Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-September 2013

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

372787

490519

117732

3014

Autonomous Republic of Crimea

17848

19892

–2044

128

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

12942

18802

–5860

109

Volyn

10954

10154

800

69

Dnipropetrovsk

26478

37981

–11503

220

Donetsk

30375

51004

–20629

355

Zhytomyr

11246

15390

–4144

84

Zakarpattya

13485

11006

2479

133

Zaporizhzhya

13518

19503

–5985

111

Ivano-Frankivsk

12455

12869

–414

98

Kyiv

15225

20338

–5113

90

Kirovohrad

7831

12228

–4397

87

Luhansk

15224

26561

–11337

117

Lviv

21969

23583

–1614

188

Mykolayiv

9647

12825

–3178

78

Odesa

21397

24758

–3361

191

Poltava

10521

18120

–7599

60

Rivne

12927

10785

2142

110

Sumy

7712

14254

–6542

41

Ternopil

8837

10879

–2042

48

Kharkiv

19790

29410

–9620

140

Kherson

9067

11783

–2716

80

Khmelnytskiy

10834

15164

–4330

72

Cherkasy

8942

15238

–6296

70

Chernivtsi

8463

8494

–31

58

Chernihiv

7348

14857

–7509

55

 

 

 

 

 

City of Kyiv

24500

20710

3790

203

Sevastopol agglomeration

3252

3931

–679

19

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1   

Ukraine

10,9

14,4

–3,5

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,1

13,5

–1,4

7,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,7

15,5

–4,8

8,2

Volyn

14,1

13,1

1,0

6,1

Dnipropetrovsk

10,7

15,4

–4,7

8,0

Donetsk

9,3

15,6

–6,3

11,3

Zhytomyr

11,8

16,2

–4,4

7,3

Zakarpattya

14,3

11,7

2,6

9,5

Zaporizhzhya

10,1

14,6

–4,5

7,9

Ivano-Frankivsk

12,0

12,4

–0,4

7,7

Kyiv

11,8

15,8

–4,0

5,8

Kirovohrad

10,6

16,5

–5,9

10,8

Luhansk

9,0

15,8

–6,8

7,4

Lviv

11,6

12,4

–0,8

8,4

Mykolayiv

11,0

14,6

–3,6

7,9

Odesa

11,9

13,8

–1,9

8,6

Poltava

9,6

16,5

–6,9

5,6

Rivne

14,9

12,5

2,4

8,2

Sumy

9,0

16,7

–7,7

5,1

Ternopil

11,0

13,5

–2,5

5,3

Kharkiv

9,6

14,3

–4,7

6,9

Kherson

11,2

14,6

–3,4

8,6

Khmelnytskiy

11,0

15,4

–4,4

6,5

Cherkasy

9,5

16,1

–6,6

7,5

Chernivtsi

12,5

12,5

0,0

6,8

Chernihiv

9,2

18,5

–9,3

7,3

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,5

9,7

1,8

8,1

Sevastopol agglomeration

11,3

13,7

–2,4

5,6

1 Per 1000 live birth.