Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-May 20141

 

1. Data for births, deaths and natural increase, decrease (–)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase, decrease (–)

Infant mortality

Ukraine

192411

280847

–88436

1549

Vinnytsya

7079

11286

–4207

51

Volyn

6005

6050

–45

33

Dnipropetrovsk

14696

22773

–8077

109

Donetsk

16549

31284

–14735

170

Zhytomyr

6144

9268

–3124

48

Zakarpattya

7112

6400

712

65

Zaporizhzhya

7429

11870

–4441

48

Ivano-Frankivsk

6719

7823

–1104

39

Kyiv

8314

11930

–3616

41

Kirovohrad

4379

7223

–2844

38

Luhansk

8227

16090

–7863

90

Lviv

12097

14061

–1964

110

Mykolayiv

5244

7831

–2587

39

Odesa

12024

15110

–3086

93

Poltava

5744

10952

–5208

35

Rivne

6830

6405

425

70

Sumy

4095

8524

–4429

33

Ternopil

4658

6659

–2001

39

Kharkiv

10890

17970

–7080

113

Kherson

4886

6867

–1981

40

Khmelnytskiy

5945

8901

–2956

46

Cherkasy

4953

9047

–4094

41

Chernivtsi

4634

5106

–472

35

Chernihiv

3946

8854

–4908

26

City of Kyiv

13812

12563

1249

97

 

2. Crude birth, death, natural increase, decrease (–)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase, decrease (–)

infant mortality rate2

Ukraine

10,8

15,8

–5,0

7,8

Vinnytsya

10,6

16,9

–6,3

7,0

Volyn

13,9

14,0

–0,1

5,4

Dnipropetrovsk

10,8

16,7

–5,9

7,3

Donetsk

9,2

17,4

–8,2

9,9

Zhytomyr

11,8

17,8

–6,0

7,7

Zakarpattya

13,7

12,3

1,4

8,5

Zaporizhzhya

10,1

16,2

–6,1

6,4

Ivano-Frankivsk

11,8

13,7

–1,9

5,6

Kyiv

11,6

16,7

–5,1

4,8

Kirovohrad

10,7

17,7

–7,0

8,6

Luhansk

8,9

17,4

–8,5

10,5

Lviv

11,5

13,4

–1,9

8,9

Mykolayiv

10,8

16,2

–5,4

7,2

Odesa

12,1

15,2

–3,1

7,7

Poltava

9,5

18,2

–8,7

5,9

Rivne

14,2

13,4

0,8

9,7

Sumy

8,7

18,2

–9,5

7,7

Ternopil

10,5

15,0

–4,5

8,0

Kharkiv

9,6

15,9

–6,3

10,1

Kherson

11,0

15,5

–4,5

7,8

Khmelnytskiy

11,0

16,5

–5,5

7,6

Cherkasy

9,5

17,4

–7,9

8,1

Chernivtsi

12,3

13,6

–1,3

7,3

Chernihiv

9,0

20,1

–11,1

6,4

City of Kyiv

11,6

10,6

1,0

6,9

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Per 1000 live birth.