Анотації

 

 І.А. Жукович, О.М. Кузнєцова

Методологічні аспекти аналізу звітних даних про стан науково-технічної діяльності в Україні

Проаналізовано показники форм державної статистичної звітності № 1-наука і № 3-наука, розроблені пропозиції щодо поглиблення економічного аналізу та розширення інформаційної бази, що характеризує стан наукової та науково-технічної сфери України, за допомогою як вже існуючих традиційних показників, що застосовуються в аналітичних матеріалах, так і шляхом введення нових розрахункових показників, які широко використовуються в міжнародній практиці.

 

Л.Л. Зезенько

Фінансовий рахунок – невід’ємна складова СНР

В публікації викладені пропозиції щодо доповнення системи національних рахунків України блоком фінансових рахунків, які можуть складатися як на рівні національної економіки в цілому, так і на рівні секторів та галузей. Особлива увага відводиться розробці фінансового рахунку за секторами економіки в матричній формі. Крім того, відображено проблемні питання ідентифікації фінансових операцій, які реєструються на фінансових рахунках.

 

А.П. Ревенко

Стан та напрямки подальшого розвитку  індексу споживчих цін в Україні

Розглядається сучасний стан розрахунків ІСЦ в Україні, їх відповідність міжнародним рекомендаціям та останні зміни у переліку товарів та послуг, які охоплюються цим індексом. Наведена маловідома інформація щодо обчислення аналогічних індексів в середині 20-х років минулого століття. Обгрунтовуються пропозиції по удосконаленню розрахунків ІСЦ, зокрема, охоплення їм сільського населення, врахування дотацій та пільг у житлово-комунальних послугах.

 

І.О. Жадан

Контроль та стимулювання роботи керівництва підприємств з державною часткою

Автором статті зроблено узагальнення щодо видів контролю та стимулювання менеджерів підприємств в країнах з розвинутими ринковими відносинами та змістовно викладено механізми контролю за діяльністю підприємств з державною часткою в Україні, зроблено висновки щодо їх ефективності. На думку автора, механізм опціонів, спрямований на мотивацію менеджменту до підвищення ефективності та розкриття інформації про підприємство, набагато краще сприяв би покращенню мікроекономічних показників, ніж адміністративні заходи багаторівневого контролю.

 

Т.П. Крушельницька

Концептуальні засади державної політики формування ринку алкоголю і тютюну в Україні

В статті викладені основні концептуальні засади державної політики на ринку алкоголю і тютюну, здійснення якої дозволить забезпечити цивілізовані умови його функціонування. Розглянуті послідовні етапи формування концептуальних засад державного регулювання та визначені положення і механізми щодо їх впровадження у цій сфері. Стаття розрахована для працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

 

О.І. Сушинський

Державна влада в аспекті публічної влади

Державна влада розглядається в рамках концепції динамічних владних переходів як один з етапів організаційної структури інститутів публічної влади. Показано, що тенденція “демонії” державної влади актуалізує оновлення сутності контрольної влади в аспекті її як внутрішньої, так і зовнішньої функцій.

 

М.С. Данько

Статистичний моніторинг структурних технологічних змін у промисловості

Розглядаються методичні підходи щодо створення статистичного моніторингу структурних технологічних змін в промисловості. Приведені система показників та результати статистичного аналізу тенденцій формування нових технологічних укладів, які мають забезпечити прискорений інноваційний розвиток економіки України.

 

В.М. Лесик

Оцінювання впливу структурного фактора на динаміку оптових цін

В роботі розглядається можливість використання складної системи взаємоповязаних індексів середніх величин для аналізу структури і структурних зрушень в динаміці оптових цін. Зокрема аналізується вплив змінності кола елементів сукупності на зміну середньої ціни.

