Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-October 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

422306

551184

–128878

3383

Autonomous Republic of Crimea

20150

22390

–2240

137

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

14614

21216

–6602

118

Volyn

12386

11348

1038

76

Dnipropetrovsk

30030

42596

–12566

247

Donetsk

34292

57550

–23258

393

Zhytomyr

12701

17389

–4688

93

Zakarpattya

15567

12305

3262

152

Zaporizhzhya

15282

21932

–6650

125

Ivano-Frankivsk

14177

14339

–162

106

Kyiv

17158

22817

–5659

104

Kirovohrad

8819

13781

–4962

97

Luhansk

17206

29913

–12707

134

Lviv

24911

26322

–1411

205

Mykolayiv

10864

14412

–3548

84

Odesa

24282

27791

–3509

208

Poltava

11948

20319

–8371

67

Rivne

14708

12084

2624

121

Sumy

8691

15978

–7287

48

Ternopil

10036

12237

–2201

67

Kharkiv

22406

33058

–10652

162

Kherson

10310

13292

–2982

94

Khmelnytskiy

12238

17067

–4829

86

Cherkasy

10129

17162

–7033

77

Chernivtsi

9640

9582

58

68

Chernihiv

8283

16609

–8326

61

 

 

 

 

 

City of Kyiv

27757

23304

4453

232

Sevastopol agglomeration

3721

4391

–670

21

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,1

14,5

–3,4

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,3

13,7

–1,4

6,7

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

15,7

–4,9

8,0

Volyn

14,3

13,1

1,2

6,1

Dnipropetrovsk

10,9

15,5

–4,6

8,1

Donetsk

9,4

15,8

–6,4

11,2

Zhytomyr

12,0

16,5

–4,5

7,3

Zakarpattya

14,9

11,8

3,1

9,8

Zaporizhzhya

10,3

14,8

–4,5

8,1

Ivano-Frankivsk

12,3

12,5

–0,2

7,5

Kyiv

12,0

15,9

–3,9

6,0

Kirovohrad

10,7

16,7

–6,0

10,8

Luhansk

9,2

16,0

–6,8

7,6

Lviv

11,8

12,5

–0,7

8,2

Mykolayiv

11,2

14,8

–3,6

7,6

Odesa

12,2

13,9

–1,7

8,4

Poltava

9,8

16,7

–6,9

5,6

Rivne

15,2

12,5

2,7

8,2

Sumy

9,2

16,9

–7,7

5,4

Ternopil

11,2

13,7

–2,5

6,7

Kharkiv

9,8

14,5

–4,7

7,2

Kherson

11,5

14,8

–3,3

9,1

Khmelnytskiy

11,2

15,6

–4,4

7,0

Cherkasy

9,6

16,3

–6,7

7,4

Chernivtsi

12,8

12,7

0,1

7,2

Chernihiv

9,3

18,6

–9,3

7,2

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,7

9,8

1,9

8,3

Sevastopol agglomeration

11,6

13,7

–2,1

5,6

1   Per 1000 live birth.