В.А. Головко

Система національних рахунків України: сучасний стан та напрямки удосконалення

Розглянуто стан і напрямки удосконалення системи національних рахунків України. Зокрема, проаналізовано й висвітлено наступні питання: інформаційна база для складання національних рахунків, секторні рахунки, впровадження класифікацій в СНР України, квартальні розрахунки ВВП. Приділено також увагу розробці нормативних документів зі складання національних рахунків України, організаційним аспектам взаємодії міністерств і відомств як основних розробників даних СНР, розробці перспективного плану впровадження СНР’93 в Україні.

 

В.Г. Чирков, С.О. Погодін

Точність та надійність вибіркових даних

Обговорюються термінологічні аспекти вживання понять “точність”, “надійність”, “достовірність”, вимоги до цих показників та засоби їх забезпечення у практиці аналізу статистичних даних. Розглядаються проблеми точності й надійності даних статистичних вибіркових спостережень, їх специфіка та обчислення. Запропоновано таблиці, що відбивають взаємозалежність показників статистичних вибіркових спостережень (обсягу вибірки, коефіцієнту умов, коефіцієнту варіації, граничної відносної помилки, ймовірності) та полегшують користувачам знаходження потрібних значень показників, що їх цікавлять.

 

В.І. Лишиленко, П.П. Лайко, М.Б. Махсма, Н.Ю. Скачек

Розрахунок щомісячних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства

Розглядається розрахунок валової продукції сільського господарства за часів СРСР та в останні роки в Україні. Наголошується, що основним методологічним підходом при визначенні обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва в сучасних умовах слід вважати порівняння обсягів виробництва базового періоду і відповідного періоду поточного року. Запропоновано методи визначення щомісячних обсягів виробництва сільськогосподарської продукції базового періоду та в поточному році.

 

Ю.П. Лебединський, О.І. Драпіковський, І.І. Іванова

Реальна вартість міських земель та її роль у забезпеченні сталого розвитку міста

Розглядаються питання визначення вартості міських земель, різноманітні підходи до оцінки землі, аналізуються економічні, фізичні та адміністративні фактори і складові формування вартості землі, законодавча та нормативно-методична база земельнооціночної діяльності. Показано значення політики органів місцевого самоврядування щодо ринку землі та їх повноважень для забезпечення сталого розвитку міст.

 

Ю.І. Прилипко

Оцінка обсягів “тіньового” сектору на основі аналізу структури доходів підприємств

Пропонується розрахунок рівня “тінізації” (приховування) доходів) у промисловості на основі аналізу структури валового доходу підприємств із залученням низки індексів та об’єктивних чинників (факторний аналіз). Цей метод може бути використаний в аналізі результатів діяльності окремих підприємств чи груп однорідних підприємств, а також на мікрорівні. Системи і розрахунки за цією методикою з використанням широкої бази даних дозволяють упорядкувати велику кількість підприємств за ознаками приховування доходів та ухилення від оподаткування.

 

В.С. Шишкін

Концептуальні та методологічні підходи до вивчення регіональних особливостей людського розвитку

Розкрито сутність загальної концепції людського розвитку, особливості та проблеми її реалізації в Україні. На основі методів багатовимірного статистичного аналізу розроблена та реалізована оригінальна методика визначення основних блоків і показників, за допомогою яких оцінюється регіональна диференціація людського розвитку. Наведено результати розрахунків інтегральних індексів складових людського розвитку та індексу регіонального людського розвитку за даними 1999 року.

 

С.І. Колесник

Екологічний стан регіону: методологічні підходи

Розкриваються основні методологічні підходи до визначення стану природного середовища регіону, розглядаються проблеми інформаційного забезпечення сфери природокористування та охорони навколишнього середовища.

 

О.М. Климчик

Проблеми використання та охорони водних ресурсів регіону

Наведено статистику використання водних ресурсів як в Україні загалом, так і в Житомирській області зокрема, охарактеризовано їх сучасний стан. Викладено проблеми раціонального використання водних ресурсів в умовах економічної та екологічної кризи, зроблено висновок про необхідність застосування економічних методів регулювання водокористування і водоохоронної діяльності.

 

О.Е. Остапчук

Коментарі до закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”

Прокоментовано зміст та норми усіх статей закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”, прийнятого Верховною Радою України 19 жовтня 2000 року, висвітлено узгодження окремих з них із відповідними нормами інших законів України, зміни, внесені під час підготовки закону до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Н.В. Григорович

Праця дітей в Україні

(за результатами вибіркового обстеження)

Наведено результати й висновки 5 раундів вибіркового обстеження праці дітей в усіх регіонах країни, проведеного у період з січня 1999 року по квітень 2000 року згідно з Угодою між Міжнародною організацією праці та Держкомстатом України в рамках Міжнародної програми ліквідації дитячої праці (IPEC).

 

Ю.М. Шамшетдінов, Г.С. Столяров

Стан інформаційного ринку України та місце Держкомстату на ньому

Окреслено зміст інформаційно-обчислювальної діяльності, особливості її складових, зокрема інформаційних продуктів (ІП). Характеризуються стан інформаційного ринку України та специфіка його формування, роль системи державної статистики у цих процесах, комплекс заходів, здійснених Держкомстатом для забезпечення ефективності та розвитку його діяльності на ринку ІП. Висвітлено діяльність Держстатінформу.

 

І.В. Яценко

Методи визначення вартості оренди

Розкриваються порядок й умови оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого майна, методи визначення вартості оренди. Наведено відомості про закони України, підзаконні акти, постанови, листи й накази Кабінету Міністрів, міністерств, Держкомстату і Фонду державного майна України, якими слід керуватися при укладанні договору оренди й оцінці вартості майна, в тому числі при індексації балансової вартості основних фондів.

 

С.М. Злупко

Новаторські статистико-економічні дослідження Євгена Слуцького

Окреслено життєвий шлях та науковий доробок видатного українського вченого Є.Є.Слуцького – математика, статистика, економіста. Характеризуються його наукові праці “До теорії збалансованого бюджету споживача” (1915 р.), “Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки” (1926 р.), “Складання випадкових причин як джерело циклічних процесів” (1927 р.), що здобули світове визнання, та інших, показано новаторство їх головних ідей.