Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-March 2014

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

120440

179506

–59066

968

Autonomous Republic of Crimea

5317

7553

–2236

24

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

4207

6885

–2678

38

Volyn

3572

3595

–23

19

Dnipropetrovsk

8585

13655

–5070

63

Donetsk

9939

19237

–9298

103

Zhytomyr

3709

5618

–1909

27

Zakarpattya

4308

3822

486

39

Zaporizhzhya

4366

7309

–2943

31

Ivano-Frankivsk

4000

4832

–832

24

Kyiv

4919

7076

–2157

19

Kirovohrad

2637

4492

–1855

26

Luhansk

5026

9873

–4847

49

Lviv

7081

8599

–1518

73

Mykolayiv

3167

4868

–1701

22

Odesa

7119

9282

–2163

56

Poltava

3385

6578

–3193

16

Rivne

4040

3909

131

42

Sumy

2410

5101

–2691

22

Ternopil

2674

4049

–1375

24

Kharkiv

6626

10581

–3955

64

Kherson

2891

4258

–1367

22

Khmelnytskiy

3427

5400

–1973

26

Cherkasy

2927

5447

–2520

27

Chernivtsi

2638

3097

–459

23

Chernihiv

2293

5370

–3077

15

 

 

 

 

 

City of Kyiv

8120

7591

529

68

Sevastopol agglomeration

1057

1429

–372

6

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,8

16,0

–5,2

7,7

Autonomous Republic of Crimea

11,0

15,6

–4,6

4,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

17,3

–6,7

8,7

Volyn

13,9

14,0

–0,1

5,2

Dnipropetrovsk

10,6

16,8

–6,2

7,0

Donetsk

9,3

18,0

–8,7

10,1

Zhytomyr

11,9

18,1

–6,2

7,2

Zakarpattya

13,9

12,3

1,6

8,5

Zaporizhzhya

10,0

16,7

–6,7

6,9

Ivano-Frankivsk

11,8

14,2

–2,4

5,8

Kyiv

11,5

16,6

–5,1

3,7

Kirovohrad

10,9

18,5

–7,6

9,8

Luhansk

9,1

17,9

–8,8

9,5

Lviv

11,3

13,7

–2,4

9,9

Mykolayiv

11,0

16,9

–5,9

6,8

Odesa

12,0

15,7

–3,7

7,7

Poltava

9,4

18,3

–8,9

4,5

Rivne

14,1

13,7

0,4

9,7

Sumy

8,6

18,3

–9,7

8,6

Ternopil

10,1

15,3

–5,2

8,2

Kharkiv

9,8

15,7

–5,9

9,6

Kherson

10,9

16,1

–5,2

7,2

Khmelnytskiy

10,7

16,8

–6,1

7,2

Cherkasy

9,4

17,5

–8,1

8,9

Chernivtsi

11,8

13,8

–2,0

8,1

Chernihiv

8,7

20,4

–11,7

6,2

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,5

10,7

0,8

8,2

Sevastopol agglomeration

11,1

15,0

–3,9

5,4

1 Per 1000 live birth.