Анотації

 

П.Д. Шаповал

Ринкова інфраструктура сільськогосподарського регіону як об’єкт державного регулювання

В роботі розглядаються особливості ринкової інфраструктури сільськогосподарського регіону, характерні його ознаки та вплив держави на сталий розвиток в нових умовах господарювання. Підкреслюється, що ефективність ринку залежить від наявності розвиненої інфраструктури – виробничої, соціальної та виробнично-соціальної. Обгрунтовується питання про необхідність державного регулювання процесів її формування та розвитку.

 

З.М. Борисенко

Монопольне становище підприємств на ринку

Розглядаються проблеми аналізу товарних ринків та визначення на них монопольного становища окремих суб’єктів господарювання у світлі вимог закону України “Про захист економічної конкуренції”, який вступив в дію 03.03.2002 року та нової “Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку”.

 

А.О.Дєгтяр

Використання системного аналізу в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень

Розглянуто особливості використання методів системного аналізу в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень. Обгрунтована доцільність використання “дерева цілей”, “дерева  взаємозв`язків” при формалізації процесів прийняття і контролю за реалізацією державно-управлінських рішень. На основі аналізу напрямів державного управління та державно-управлінських рішень наведено класифікацію ознак структуризації цілей.

 

Ю.М. Кобзар

Основні напрями та проблеми розвитку нормативно-правової бази інформаційної діяльності: результати роботи парламенту третього скликання

В статті проаналізовано результати роботи Верховної Ради України третього скликання щодо розвитку нормативно-правового забезпечення в інформаційній сфері. Особливу увагу приділено проблемам удосконалення законодавства про аудіовізуальні ЗМІ та організаційно-правовим аспектам діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

О.А. Прохоренко

Громадськість – реальна протидія корупційним проявам

Дана стаття розкриває можливість і необхідність впливу громадськості на корупційні прояви в Україні.

 

С.І. Колесник

Статистичне визначення обсягів забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом

Представлена розроблена сектором екологічної статистики НДІ статистики методологія розрахунків обсягів викидів деяких видів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільного транспорту, які на сьогодні складають суттєву частку у забрудненні атмосферного повітря України. Досліджено необхідність таких розробок та наводяться основні напрямки подальшої роботи над цим питанням.

 

О.Б. Саліхова

Моніторинг міжнародного трансферу технологій та шляхи його вдосконалення

У статті розглядаються проблеми вітчизняної статистики щодо збору інформації про міжнародний трансфер технологій. Як наприклад, наводиться практика обліку комерційного обміну технологіями, існуюча у Російській Федерації. З метою вдосконалення сучасних методів збору та аналізу даних про міжнародний рух технологій подається ряд рекомендацій як Державному комітету статистики, так і Національному банку України.

 

С.М. Самаріна

Балансовий метод і перехресні вибіркові обстеження – можливість застосування для розкриття явищ “тіньової” економіки у сільському господарстві України

Розбіжність між даними фондів споживання продовольства по балансах продовольчих ресурсів (публікуються в статистичному щорічнику “Сільське господарство України”) та даними про споживання по вибіркових обстеженнях доходів та витрат домогосподарств частково можна пояснити наявністю в сільськогосподарських підприємствах галузі “тіньової”, “прихованої” економічної діяльності.

 

Н.В. Гунько, Г.І. Мельник, Г.М. Охримчук

Погосподарські книги як джерело звітних даних та база для соціально-демографічних досліджень

У цій статті піднімаються питання, які стосуються стану погосподарського обліку, проблем його покращення і використання книг погосподарського обліку як бази для соціально-демографічних досліджень.

 

Т.О. Сенюшкіна

Етнодемографічний чинник і проблеми молодий сімей у Криму

Розглядається проблема звязку між етнодемографічними чинниками і соціальним положення молодих сімей. Проаналізовано статистичні дані та результати соціологічних досліджень. Обгрунтовано звязки між демографічними змінами та етнічними конфліктами в екс-Югославії. Проаналізовано основні проблеми молодих сімей Криму та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в регіоні.

 

М.І. Кольнобрицький, О.В. Сиротенко

Сучасний стан моделювання продуктивності сільськогосподарських культур за даними космічного знімання Землі

Проаналізовано сучасний стан використання матеріалів дистанційного знімання космічних систем низької та високої роздільної здатності для моделювання продуктивності посівів сільськогосподарських культур.

 

О.В. Пархоменко

Патентна результативність науково-технічного потенціалу в промисловості України

У статті запропоновано новий підхід досліджень взаємовпливу і взаємозалежності патентної результативності і активності науково-технічного потенціалу.

На основі багатоаспектного аналізу патентно-асоційованої літератури автор досліджує показники по 11 галузям промисловості і пропонує заходи щодо використання розглянутого підходу на практиці. Акцентується увага на доцільності поглиблення наукових досліджень з цієї проблематики.

 

О.О. Григор

Міжнародний досвід подолання цифрової нерівності в умовах побудови інформаційного суспільства

Розкриваються шляхи подолання цифрової нерівності в умовах побудови інформаційного суспільства. Зазначаються основні аспекти даної проблеми. Аналізується відповідний досвід ООН, Європейського Союзу, країн сімки та ін. Наводяться статистичні дані щодо стану даної проблем в Україні.

 

Є.В. Ромат

Державне регулювання рекламної діяльності: досвід Франції

В статті розкривається механізм державного регулювання рекламної діяльності у Франції. Висвітлюються питання законодавчого забезпечення реклами, діяння виконавчої влади та її співпраці з громадськими організаціями рекламістів.