Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-June 20141

1. Nuber of livebirths, deaths and natural increase, decrease (–)

(persons)

  

Livebirths

Deaths

Natural increase, decrease (–)

Infant mortality

Ukraine

230772

326799

–96027

1855

Vinnytsya

8567

13057

–4490

57

Volyn

7204

7109

95

41

Dnipropetrovsk

17477

26510

–9033

129

Donetsk

19663

36230

–16567

200

Zhytomyr

7386

10762

–3376

53

Zakarpattya

8564

7544

1020

84

Zaporizhzhya

8835

13817

–4982

54

Ivano-Frankivsk

8140

9098

–958

48

Kyiv

9974

13998

–4024

49

Kirovohrad

5210

8319

–3109

49

Luhansk2

9999

19084

9085

107

Lviv

14569

16422

–1853

131

Mykolayiv

6249

9053

–2804

49

Odesa

14367

17481

–3114

110

Poltava

6852

12727

–5875

46

Rivne

8237

7474

763

80

Sumy

4912

9820

–4908

36

Ternopil

5669

7751

–2082

46

Kharkiv

13097

20907

–7810

135

Kherson

5837

7982

–2145

52

Khmelnytskiy

7211

10317

–3106

59

Cherkasy

5931

10436

–4505

52

Chernivtsi

5593

5946

–353

43

Chernihiv

4688

10229

–5541

31

City of Kyiv

16541

14726

1815

114

 

2. Crude birth, death, natural increase, decrease (–)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase, decrease (–)

infant mortality rate3

Ukraine

10,8

15,3

–4,5

7,8

Vinnytsya

10,7

16,3

–5,6

6,5

Volyn

14,0

13,8

0,2

5,6

Dnipropetrovsk

10,7

16,2

–5,5

7,1

Donetsk

9,1

16,8

–7,7

9,8

Zhytomyr

11,8

17,2

–5,4

7,1

Zakarpattya

13,7

12,1

1,6

9,1

Zaporizhzhya

10,0

15,7

–5,7

6,0

Ivano-Frankivsk

11,9

13,3

–1,4

5,8

Kyiv

11,7

16,4

–4,7

4,8

Kirovohrad

10,7

17,0

–6,3

9,2

Luhansk2

9,0

17,2

–8,2

10,5

Lviv

11,6

13,1

–1,5

8,8

Mykolayiv

10,8

15,6

–4,8

7,5

Odesa

12,1

14,7

–2,6

7,5

Poltava

9,5

17,6

–8,1

6,4

Rivne

14,3

13,0

1,3

9,2

Sumy

8,8

17,5

–8,7

7,0

Ternopil

10,7

14,6

–3,9

7,8

Kharkiv

9,7

15,4

–5,7

10,0

Kherson

11,0

15,0

–4,0

8,5

Khmelnytskiy

11,1

15,9

–4,8

8,1

Cherkasy

9,5

16,7

–7,2

8,5

Chernivtsi

12,4

13,2

–0,8

7,5

Chernihiv

8,9

19,4

–10,5

6,4

City of Kyiv

11,6

10,3

1,3

6,8

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Data can be rivesed.

3 Per 1000 live birth.