Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-April 20141

 

1. Data for births, deaths and natural increase decrease (–)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase decrease (–)

Infant mortality

Ukraine

152780

226858

–74078

1247

Vinnytsya

5604

9137

–3533

46

Volyn

4749

4889

–140

25

Dnipropetrovsk

11627

18332

–6705

88

Donetsk

13312

25280

–11968

125

Zhytomyr

4897

7508

–2611

37

Zakarpattya

5702

5142

560

55

Zaporizhzhya

5879

9581

–3702

41

Ivano-Frankivsk

5290

6355

–1065

28

Kyiv

6625

9566

–2941

34

Kirovohrad

3499

5905

–2406

32

Luhansk

6717

13269

–6552

73

Lviv

9561

11383

–1822

95

Mykolayiv

4184

6347

–2163

31

Odesa

9471

12182

–2711

76

Poltava

4505

8765

–4260

27

Rivne

5425

5164

261

56

Sumy

3304

6836

–3532

28

Ternopil

3594

5348

–1754

31

Kharkiv

8743

14410

–5667

89

Kherson

3892

5627

–1735

33

Khmelnytskiy

4668

7218

–2550

33

Cherkasy

3903

7332

–3429

33

Chernivtsi

3615

4116

–501

30

Chernihiv

3085

7149

–4064

21

City of Kyiv

10929

10017

912

80

 

2. Crude birth, death, natural increase decrease (–)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase decrease (–)

infant mortality rate2

Ukraine

10,8

16,0

–5,2

7,9

Vinnytsya

10,5

17,2

–6,7

7,9

Volyn

13,9

14,3

–0,4

5,1

Dnipropetrovsk

10,8

17,0

–6,2

7,3

Donetsk

9,3

17,7

–8,4

9,2

Zhytomyr

11,8

18,1

–6,3

7,4

Zakarpattya

13,8

12,4

1,4

9,0

Zaporizhzhya

10,1

16,4

–6,3

6,8

Ivano-Frankivsk

11,7

14,0

–2,3

5,1

Kyiv

11,7

16,9

–5,2

5,0

Kirovohrad

10,8

18,2

–7,4

9,1

Luhansk

9,1

18,0

–8,9

10,6

Lviv

11,5

13,7

–2,2

9,6

Mykolayiv

10,9

16,5

–5,6

7,1

Odesa

12,0

15,4

–3,4

7,9

Poltava

9,4

18,3

–8,9

5,7

Rivne

14,2

13,5

0,7

9,7

Sumy

8,9

18,4

–9,5

8,2

Ternopil

10,2

15,2

–5,0

8,0

Kharkiv

9,7

16,0

–6,3

10,0

Kherson

11,1

16,0

–4,9

8,1

Khmelnytskiy

10,9

16,8

–5,9

6,9

Cherkasy

9,4

17,7

–8,3

8,2

Chernivtsi

12,1

13,8

–1,7

7,9

Chernihiv

8,8

20,4

–11,6

6,5

City of Kyiv

11,6

10,6

1,0

7,2

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Per 1000 live birth.