3534

65

Zakarpattya

8373

7615

758

89

Zaporizhzhya

8516

13260

–4744

71

Ivano-Frankivsk

7849

8773

–924

67

Kyiv

9538

13827

–4289

60

Kirovohrad

4934

8454

–3520

58

Luhansk

9525

18024

–8499

73

Lviv

13830

16246

–2416

114

Mykolayiv

6032

8837

–2805

50

Odesa

13313

17085

–3772

130

Poltava

6592

12396

–5804

43

Rivne

8022

7351

671

67

Sumy

4912

9846

–4934

24

Ternopil

5535

7489

–1954

30

Kharkiv

12331

20277

–7946

88

Kherson

5667

8072

–2405

52

Khmelnytskiy

6926

10347

–3421

42

Cherkasy

5659

10531

–4872

44

Chernivtsi

5276

5824

–548

33

Chernihiv

4702

10318

–5616

40

 

 

 

 

 

City of Kyiv

15386

13992

1394

130

Sevastopol agglomeration

2037

2582

–545

9

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,4

14,9

–4,5

7,8

Autonomous Republic of Crimea

11,3

13,8

–2,5

7,1

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,1

16,1

–6,0

8,9

Volyn

13,5

13,7

–0,2

6,3

Dnipropetrovsk

10,2

15,8

–5,6

8,4

Donetsk

8,9

15,9

–7,0

11,7

Zhytomyr

11,4

17,0

–5,6

8,5

Zakarpattya

13,4

12,2

1,2

9,5

Zaporizhzhya

9,6

15,0

–5,4

7,6

Ivano-Frankivsk

11,5

12,8

–1,3

7,9

Kyiv

11,2

16,2

–5,0

5,8

Kirovohrad

10,0

17,1

–7,1

10,8

Luhansk

8,5

16,1

–7,6

6,9

Lviv

11,0

12,9

–1,9

7,6

Mykolayiv

10,4

15,2

–4,8

7,5

Odesa

11,2

14,4

–3,2

8,7

Poltava

9,1

17,1

–8,0

6,0

Rivne

14,0

12,8

1,2

7,5

Sumy

8,7

17,4

–8,7

4,4

Ternopil

10,3

14,0

–3,7

5,0

Kharkiv

9,1

14,9

–5,8

6,5

Kherson

10,6

15,1

–4,5

8,3

Khmelnytskiy

10,7

15,9

–5,2

5,7

Cherkasy

9,0

16,8

–7,8

7,1

Chernivtsi

11,7

12,9

–1,2

5,8

Chernihiv

8,8

19,3

–10,5

7,9

 

 

 

 

 

City of Kyiv

10,9

9,9

1,0

7,8

Sevastopol agglomeration

10,7

13,6

–2,9

4,0

1 Per 1000 live birth.