Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-July 20141

1. Nuber of livebirths, deaths and natural increase, decrease (–)

(persons)

  

Livebirths

Deaths

Natural increase, decrease (–)

Infant mortality

Ukraine

276512

379691

-103179

2166

Vinnytsya

10354

15124

-4770

66

Volyn

8657

8279

378

46

Dnipropetrovsk

21057

30749

-9692

161

Donetsk2

23048

42026

-18978

228

Zhytomyr

8834

12435

-3601

67

Zakarpattya

10309

8742

1567

98

Zaporizhzhya

10767

16128

-5361

64

Ivano-Frankivsk

9786

10537

-751

56

Kyiv

11962

16494

-4532

58

Kirovohrad

6191

9743

-3552

59

Luhansk2

11526

22063

-10537

110

Lviv

17638

19032

-1394

153

Mykolayiv

7493

10510

-3017

58

Odesa

17158

20331

-3173

124

Poltava

8215

14713

-6498

61

Rivne

9905

8557

1348

85

Sumy

5915

11420

-5505

41

Ternopil

6811

9002

-2191

49

Kharkiv

15791

24333

-8542

156

Kherson

7010

9392

-2382

63

Khmelnytskiy

8624

11911

-3287

75

Cherkasy

7170

12194

-5024

63

Chernivtsi

6734

6855

-121

50

Chernihiv

5567

11865

-6298

41

City of Kyiv

19990

17256

2734

134

 

2. Crude birth, death, natural increase, decrease (–)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase, decrease (–)

infant mortality rate3

Ukraine

11,1

15,2

-4,1

7,8

Vinnytsya

11,0

16,1

-5,1

6,4

Volyn

14,3

13,7

0,6

5,3

Dnipropetrovsk

11,0

16,1

-5,1

7,6

Donetsk2

9,2

16,7

-7,5

9,0

Zhytomyr

12,1

17,0

-4,9

7,6

Zakarpattya

14,1

12,0

2,1

9,1

Zaporizhzhya

10,5

15,7

-5,2

6,0

Ivano-Frankivsk

12,2

13,1

-0,9

5,7

Kyiv

11,9

16,4

-4,5

4,8

Kirovohrad

10,8

17,0

-6,2

9,5

Luhansk2

8,9

17,0

-8,1

10,5

Lviv

12,0

12,9

-0,9

8,8

Mykolayiv

11,0

15,5

-4,5

7,6

Odesa

12,3

14,6

-2,3

7,2

Poltava

9,7

17,4

-7,7

7,3

Rivne

14,7

12,7

2,0

8,3

Sumy

9,0

17,4

-8,4

6,8

Ternopil

10,9

14,4

-3,5

7,1

Kharkiv

9,9

15,3

-5,4

9,9

Kherson

11,3

15,1

-3,8

8,8

Khmelnytskiy

11,4

15,7

-4,3

8,8

Cherkasy

9,8

16,7

-6,9

8,8

Chernivtsi

12,8

13,0

-0,2

7,4

Chernihiv

9,0

19,2

-10,2

7,2

City of Kyiv

12,0

10,4

1,6

6,8

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Data can be rivesed.

3 Per 1000 live birth.