Анотації

 

О.Г. Осауленко, Н.О. Парфенцева

Використання статистичних класифікацій органами державного управління

Характеризується система статистичних міжнародних, багатонаціональних (європейських) та національних класифікацій України, висвітлено їх особливості, історію створення, схему та риси взаємної гармонізації. Показано різні аспекти використання статистичних класифікацій органами державного управління в Україні.

 

В.Є. Воротін

Макроекономічне регулювання економічного зростання в умовах трансформації економіки: стан і перспективи

Характеризуються суть, роль і значення державного регулювання економічного зростання, розглянуто загальну економічну кон’юнктуру в Україні та необхідність подальшого реформування економіки, сценарій розвитку економіки України на 2001-2005 рр.

 

Ю.С. Цал-Цалко

Звіт про основні показники діяльності підприємства: проблеми формування інтегрованих інформаційних ресурсів

Розглянуто стан і напрямки удосконалення системи показників статистики підприємств. Зокрема, проаналізовано й висвітлено наступні питання: формування операційних витрат за видами економічної діяльності, узгодженість показників статистичної звітності з інформаційними ресурсами бухгалтерського обліку, методологія розрахунку показників обсягів господарської діяльності підприємств. Приділено також увагу функціональним повноваженням центральних органів державної виконавчої влади у сфері формування інформаційної бази статистики підприємств.

 

В.С. Михайлов

Забезпечення достовірності статистичних даних у сфері зовнішньої торгівлі

Висвітлено досвід окремих країн та міжнародних організацій з проблем отримання надійних та достовірних статистичних даних в галузі зовнішньої торгівлі. Аналізується стан статистики зовнішньої торгівлі в Україні, викладено методи та основні напрямки подальшого вдосконалення підходів, спрямованих на підвищення точності, достовірності та репрезентативності даних в галузі зовнішньої торгівлі.

 

М.А. Окландер, К.Д. Семенова

Проблеми обліку та звітності маркетингових витрат

Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку маркетингу в Україні. Сформульована проблема удосконалення обліку маркетингових витрат в діяльності інституційних одиниць. Запропоновано зміни у звітності підприємств та форму «Звіт про маркетингові витрати підприємства», що дозволить створити передумови для більш точного розрахунку ефективності маркетингової діяльності на всіх рівнях.

 

Д.Д. Айстраханов

Шляхи розвитку моніторингових систем соціально-економічного стану на сучасному етапі

У роботі на основі вітчизняного досвіду запропоновані шляхи вирішення комплексу проблем, що виникають та можуть виникнути перед розробниками систем моніторингу соціально-економічного стану на базі статистичної інформації та результатів обстежень ділової активності підприємств України при створенні й впровадженні таких систем у практику.

 

О.В. Гончар

Визначення об’єму вибірки при систематичному розподілі

Пропонуються методи визначення засобами математичної статистики необхідного об’єму вибіркової сукупності у випадку, коли розподіл сукупності не є нормальним. Зокрема, одержано формули обрахунку об’єму вибірки для показникового і біноміального розподілів, розподілу Пуассона. Наведено приклад розрахунку об’єму вибірки на основі даних пробного обстеження при з’ясуванні наявності фермерських господарств у районах України в 1999 році.

В.К. Горкавий

Тенденції і діалектика розвитку особистих підсобних господарств:

економіко-статистичний аспект

Розглянуто тенденції розвитку особистих підсобних господарств населення, зокрема Харківської області, показана їх роль як стабілізуючої форми господарювання в умовах катастрофічного спаду аграрного виробництва в суспільному секторі. Висвітлено питання економічної ефективності виробництва в особистих господарствах населення та можливі перспективи їх розвитку.

 

Л.Г.Ткаченко

Напрямки вдосконалення статистичного спостереження неформального сектора економіки в Україні

Статтю присвячено проблемі створення в Україні державного статистичного моніторингу зайнятості в неформальному секторі економіки. Розглянуто діючу систему інформаційного забезпечення, запропоновано заходи з вдосконалення програм поточних обстежень домашніх господарств (економічної активності, умов життя домогосподарств) та деяких інших статистичних спостережень.

 

І.О. Булкін

Національні інноваційні системи: індуктивний підхід до оцінювання

Викладено спробу створення “карти науки” на базі застосування індуктивного підходу до характеризації національних інноваційних систем. З допомогою модернізації методу індуктивної таксономії проаналізовано вітчизняну систему фінансування та здійснення НДДКР. Проведене співставлення дало змогу оцінити місце України на фоні масиву країн – членів ОЕСР. Зроблено висновки щодо побудови стратегії наукової політики, прийнятності деяких уявлень про еволюцію наукових систем у вітчизняних умовах.

 

А.В. Бодюк

Економіко-статистичні аспекти виробництва техніки

Розглядаються проблеми відображення у статистиці виробництва сучасних технічних засобів, розробки й впровадження процесів, заснованих на їх застосуванні, зокрема, проблеми визначення та класифікації різних видів техніки і технологій. Пропонуються форми статистичної звітності про технізацію виробництва, які дозволяють привести її у відповідність до сучасних вимог.

 

Б. А. Карлсон

Жінки в статистиці: стан справ

Завдання Міжнародного статистичного інституту (МСІ) полягають у створенні сприятливих умов для проведення статистичної роботи, а також для взаємообміну на рівні окремих спеціалістів-статистиків та країн. Проте жінки представлені в МСІ у недостатній кількості й така ситуація викликає занепокоєння в інституті, серед його членів та особливо – у Комітеті у справах жінок у статистиці. Стаття присвячена аналізу представництва жінок у МСІ та в професійній статистиці, яке є низьким майже в усіх країнах. Ситуація розглядається на рівні окремих країн та регіонів, а також у більш широкому контексті – жінки, які професійно займаються статистикою.

 

В.І. Онопрієнко

Економіст-статистик професор Іван Васильович Вернадський

(до 180-річчя від дня народження)

Окреслено основні віхі життя та діяльності відомого економіста ХІХ ст. Івана Васильовича Вернадського, батька академіка В.І. Вернадського. Проаналізовано його доробок в галузі економічної теорії, історії економічних вчень і статистики.