 

О.В. Мороз, С.Н. Ігнатов, Л.Б. Штефан

Закономірності динаміки енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва Вінницької області

В статті розглядається ретроспективний аналіз енергетичної ефективності сільського господарства Вінницької області, обєм та структура енергетичних витрат. Отримані показники свідчать про зменшення енергетичної ефективності аграрного виробництва області за досліджуваний період. Запропоновані конкретні заходи по збільшенню даного показника.

 

В.І. Суперсон

Методологічні аспекти системного аналізу розвитку регіонального аграрного сектора України

Розглянуто методологічні аспекти розвитку регіонального аграрного сектора України з позиції системного підходу до вивчення економічних структур як єдиного цілого з погляду системного аналізу. Показано, що системний підхід при аналізі економічних явищ базується на врахуванні всіх взаємозв’язків, вивченні окремих господарських об’єктів як структурних частин більш складних систем, виявленні ролі кожного з них в загальному процесі функціонування економіки, і навпаки – впливу системи у цілому на окремі її елементи.

 

М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко

Еволюція розвитку податків та завдання обліку

В статті розглянуто питання еволюції системи податків в Україні та в зарубіжних країнах. Досліджено податкові системи країн з розвинутою економікою. Висвітлено питання податкового обліку в Україні та шляхи його удосконалення.

 

В.В. Костенко

Удосконалення обліку витрат на виробництво з використанням англо-саксонської методології

У даній статті розглядаються питання вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції з допомогою англо-саксонської методології.

 

В.В. Скальський

Статистичне спостереження за формою № 1-підприємництво: проблеми регіонального рівня

В статті підняті питання, що стосуються організації та методичних підходів у проведенні статистичного спостереження за діяльністю підприємств, проблем і труднощів, які виникають під час формування сукупності звітуючих одиниць, їх звітної дисципліни.

  

К.О. Редько

Методологічні основи аудиту фінансової звітності господарських товариств

В статті у стислій формі аналізується генезис методологічних підходів до перевірки фінансової звітності господарських товариств. Автор рекомендує методологічну модель аудиту фінансової звітності, де наріжним питанням є визначення ознак безперервного функціонування підприємства як однієї з головних складових аудиторського висновку. При цьому рекомендовано пять критеріїв безперервності функціонування для їх використання в ході аудиторської перевірки.

Стаття призначена як для науковців, так і для практиків в галузі аудиту фінансової звітності.

 

С.О. Погодін

Оцінка інформації за допомогою невартісного синтезу

Стаття присвячена рішенню задачі оцінки ознак статистичних одиниць спостереження, які не піддаються квантифікації. Для цієї цілі використовуються бали і відповідні методи кваліметрії, що забезпечують зведення багатозначних показників до однозначного критерію. Запропоновано модель оцінки інформації, яка дозволяє судити, про що інформація (важливість об’єкта) і яка інформація (її повнота).

 

В. де Вріс (ІІ частина)

Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників

Ця стаття являє собою огляд міжнародних обговорень питань, повязаних з розробленням статистичних показників. Вона містить ретроспективний аналіз, а також аналіз сучасної ситуації, головною ознакою якої є невпорядкованість у відповідному питанні. Автор розмірковує над визначенням поняття статистичних показників і їхнім призначенням, а також критеріями для обрання показників, призначених для моніторингу досягнення цілей в економічній, соціальній, демографічній, середовищній сферах, сформульованих на конференціях ООН. Висунуто деякі пропозиції стосовно майбутньої роботи.

 

Т.В. Гончарова

Уільям Петті – засновник науки економічної статистики

У статті розглядається статистична спадщина видатного вченого-економіста XVII ст. Уільяма Петті, судячи з якої саме його можна назвати засновником науки “політичної арифметики”, яка здобула свою сучасну назву лише століття по тому. Стаття містить згадку про провідні статистичні твори Петті; методи, використані ним для власних статистичних розрахунків; показники, вперше введені ним у статистичну практику; його думки щодо організації статистики як державної служби і програми статистичних робіт.