Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-August 2013

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

329864

439755

–109891

2699

Autonomous Republic of Crimea

15654

17820

–2166

114

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11471

16879

–5408

99

Volyn

9768

9173

595

61

Dnipropetrovsk

23521

33996

–10475

197

Donetsk

26975

45658

–18683

323

Zhytomyr

10000

13824

–3824

80

Zakarpattya

11758

9937

1821

118

Zaporizhzhya

11925

17454

–5529

100

Ivano-Frankivsk

11002

11464

–462

88

Kyiv

13480

18172

–4692

83

Kirovohrad

6914

10973

–4059

77

Luhansk

13467

23782

–10315

106

Lviv

19506

21168

–1662

162

Mykolayiv

8494

11579

–3085

70

Odesa

18807

22262

–3455

177

Poltava

9339

16189

–6850

56

Rivne

11379

9634

1745

96

Sumy

6849

12845

–5996

37

Ternopil

7829

9763

–1934

44

Kharkiv

17510

26402

–8892

121

Kherson

7976

10647

–2671

69

Khmelnytskiy

9646

13483

–3837

54

Cherkasy

7921

13701

–5780

62

Chernivtsi

7481

7596

–115

53

Chernihiv

6544

13425

–6881

51

 

 

 

 

 

City of Kyiv

21798

18408

3390

183

Sevastopol agglomeration

2850

3521

–671

18

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1   

Ukraine

10,9

14,5

–3,6

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,0

13,6

–1,6

7,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

15,6

–5,0

8,3

Volyn

14,1

13,2

0,9

6,1

Dnipropetrovsk

10,7

15,5

–4,8

8,1

Donetsk

9,3

15,7

–6,4

11,5

Zhytomyr

11,9

16,4

–4,5

7,8

Zakarpattya

14,1

11,9

2,2

9,5

Zaporizhzhya

10,1

14,7

–4,6

8,0

Ivano-Frankivsk

12,0

12,5

–0,5

7,8

Kyiv

11,7

15,8

–4,1

6,0

Kirovohrad

10,5

16,6

–6,1

10,7

Luhansk

9,0

15,9

–6,9

7,5

Lviv

11,5

12,5

–1,0

8,1

Mykolayiv

10,8

14,8

–4,0

7,9

Odesa

11,8

14,0

–2,2

8,9

Poltava

9,6

16,6

–7,0

5,8

Rivne

14,8

12,5

2,3

8,1

Sumy

9,0

16,9

–7,9

5,1

Ternopil

10,9

13,6

–2,7

5,5

Kharkiv

9,6

14,5

–4,9

6,7

Kherson

11,1

14,8

–3,7

8,3

Khmelnytskiy

11,0

15,4

–4,4

5,5

Cherkasy

9,4

16,2

–6,8

7,5

Chernivtsi

12,4

12,6

–0,2

7,0

Chernihiv

9,1

18,7

–9,6

7,6

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,5

9,7

1,8

8,2

Sevastopol agglomeration

11,2

13,8

–2,6

6,0

1 Per 1000 live birth.