Анотації

 

О.Г. Осауленко

Проблеми підготовки програми розвитку державної статистики

на 20032007 роки

Йдеться мова про підготовку Держкомстатом України нової програми розвитку державної статистики на 20032007 роки, головною метою якої має стати створення нової системи збору, обробки та розповсюдження інформації. Це вже третя п’ятирічна програма удосконалення статистики за часи незалежності нашої країни. Зроблено висновок, що нова програма повинна стати послідовним логічним етапом подальшого розвитку вітчизняної статистики.

 

Т.О. Проценко

Державне управління іноземним інвестуванням в регіоні України

Розглядаються принципи управління іноземним інвестуванням. Досліджується залежність економічного зростання регіону від рівня ефективності інвестиційної політики. Приводиться приклад Китаю, який не може бути показовим для України. Зроблено висновки щодо впливу держави на інвестиційний процес через податкову, амортизаційну, кредитну політику, систему пільг і санкцій на основі максимально спрощеної процедури стягнення податків і т.і.

 

І.О. Жадан

Підприємства зі змішаною формою власності – роль та місце в контексті державної політики

Стаття обгрунтовує необхідність визначення ролі та місця підприємств зі змішаною формою власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни в контексті макроекономічних та соціальних цілей державної політики на підставі аналітичних висновків дослідників Західної Європи, Канади та Сполучених Штатів Америки.

 

В.В. Токовенко

Концептуальна модель взаємодії політичного керівництва та державного управління

Викладено спробу створення концептуальної моделі взаємодії політичного керівництва та державного управління, які розглядаються як підсистеми в структурі суспільства, пов’язані між собою комплексом субординаційних інтеракцій і являють два різновиди реалізації управлінських функцій держави. Визначається, що лінія розмежування рівнів політичного керівництва і державного управління обумовлена фактичним розподілом влади в суспільстві і державі, а їх співвідношення може набирати як конструктивних, так і деструктивних форм. В зв’язку з цим розглянуті окремі форми ефективності – неефективності державного управління і політичного керівництва, а також політико-адміністративних стосунків, які є постійною проблемою державотворення і важливою підвалиною успішної перебудови і розбудови держави.

 

М.І. Рудакевич

Ціннісний підхід до аналізу етичних проблем державного службовця

Висвітлюється морально-професійний обовязок державного службовця. Досліджуються причини моральних проблем, які негативно впливають на поведінку державних службовців при виконанні службових обовязків і приводяться механізми до їх подолання. Висловлюється думка, що джерелом етичних стандартів повинна бути Конституція України, а також законодавчі і нормативно-правові акти, які закріплюють різні аспекти етики поведінки державного службовця.

 

Є.В. Ромат

Органи виконавчої влади в системі державного управління рекламною діяльністю в Україні

Висвітлюється питання про провідне місце органів виконавчої влади поряд із законодавчою та судовою владою в системі державного управління рекламною діяльністю в Україні на основі положень Конституції України та чинного законодавства. Зроблені висновки щодо сформування системи управління рекламною діяльністю, регулювання рекламної діяльності та її подальшого поліпшення.

 

І.В. Калачова

Статистика послуг: концептуальні основи реформування

Розглядається мета та основні завдання удосконалення статистики послуг. Представлено методологічні та організаційні елементи удосконалення статистики послуг, що відносяться до класифікації, джерел даних, визначення статистичних одиниць, загальних економічних показників та періодичності проведення обстежень. Визначено кінцеві результати удосконалення концептуальних підходів до статистики послуг.

 

В.Г. Саріогло, О.М. Гладун, О.В. Лиса,

Метод композиційних оцінок у вирішенні проблеми “малих територій”

В роботі дається загальна характеристика проблеми «малих територій» - проблеми підвищення репрезентативності оцінок статистичних показників за результатами вибіркових обстежень для територій або груп одиниць спостереження у генеральній сукупності, об’єм та дизайн вибірки, по яких не дозволяють отримати надійні дані. Наведені основні поняття та терміни. Обговорюються головні напрямки робіт з опрацювання сучасних методів вирішення проблеми «малих територій» для цілей офіціальної статистики. Основну увагу приділено особливостям застосування методу композиційних оцінок, який дозволяє використовувати як результати вибіркового обстеження, так і інші наявні дані для підвищення репрезентативності оцінок показників. Наведено приклад розрахунків.

 

К.М. Шишкіна

Сучасні проблеми розповсюдження статистичної інформації

Розглянуто сучасний стан соціально-економічного середовища України, який потребує докорінних змін у підходах до розповсюдження статистичної інформації. Звертається увага на розроблення теоретичних засад та практичних завдань у галузі розповсюдження даних органами державної статистики. Підкреслюється, що особливо корисним для української статистики може виявитись досвід Федерального статистичного управління Німеччини.

 

І.Л. Остапчук

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку: взаємодія, стратегія та перспективи

У цій статті висвітлено активне співробітництво України та ЄБРР. Подальший розвиток цього співробітництва повинен допомогти Україні вирішити одну з ключових проблем, що постала сьогодні перед нашою державою – створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестиційних ресурсів для підтримки та поглиблення тенденцій зростання, що виникли в економіці України в останній час.

 

І.О. Галиця

Особливості відтворення та інноваційного процесу в сучасних умовах

Розглядаються особливості відтворення основних фондів з врахуванням глобально-постіндустріальних чинників розвитку. Досліджуються основні тенденції інноваційних процесів в останні роки.

 

В.В. Костенко

Використання показників обліку в матеріальному стимулюванні

В даній статті розглядається оцінка роботи колективів (центрів витрат) виходячи з показників обліку з метою покращання матеріальної зацікавленості кожного працівника в досягненні економії та підвищенні продуктивності праці.