Анотації

 

О.О. Васєчко

Концептуальні підходи до статистичного спостереження за оборотом у кон’юнктурній статистиці промисловості.

Розглядається проблема методологічного забезпечення  спостереження за показником обороту у національній статистиці промисловості. Автор узагальнює сучасний світовий досвід у сфері короткотермінової статистики підприємств щодо визначень та організації збору інформації від підприємств. Здійснено порівняння  методології обороту у національній структурній та короткотерміновій статистиці. З огляду на перспективу переходу у макророзрахунках від товарної продукції до обороту у промисловості автором проаналізовано фактори розбіжностей обороту і товарної продукції.

 

В.І.Лишиленко

До питання визначення трудомісткості і собівартості сільськогосподарської продукції

Розглянуто рівень затрат праці і коштів на виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва. Ставиться питання про необхідність впорядкування методичних підходів до розрахунку цих показників в практиці роботи статистичних органів.

 

Мороз О.В., Ігнатов С.Н., Штефан

Методологічні підходи до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Розглянуто методологічні підходи до визначення енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва. Визначено показник енергетичної ефективності на прикладі сільського господарства Вінниччини.

 

А.Ю. Чорний

Проблеми розробки вимірювальних інструментів якості послуг: надійність та валідність

У статті розглядаються особливості застосування статистичного засобу показника надійності розроблених анкет – коефіцієнту альфи Кронбаха. Значну увагу приділено оцінці відповідності виміряних показників до вимірів якості послуги – валідності засобу вимірювання. Показано, що використання альфи Кронбаха підвищує ефективність проведення досліджень рівня якості послуг і сприяє кращому розумінню отриманих результатів.

 

В.І. Карпов

Методологія європейської регіональної статистки

(основні теоретичні положення і практичне значення для України)

У статті розглядаються і аналізуються напрямки подальшого розвитку національної регіональної статистики, які зорієнтовані на сучасні підходи, рекомендації та стандарти, перш за все, Об’єднаної Європи.

 

В.Є.Воротін

Вплив держави на світогосподарські звязки в умовах глобальних ринкових трансформацій

Характеризуються суть, роль і значення державного впливу на інтеграційний розвиток України в умовах глобальних ринкових трансформацій, розглянуто державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та необхідність подальшого вдосконалення заходів для вступу до СОТ.

 

  

В.О. Гусєв

Формування державної інноваційної політики

у  секторі  малого підприємництва

На основі аналізу статистичних даних щодо структури сектору  малого підприємництва та його інноваційної діяльності зроблені висновки про невідповідність рівня інноваційної активності малих промислових підприємств в Україні завданням  реструктуризації національної економіки за  моделлю інноваційного розвитку. Запропоновані методологічні підходи до формування механізмів та заходів державної інноваційної політики у секторі малого підприємництва для активізації його участі у інноваційних процесах.

 

А.А. Кондратюк

Аналіз флуктуаційних проявів у системі державної політики

В статті розглядається місце державної політики у структурі політичного процесу та їх взаємозумовленість. У центрі уваги даного дискурсу перебувають звязки у політичних мережах як між формальними, так і неформальними соціальними інститутами.

 

О.Я. Прохоренко

Організаційно-правові аспекти та стан протидії корупційним проявам у системі державної служби

У статті висвітлюється особливості державного управління, його значення в життєдіяльності всього суспільства, розглядається вплив корупційних проявів на нього. Розкривається суть суспільної небезпеки корупції. Визначається роль науковців, громадськості в попередженні та припиненні корупції у сфері державної служби.

 

І.Г. Бондаренко

Мобілізація і мотивація перерозподілу інвестиційних ресурсів

Розглядаються можливі джерела і форми мобілізації інвестиційних ресурсів для економічних суб’єктів. Наведено макроекономічна модель розподілу інвестицій у вигляді спрощеної моделі ділового циклу. Описано алгоритм перерозподілу інвестиційних ресурсів за допомогою регулярних ланцюгів Маркова.

 

М.А. Окландер, О.Г. Милашко

Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території

В цій статті розглянуто методику розрахунку внеску туризму у валовий внутрішній продукт (валову додану вартість) регіону.

Методика включає алгоритм оцінки такого внеску, інформаційне забезпечення розрахунків і результати розрахунків по Україні та Одеській області за 1996–2000 рр.

 

С.Ш. Мовламов

Прогнозування продовольчої безпеки на основі економетричних моделей (на прикладі Азербайджанської республіки)

У статті висвітлюються питання прогнозування продовольчої безпеки на основі економетричних моделей.

 

Г.С. Шишкіна

Вплив демографічних і економічних факторів на реформування пенсійного забезпечення

У статті розглядаються два основні параметри що здійснюють вплив на реформу пенсійної системи. Це демографічні тенденції та економічні фактори і умови, що викликають зміни в пенсійній системі. На кожному з цих чинників автор зупиняється окремо і розглядає їх детальніше.

 

О.О. Григор

е-Європа – пріоритетний напрямок побудови інформаційного суспільства Європейського Союзу

Розглядаються важливі аспекти Плану дій щодо програми “е-Европа”. Акцентується увага на трьох основних методах, за допомогою яких вона має бути реалізована. Відзначаються основні принципи розробки і впровадження електронних урядів. Наводяться та аналізуються дані щодо електронної зрілості надання адміністративних послуг в державах-членах Європейського Союзу.