Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January 2014

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

41437

61569

–20132

348

Autonomous Republic of Crimea

1929

2683

–754

11

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

1509

2348

–839

13

Volyn

1212

1237

–25

8

Dnipropetrovsk

2935

4617

–1682

32

Donetsk

3400

6607

–3207

34

Zhytomyr

1280

1970

–690

11

Zakarpattya

1540

1384

156

11

Zaporizhzhya

1511

2436

–925

10

Ivano-Frankivsk

1333

1641

–308

8

Kyiv

1735

2436

–701

7

Kirovohrad

947

1567

–620

11

Luhansk

1755

3359

–1604

14

Lviv

2415

2882

–467

31

Mykolayiv

1095

1639

–544

7

Odesa

2228

3189

–961

25

Poltava

1125

2244

–1119

6

Rivne

1447

1351

96

15

Sumy

798

1784

–986

5

Ternopil

907

1369

–462

9

Kharkiv

2281

3641

–1360

16

Kherson

993

1523

–530

9

Khmelnytskiy

1203

1839

–636

10

Cherkasy

1007

1875

–868

9

Chernivtsi

885

1078

–193

11

Chernihiv

809

1814

–1005

3

 

 

 

 

 

City of Kyiv

2799

2566

233

21

Sevastopol agglomeration

359

490

–131

1

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,7

15,9

–5,2

8,3

Autonomous Republic of Crimea

11,5

16,0

–4,5

5,5

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,0

17,1

–6,1

8,9

Volyn

13,7

14,0

–0,3

6,5

Dnipropetrovsk

10,5

16,5

–6,0

10,6

Donetsk

9,2

17,9

–8,7

9,9

Zhytomyr

12,0

18,4

–6,4

8,8

Zakarpattya

14,4

12,9

1,5

7,1

Zaporizhzhya

10,0

16,1

–6,1

6,6

Ivano-Frankivsk

11,4

14,0

–2,6

5,8

Kyiv

11,8

16,6

–4,8

4,1

Kirovohrad

11,3

18,7

–7,4

12,4

Luhansk

9,2

17,6

–8,4

8,2

Lviv

11,2

13,4

–2,2

12,6

Mykolayiv

11,0

16,5

–5,5

6,4

Odesa

11,0

15,7

–4,7

10,4

Poltava

9,1

18,1

–9,0

5,1

Rivne

14,7

13,7

1,0

10,3

Sumy

8,3

18,6

–10,3

5,8

Ternopil

9,9

15,0

–5,1

9,2

Kharkiv

9,8

15,7

–5,9

7,2

Kherson

10,9

16,7

–5,8

8,8

Khmelnytskiy

10,9

16,6

–5,7

8,3

Cherkasy

9,4

17,5

–8,1

8,9

Chernivtsi

11,5

14,0

–2,5

11,6

Chernihiv

8,9

20,0

–11,1

3,7

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,5

10,5

1,0

7,6

Sevastopol agglomeration

10,9

14,9

–4,0

2,7

1 Per 1000 live birth.