Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-November 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

463590

604313

–140723

3693

Autonomous Republic of Crimea

22142

24574

–2432

157

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

16051

23239

–7188

126

Volyn

13547

12470

1077

84

Dnipropetrovsk

33189

46792

–13603

264

Donetsk

37755

63222

–25467

423

Zhytomyr

13844

18992

–5148

104

Zakarpattya

17149

13534

3615

163

Zaporizhzhya

16678

24072

–7394

133

Ivano-Frankivsk

15448

15750

–302

115

Kyiv

18870

24890

–6020

109

Kirovohrad

9688

15116

–5428

116

Luhansk

18867

32660

–13793

144

Lviv

27325

28814

–1489

224

Mykolayiv

11961

15880

–3919

91

Odesa

26724

30468

–3744

231

Poltava

13126

22281

–9155

74

Rivne

16073

13283

2790

127

Sumy

9560

17520

–7960

57

Ternopil

10940

13435

–2495

78

Kharkiv

24576

36151

–11575

176

Kherson

11268

14596

–3328

104

Khmelnytskiy

13395

18758

–5363

90

Cherkasy

11079

18731

–7652

82

Chernivtsi

10604

10521

83

78

Chernihiv

9098

18213

–9115

73

 

 

 

 

 

City of Kyiv

30573

25531

5042

248

Sevastopol agglomeration

4060

4820

–760

22

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,1

14,5

–3,4

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,3

13,7

–1,4

7,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

15,6

–4,8

7,7

Volyn

14,2

13,1

1,1

6,1

Dnipropetrovsk

11,0

15,5

–4,5

7,9

Donetsk

9,4

15,8

–6,4

11,0

Zhytomyr

12,0

16,4

–4,4

7,4

Zakarpattya

14,9

11,8

3,1

9,5

Zaporizhzhya

10,2

14,7

–4,5

7,8

Ivano-Frankivsk

12,2

12,4

–0,2

7,4

Kyiv

12,0

15,8

–3,8

5,8

Kirovohrad

10,7

16,7

–6,0

11,8

Luhansk

9,2

15,9

–6,7

7,5

Lviv

11,8

12,4

–0,6

8,2

Mykolayiv

11,2

14,8

–3,6

7,5

Odesa

12,2

13,9

–1,7

8,5

Poltava

9,8

16,6

–6,8

5,6

Rivne

15,2

12,6

2,6

7,8

Sumy

9,2

16,8

–7,6

5,8

Ternopil

11,1

13,6

–2,5

7,1

Kharkiv

9,8

14,4

–4,6

7,1

Kherson

11,4

14,8

–3,4

9,1

Khmelnytskiy

11,1

15,6

–4,5

6,7

Cherkasy

9,6

16,2

–6,6

7,2

Chernivtsi

12,8

12,7

0,1

7,5

Chernihiv

9,3

18,6

–9,3

7,9

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,7

9,8

1,9

8,1

Sevastopol agglomeration

11,5

13,7

–2,2

5,3

1   Per 1000 live birth.