В.А. Головко , Е. Пелеро , М.В. Пугачова , І.М. Нікітіна

Побудова синтетичних інфдикаторів на базі конюнктурних обстежень для прогнозування макропоказників

У статті подано новий підхід для оцінювання та прогнозування макропоказників на основі інформації з конюнктурних обстежень. Цей підхід полягає у встановленні множини показників конюнктурних обстежень, які віддзеркалюють основні економічні тенденції на визначеному етапі, і на базі цієї множини показників побудові синтетичних індикаторів за секторами економіки та узагальнених для декількох секторів. Синтетичні індикатори дають змогу оцінити тенденції розвитку макроекономічних показників у наступні 1–2 квартали. Авторами наголошується, що хоча досліджувані ряди даних поки що недостатньо довгі для здійснення докладного економетричного аналізу, але запропонований підхід дозволяє отримувати задовільні результати.

 

Н.В. Камашева

Використання статистичних методів для дослідження взаємозвязків між макроекономічними показниками

Розглядається застосування кореляційно-регресійного аналізу для вивчення залежностей між показниками в економіці. Описано методологію побудови рівняння регресії, а також наведені статистичні характеристики для визначення адекватності моделі. На основі фактичних даних розроблена експериментальна покомпонентна модель, яка виявила залежність між реальним ВВП та основними макроекономічними показниками.

 

І.М. Нікітіна , Н.І. Люсіна

Методологічні основи організації та проведення вибіркового обстеження витрат на виробництво

У статті розглядаються методологічні основи організації та проведення вибіркового обстеження витрат на виробництво продукції, дані якого є основою для побудови макроекономічних таблиць “Витрати-Випуск” і “Ресурси-Використання”. Базою для проведення зазначених розробок стали дані статистичної звітності за формою № 1-Підприємництво, які охоплюють сектори нефінансових і фінансових корпорацій. За результатами детального аналізу цих даних у розрізі видів економічної діяльності та регіонів України були визначені методологічні принципи вибіркового спостереження та сформовані варіанти вибіркової сукупності, проведена робота з наукового обгрунтування репрезентативності вибірки.

 

В.Н. Тамашевич

Компромісна оцінка матеріального становища населення Білорусі

Автор робить достатньо рідкісну спробу встановити причини розходження експертних оцінок та погляду населення; знайти компромісну оцінку, яка б в найбільшій мірі відповідала логіці соціальних процесів в суспільстві, зокрема, споживацькій поведінці населення, динаміці рівня бідності, еміграційним настроям населення і т.ін. Показано, що побудова компромісної оцінки є можливою при врахуванні явищ, характерних для пострадянського суспільства, які “слабо” відслідковуються або навіть не реєструються статистикою: тіньової економіки, нерівномірного розподілення доходів, прихованого зростання цін і т.ін. В статті наводяться аналітичні результати, отримані за реальними даними білоруської статистики.

 

Н.М. Дармограй

Культура державотворення в Україні: гендерний аспект

У цій статті зроблено висновок, що для творення нової демократичної реальності необхідним є рівень культури і цивілізованості соціально-рольових функцій чоловіка і жінки. Глибокі економічні та соціальні зміни в суспільстві сьогодні неможливі без змін загальної культури державотворчого процесу в Україні, виразним проявом якої є утвердження гендерної (паритетної) демократії в суспільстві.

 

Я.В. Ільченко

Еволюція права комунальної власності в Україні

В статті досліджуються основні етапи становлення та розвитку інституту комунальної власності на основі законодавства України. Наводиться аналіз законодавства до прийняття конституції України і висвітлюється процес удосконалення механізму правового регулювання комунальної власності.

 

С.М. Клімова

Система державного фінансового контролю

Автором досліджується державний фінансовий контроль як система, елементами якої виступають: суб’єкт, обєкт контролю та контрольна дія. Сукупність елементів лише тоді буде системою, коли вони здатні до самоорганізації, саморегулювання і стійкості.

 

В.І. Хорошковський , В.В. Юрчишин

Інвестиційні потреби лібералізації та розвитку

У статті проводиться аналіз потреб стимулювання імпорту товарів та капіталів, висвітлюються проблеми, повязані з ризиками у глобалізованому світі для України, а також визначаються завдання економічної політики, спрямовані на якнайшвидше входження України у світове економічне середовище.

 

А.В. Сидорова

Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні

Представлено аналіз різних підходів до вибору бази порівняння при розрахунку узагальнюючих показників. Пропонується методика оцінки рівня розвитку сектора послуг на регіональному рівні. Наводяться таблиці показників розвитку сектора послуг по областях України.

 

В.В. Скальський

Аналіз стану та перспективи розвитку торгівлі на селі Хмельниччини

У статті порушені питання стану торгівлі на селі, яка, починаючи з 1990 року, пішла у занепад, та визначення тенденції її розвитку в сучасних умовах.

 

В.К. Данилко

Екологічна статистика України: здобутки і проблеми

У статті йдеться про здобутки статистики навколишнього середовища та природних ресурсів – одного з наймолодших підрозділів державної статистики за роки становлення незалежності України.

 

І.В. Кокарєв

Дослідження товарних ринків в умовах ринкової економіки

Розглянуті основні цілі та завдання статистичних спостережень за станом товарних ринків в країнах з розвинутою ринковою економікою. Автор аналізує особливості цього процесу в Україні та досліджує методологічні аспекти статистичної оцінки товарних ринків.

 

Ю.С. Цал-Цалко

Щодо достовірності статистичних фінансових інформаційних ресурсів балансу підприємства

Розглянуто стан і напрямки удосконалення статистичних інформаційних ресурсів балансу підприємства. Зокрема, проаналізовано й висвітлено наступні питання: проблеми оцінки активів та зобовязань, методика реформування статей балансу, для здійснення статистичного аналізу, формування інформаційних ресурсів довідки для балансу щодо справедливої вартості активів та умовних прав і зобовязань підприємства.

 

М.В. Онопрієнко

Статистика захистів дисертацій з інформатики у 1992–2000 рр.

Наводяться дані про дисертації з інформатики, які захищені в Україні за період з 1992 р. по 2000 рік включно, з розподілом їх за спеціальностями і місцем захисту. Аналіз статистичного матеріалу дозволяє зробити деякі висновки про динаміку підготовки наукових кадрів в останні роки.

 

В.де Вріс

Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників

Ця стаття являє собою огляд міжнародних обговорень питань, повязаних з розробленням статистичних показників. Вона містить ретростпективний аналіз, а також аналіз сучасної ситуації, головною ознакою якої є невпорядкованість у відповідному питанні. Автор розмірковує над визначенням поняття статистичних показників і їхнім призначенням, а також критеріями для обрання показників, призначених для моніторингу досягнення цілей в економічній, соціальній, демографічній, середовищній сферах, сформульованих на конференціях ООН. Висунуто деякі пропозиції стосовно майбутньої роботи.