Анотації

 

О.Г. Осауленко

Інформаційне та управлінське забезпечення сталого розвитку

Характеризуються робота Комісії з питань сталого розвитку ООН та система показників сталого розвитку, розроблена нею, робота з адаптації та впровадження цієї системи на європейському континенті, виконана Євростатом, альтернативна система вимірювання показників сталого розвитку, запропонована Департаментом статистики ОЕСР. Досліджується й порівнюється зміст показників сталого розвитку цих систем, їх специфіка. Розглядається можливість їх запровадження в Україні, місце державної статистики при вимірюванні сталого розвитку і управлінні ним.

 

А.В. Бєгун, І.Г. Бондаренко

Вплив деяких факторів на стан інвестиційних ресурсів України

Аналізується стан інвестиційних ресурсів України, вплив на нього правових, економічних, соціальних, екологічних, геополітичних (об’єктивних) факторів, мікроекономічних факторів, які характеризують безпосередньо об’єкт інвестування. Наведено деякі рекомендації щодо удосконалення державного управління інвестиційними процесами, поліпшення інвестиційного клімату в країні.

 

В.А. Головко

До питання про розробку квартальних національних рахунків України

Розглядаються деякі методологічні та організаційні питання складання українських квартальних національних рахунків (КНР) з точки зору відповідності оцінок, що здійснюються, міжнародним правилам та рекомендаціям, з цих позицій аналізуються фактори, які впливають на точність і надійність національних рахунків. Висвітлено світовий досвід отримання річних і квартальних оцінок, підходи до їх узгодження. Викладено пропозиції щодо коригування схеми узгодження квартальних та річних оцінок, реалізація яких дозволить отримати дані більш високої якості.

 

В.Г. Саріогло, О.М. Гладун, Т.О. Валькова

Калібрація статистичних ваг для підвищення репрезентативності даних вибіркових обстежень домогосподарств

Розглянуто особливості застосування методу калібрації статистичних ваг – ефективного підходу до використання достовірної зовнішньої інформації для підвищення рівня репрезентативності результатів вибіркових обстежень населення. Описано алгоритм застосування методу калібрації ваг домогосподарств, структуру зовнішніх даних щодо домогосподарств та членів домогосподарств. Наведено конкретний приклад розрахунків.

 

М.В. Пугачева

Використання методів розвідувального статистичного аналізу для інтерпретації даних кон’юнктурних обстежень

Коротко викладено методологію моніторингу стану підприємств України на базі кон’юнктурних обстежень, яка є новою для країн Центральної та Східної Європи. Обговорено особливості проведення таких обстежень в країнах з перехідною економікою, викладено способи використання результатів обстежень.

Представлено характеристики методів розвідувального статистичного аналізу, які успішно використовуються у західноєвропейських країнах для інтерпретації даних обстежень, але не знайшли ще свого застосування у колишніх соціалістичних країнах. Ці методи не складні у використанні і не потребують володіння навиками економетричного аналізу, але результати їх застосування для кон’юнктурного аналізу повністю довели їх право на існування. Подано результати аналізу поведінки промислових підприємств, проведеного на основі даних методів.

 

О.В. Лишиленко

Формування облікової інформації в системі управлінського обліку на підприємстві

Розглядаються проблеми налагодження внутрішньогосподарського (управлінського) обліку на підприємствах. Аналізуються національні стандарти бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби” та № 9 “Запаси”, а також розбіжності норм амортизаційних відрахувань, передбачених у законі “Про оподаткування прибутку підприємств”, та норм, які були дійсними до його прийняття. Висвітлюється зарубіжний досвід з обліку виробничих витрат.

 

Н.В. Григорович, І.В. Калачова,

Соціально-економічна захищеність населення України

Наведено результати двох обстежень, проведених Держкомстатом у взаємодії з Міжнародною організацією праці: обстеження промислових підприємств з питань політики гнучкості праці та обстеження “Базова захищеність населення України”. Одержані результати будуть використані як доповнення до існуючого інформаційного поля стосовно питань доходів населення, зайнятості та ринку праці, безпеки умов праці, участі населення у подіях на користь захисту своїх трудових та майнових прав.

 

В.В. Скальський

Проблеми розвитку інформаційно-обчислювальної системи на регіональному рівні

Розглядаються проблеми інформатизації, що стоять перед органами державної статистики на обласному та районному рівнях в світлі сучасних тенденцій розвитку суспільства.

С.Н. Ігнатов

Рейтингова система оцінки роботи статорганів області

Показано переваги рейтингової системи оцінки досягнутих результатів. Викладено досвід Вінницького обласного управління статистики із запровадження рейтингової оцінки роботи статорганів області, характеризуються досягнуті при цьому позитивні наслідки.

 

Л.А. Хатямова-Гоман

Оцінка коливань та сталості динаміки надходжень податків у Черкаській області

Наведено методику оцінки систематичних та випадкових коливань показників надходжень податків. Розраховано щомісячну та щоквартальну динаміку, тренд і сезонні коливання фактичних надходжень податків у Черкаській області за 1996–2000 рр. Зроблено висновок про сталий характер тенденції та сезонних коливань фактичних надходжень цих податків.

 

С.В. Данилко

Релігійна мережа регіону: статистичний аспект

На базі статистичної інформації проаналізовано релігійну ситуацію на Житомирщині за роки незалежності України. Зроблено висновок про відродження релігійного життя і стабільний, на основі конституційних принципів свободи совісті, розвиток церковної інфраструктури регіону.

 

М.Т. Білуха, Л.Ф. Романенко

Аудит ефективності комерційних банків за міжнародними стандартами

Розглядаються проблеми аудиту діяльності комерційних банків за кордоном і в Україні. Характеризуються американська стандартизована рейтингова система оцінки банківської діяльності CAMEL, показники, які вона передбачає, методики їх визначення. Зроблено висновок про переваги комплексу показників, які входять в систему CAMEL, над показниками, застосованими НБУ для регулювання діяльності комерційних банків України.

Принципові розходження в методиці розрахунку показників ліквідності балансів комерційних банків в Україні і за кордоном призводять до викривлення показників ліквідності балансів українських банків. Це є суттєвим недоліком і перешкодою для інтеграції України зі світовою фінансовою системою. Тому необхідно вивчати системи рейтингових оцінок, які застосовуються за кордоном, показники, котрі в них використовуються, з метою їх подальшої адаптації до умов, у яких функціонують українські банки.

 

С.В. Григорович

Маркетинг у статистиці

Розглядаються різні аспекти маркетингової діяльності в статистиці: потреби користувачів, основні групи останніх, види і форми статистичної інформації, місце Держкомстату на ринку інформаційних послуг України, розповсюдження статистичної інформації через Інтернет. Висвітлено досвід інших країн з маркетингу статистичної продукції, зокрема Польщі та Нідерландів. Проаналізовано проблеми маркетингу, повязані з проведенням Всеукраїнського перепису населення. Зроблено висновок, що впровадження маркетингу у всі сфери статистичної діяльності є одним із найважливіших напрямків розвитку вітчизняної статистики.

 

Ю.Ю. Мороз

Податкова статистика: історико-організаційний аспект

Розглядається розвиток податкової статистики та її інформаційних ресурсів із давніх-давен і до наших часів. Визначено основні обєкти сучасних статистичних спостережень у сфері оподаткування (платники податків, обєкти оподаткування, податкові платежі, факти господарської діяльності), характеризується контрольна робота податкових органів.