Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement 20131

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

503656

662368

–158712

4030

Autonomous Republic of Crimea

24054

27028

–2974

167

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

17437

25453

–8016

140

Volyn

14700

13666

1034

91

Dnipropetrovsk

36134

51141

–15007

276

Donetsk

41034

69345

–28311

467

Zhytomyr

15001

20859

–5858

116

Zakarpattya

18490

14801

3689

175

Zaporizhzhya

18134

26498

–8364

149

Ivano-Frankivsk

16716

17358

–642

133

Kyiv

20511

27198

–6687

122

Kirovohrad

10562

16513

–5951

119

Luhansk

20531

35822

–15291

152

Lviv

29542

31666

–2124

247

Mykolayiv

13043

17353

–4310

102

Odesa

29075

33523

–4448

244

Poltava

14296

24358

–10062

79

Rivne

17445

14556

2889

138

Sumy

10411

19219

–8808

67

Ternopil

11807

14682

–2875

81

Kharkiv

26700

39465

–12765

195

Kherson

12300

16048

–3748

116

Khmelnytskiy

14548

20581

–6033

104

Cherkasy

12100

20477

–8377

89

Chernivtsi

11465

11520

–55

88

Chernihiv

9852

19909

–10057

77

 

 

 

 

 

City of Kyiv

33305

28003

5302

272

Sevastopol agglomeration

4463

5326

–863

24

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate2

Ukraine

11,1

14,6

–3,5

7,9

Autonomous Republic of Crimea

12,2

13,7

–1,5

6,9

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

15,7

–4,9

7,9

Volyn

14,1

13,1

1,0

6,1

Dnipropetrovsk

11,0

15,5

–4,5

7,6

Donetsk

9,4

15,9

–6,5

11,2

Zhytomyr

11,9

16,5

–4,6

7,6

Zakarpattya

14,7

11,8

2,9

9,4

Zaporizhzhya

10,2

14,9

–4,7

8,0

Ivano-Frankivsk

12,1

12,6

–0,5

7,9

Kyiv

11,9

15,8

–3,9

5,9

Kirovohrad

10,7

16,7

–6,0

11,1

Luhansk

9,1

15,9

–6,8

7,2

Lviv

11,6

12,4

–0,8

8,3

Mykolayiv

11,1

14,8

–3,7

7,7

Odesa

12,1

14,0

–1,9

8,3

Poltava

9,8

16,7

–6,9

5,5

Rivne

15,1

12,6

2,5

7,8

Sumy

9,2

16,9

–7,7

6,3

Ternopil

11,0

13,7

–2,7

6,8

Kharkiv

9,8

14,4

–4,6

7,2

Kherson

11,4

14,9

–3,5

9,4

Khmelnytskiy

11,1

15,7

–4,6

7,1

Cherkasy

9,6

16,2

–6,6

7,2

Chernivtsi

12,6

12,7

–0,1

7,7

Chernihiv

9,2

18,6

–9,4

7,7

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,7

9,8

1,9

8,1

Sevastopol agglomeration

11,6

13,8

–2,2

5,3

1 The data are preliminary

2 Per 1000 live birth.