Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-February 2014

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

81794

119563

–37769

649

Autonomous Republic of Crimea

3675

5075

–1400

19

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

2921

4573

–1652

26

Volyn

2427

2384

43

15

Dnipropetrovsk

5831

9015

–3184

44

Donetsk

6711

13048

–6337

65

Zhytomyr

2512

3720

–1208

19

Zakarpattya

3013

2533

480

26

Zaporizhzhya

3021

4767

–1746

21

Ivano-Frankivsk

2746

3195

–449

16

Kyiv

3330

4719

–1389

16

Kirovohrad

1815

2948

–1133

23

Luhansk

3420

6584

–3164

31

Lviv

4854

5667

–813

46

Mykolayiv

2190

3272

–1082

15

Odesa

4683

6289

–1606

46

Poltava

2274

4363

–2089

13

Rivne

2785

2562

223

20

Sumy

1608

3409

–1801

15

Ternopil

1834

2671

–837

14

Kharkiv

4411

7063

–2652

32

Kherson

1959

2921

–962

15

Khmelnytskiy

2302

3552

–1250

18

Cherkasy

2000

3580

–1580

18

Chernivtsi

1769

2074

–305

18

Chernihiv

1561

3567

–2006

11

 

 

 

 

 

City of Kyiv

5403

5046

357

44

Sevastopol agglomeration

739

966

–227

3

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

11,1

16,3

–5,2

7,8

Autonomous Republic of Crimea

11,6

16,0

–4,4

4,8

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,2

17,5

–6,3

8,9

Volyn

14,4

14,2

0,2

6,1

Dnipropetrovsk

11,0

17,0

–6,0

7,3

Donetsk

9,6

18,6

–9,0

9,5

Zhytomyr

12,3

18,2

–5,9

7,6

Zakarpattya

14,8

12,4

2,4

8,5

Zaporizhzhya

10,5

16,6

–6,1

7,0

Ivano-Frankivsk

12,3

14,3

–2,0

5,8

Kyiv

11,9

16,9

–5,0

4,7

Kirovohrad

11,4

18,5

–7,1

13,0

Luhansk

9,5

18,2

–8,7

9,1

Lviv

11,8

13,8

–2,0

9,4

Mykolayiv

11,6

17,3

–5,7

6,9

Odesa

12,1

16,2

–4,1

9,6

Poltava

9,7

18,5

–8,8

5,5

Rivne

14,9

13,7

1,2

6,9

Sumy

8,8

18,6

–9,8

8,8

Ternopil

10,6

15,4

–4,8

7,2

Kharkiv

10,0

16,0

–6,0

7,2

Kherson

11,3

16,9

–5,6

7,4

Khmelnytskiy

10,9

16,8

–5,9

7,5

Cherkasy

9,8

17,6

–7,8

8.9

Chernivtsi

12,0

14,1

–2,1

9,5

Chernihiv

9,1

20,7

–11,6

6,8

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,7

10,9

0,8

7,9

Sevastopol agglomeration

11,9

15,5

–3,6

4,0

1 Per 1000 live birth.