Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-Jule 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

283822

389664

–105842

2366

Autonomous Republic of Crimea

13424

15730

–2306

102

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

9912

14995

–5083

86

Volyn

8356

8195

161

53

Dnipropetrovsk

20364

30021

–9657

176

Donetsk

23242

40298

–17056

291

Zhytomyr

8662

12369

–3707

75

Zakarpattya

10030

8828

1202

103

Zaporizhzhya

10248

15368

–5120

84

Ivano-Frankivsk

9503

10200

–697

77

Kyiv

11608

16098

–4490

71

Kirovohrad

5933

9801

–3868

68

Luhansk

11587

21054

–9467

93

Lviv

16716

18746

–2030

142

Mykolayiv

7258

10268

–3010

59

Odesa

16084

19763

–3679

152

Poltava

7995

14346

–6351

48

Rivne

9751

8509

1242

81

Sumy

5940

11394

–5454

32

Ternopil

6727

8678

–1951

37

Kharkiv

15098

23477

–8379

108

Kherson

6894

9383

–2489

60

Khmelnytskiy

8368

12002

–3634

52

Cherkasy

6830

12193

–5363

50

Chernivtsi

6417

6717

–300

44

Chernihiv

5654

11914

–6260

44

 

 

 

 

 

City of Kyiv

18779

16243

2536

166

Sevastopol agglomeration

2442

3074

–632

12

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,7

14,7

–4,0

7,9

Autonomous Republic of Crimea

11,8

13,8

–2,0

7,2

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,5

15,9

–5,4

8,2

Volyn

13,8

13,5

0,3

6,0

Dnipropetrovsk

10,6

15,6

–5,0

8,2

Donetsk

9,2

15,9

–6,7

11,8

Zhytomyr

11,8

16,8

–5,0

8,4

Zakarpattya

13,7

12,1

1,6

9,5

Zaporizhzhya

9,9

14,8

–4,9

7,7

Ivano-Frankivsk

11,8

12,7

–0,9

7,8

Kyiv

11,6

16,1

–4,5

5,9

Kirovohrad

10,3

17,0

–6,7

10,8

Luhansk

8,9

16,1

–7,2

7,5

Lviv

11,3

12,7

–1,4

8,1

Mykolayiv

10,7

15,1

–4,4

7,6

Odesa

11,6

14,2

–2,6

8,8

Poltava

9,4

16,9

–7,5

5,7

Rivne

14,5

12,7

1,8

7,8

Sumy

9,0

17,2

–8,2

5,1

Ternopil

10,8

13,9

–3,1

5,3

Kharkiv

9,5

14,8

–5,3

6,8

Kherson

11,0

15,0

–4,0

8,3

Khmelnytskiy

10,9

15,7

–4,8

6,0

Cherkasy

9,3

16,6

–7,3

6,9

Chernivtsi

12,2

12,8

–0,6

6,6

Chernihiv

9,1

19,1

–10,0

7,4

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,3

9,8

1,5

8,5

Sevastopol agglomeration

11,0

13,8

–2,8

4,5

1 Per 1000 live birth.