Archives: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-August 20141

1. Nuber of livebirths, deaths and natural increase, decrease (–)

(persons)

  

Livebirths

Deaths

Natural increase, decrease (–)

Infant mortality

Ukraine

314255

423480

-109225

2438

Vinnytsya

11768

16990

-5222

77

Volyn

9852

9277

575

53

Dnipropetrovsk

24231

34921

-10690

183

Donetsk2

24732

45137

-20405

238

Zhytomyr

10082

13985

-3903

72

Zakarpattya

11900

9745

2155

111

Zaporizhzhya

12435

18342

-5907

76

Ivano-Frankivsk

11213

11802

-589

71

Kyiv

13796

18637

-4841

67

Kirovohrad

7121

11000

-3879

69

Luhansk2

11526

22063

-10537

110

Lviv

20268

21404

-1136

189

Mykolayiv

8702

11929

-3227

66

Odesa

19744

23004

-3260

143

Poltava

9465

16616

-7151

71

Rivne

11406

9691

1715

93

Sumy

6829

12868

-6039

45

Ternopil

7762

10122

-2360

53

Kharkiv

18179

27545

-9366

172

Kherson

8044

10690

-2646

71

Khmelnytskiy

9852

13391

-3539

85

Cherkasy

8234

13725

-5491

70

Chernivtsi

7800

7684

116

55

Chernihiv

6370

13269

-6899

48

City of Kyiv

22944

19643

3301

150

 

2. Crude birth, death, natural increase, decrease (–)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase, decrease (–)

infant mortality rate3

Ukraine

11,0

14,8

-3,8

7,7

Vinnytsya

10,9

15,8

-4,9

6,6

Volyn

14,2

13,4

0,8

5,4

Dnipropetrovsk

11,1

16,0

-4,9

7,5

Donetsk2

8,5

15,6

-7,1

8,8

Zhytomyr

12,0

16,7

-4,7

7,2

Zakarpattya

14,2

11,6

2,6

9,0

Zaporizhzhya

10,5

15,5

-5,0

6,2

Ivano-Frankivsk

12,2

12,8

-0,6

6,3

Kyiv

12,0

16,2

-4,2

4,9

Kirovohrad

10,9

16,8

-5,9

9,7

Luhansk2

7,7

14,8

-7,1

10,5

Lviv

12,0

12,7

-0,7

9,5

Mykolayiv

11,2

15,4

-4,2

7,5

Odesa

12,4

14,4

-2,0

7,3

Poltava

9,8

17,2

-7,4

7,4

Rivne

14,8

12,6

2,2

8,0

Sumy

9,1

17,1

-8,0

6,5

Ternopil

10,9

14,2

-3,3

6,7

Kharkiv

10,0

15,1

-5,1

9,5

Kherson

11,3

15,0

-3,7

8,6

Khmelnytskiy

11,3

15,4

-4,1

8,7

Cherkasy

9,8

16,4

-6,6

8,6

Chernivtsi

12,9

12,7

0,2

7,1

Chernihiv

9,0

18,7

-9,7

7,4

City of Kyiv

12,0

10,3

1,7

6,6

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city Sevastopol.

2 Data can be rivesed.

3 Per 1000 live birth.