Анотації

 

О.М. Гладун, В.Г.Саріогло

Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблем “малих територій”

В роботі розглядаються основні проблеми забезпечення надійності результатів обстеження умов життя домогосподарств. Головна увага приділяється процедурам оцінювання показників та характеристикам якості оцінок. Обговорюються окремі методологічні підходи, які можуть дозволити підвищити надійність оцінок показників за результатами вибіркових обстежень домогосподарств. Наводяться конкретні приклади недостатньої надійності даних обстеження умов життя домогосподарств при вимірюванні бідності на регіональному рівні та при формуванні системи показників для галузевих управлінь статистики Держкомстату України.

 

І.М. Ляшенко, О.І.Снитюк

Прогнозування динаміки сільськогосподарського виробництва на базі “коротких” вибірок

В статті проведено аналіз трьох методів, що використовуються для прогнозування на базі “коротких” вибірок: методу найменших квадратів, методу групового врахування аргументів та нейронних мереж. Запропоновані початкові процедури підготовки даних для використання кожного методу. Показані переваги та недоліки кожного з них, а також розглянуто приклад прогнозування динаміки сільськогосподарського виробництва у Черкаській області.

 

І.М Нікітіна, О.О. Москвін., Н.І.Люсіна

Експериментальна побудова матриці імпортної продукції

Стаття підготовлена за результатами наукової роботи щодо побудови матриці імпортної продукції. Відповідно до міжнародних стандартів система національних рахунків (СНР) передбачає побудову такої матриці з метою оцінки впливу кінцевого попиту на виробництво вітчизняних виробників і на імпорт та формування пропозиції ресурсів з внутрішніх та зарубіжних джерел. Проведена робота дає важливу інформацію для подальшого розвитку вітчизняного виробництва, напрямків скорочення обсягів імпорту.

  

М.М. Білинська

Правове регулювання моніторингових процедур в системі державного управління вищою медичною освітою

Стаття присвячена аналізу національної правової бази регулювання процесів моніторингу вищої медичної освіти на основі впровадження стандартів вищої медичної освіти в України. Зроблено висновок про новий концептуально-програмний підхід до проблеми нової якості вищої медичної освіти в Україні на основі змін, що відбуваються в законодавчому просторі стосовно вищої освіти. Цей підхід спрямований на формування науково-методологічних умов становлення державної політики якості в галузі вищої школи.

  

О.Б. Гаєвська

Співвідношення управління і самоуправління

У пропонованій статті розглядається проблема співвідношення управління і самоуправління, яка в науці управління набула в сучасних умовах особливої гостроти у звязку з посиленням феодалізації управлінських відносин в ряді країн світу, зокрема постсоціалістичних. Автор представляє точку зору, згідно з якою самоуправління – це властивість певної системи, зокрема унітарної держави, а управління – це вид діяльності, за допомогою якого система реалізує свою самоуправлінську енергію. Тому автор вважає, що не слід сприймати територіальне самоврядування як самоуправлінське явище. Більш досконалим є його трактування в означеному вище науковому тлумаченні.

 

 

А.В. Мерзляк

Іноземні інвестиції – панацея для відродження виробництва

автомобілів у регіоні?

Досліджено стан виробництва легкових автомобілів у Запорізькому регіоні в динаміці. Проаналізовано фінансові результати діяльності СП ”АвтоЗАЗ-ДЕУ”. Визначено прогнозні дані господарської діяльності СП на 2002-2003рр. Розглянуто позитивні та негативні наслідки залучення іноземних інвестицій в економіку СП. Запропоновано шляхи щодо підвищення ефективності використання іноземних та власних інвестицій на СП.

 

 

О.О. Підгайна

Управління інвестиційним процесом з використанням технологій

У статті розглянуто управління інвестиційним процесом, а саме нові стратегічні підходи державного управління з використанням інформаційних технологій на прикладі вугільної промисловості України.

 

Є.В. Ромат

Основні чинники, що визначають специфіку національних систем державного регулювання реклами

Досвід свідчить про те, що практично кожна держава має свою специфіку у питаннях регулювання рекламної діяльності. В статті зазначається, що специфічні особливості системи державного управління у тій чи іншій державі залежать від багатьох чинників, серед яких найбільше значення мають: рівень розвитку економіки; стан розвитку суспільства; соціокультурні особливості; національні особливості ; інтенсивність впливу на процес держуправління та інші сфери соціально-культурного життя з боку різноманітних релігійних конфесій; традиції, що склалися у формуванні законодавства, судової та виконавчої влади та інші. У статті детально аналізується дія кожного із вказаних чинників.

 

О.І. Сушинський

Організаційно-правові інститути в аспекті розвитку державної служби

Державна діяльність і державні посади трактуються в контексті державно-владної та державно-політичної діяльності. Виокремлення державної служби від інших видів діяльності проведено в контексті відповідальності органів державної влади та їх посадових осіб. Відповідальність, повязана з виконанням державних повноважень, трактується з позицій корупційних діянь.

  

В.І. Тимцуник.

Передумови реформування радянського державного управління сільським господарством

В статті переконливо, на базі архівних та інших документів, показано надзвичайно складне становище українських селян у 1945-1953 роках і аргументовано доведено необхідність реформування державного управління сільським господарством республіки новим керівництвом держави.

  

А.П. Гайдуцький

Основні тенденції міжнародних інвестиційних процесів

У статті висвітлюються основні тенденції міжнародних інвестиційних процесів. Даються характеристика і прогноз позитивних та негативних тенденцій інвестиційних процесів.

 

В.К. Данилко

Екологічні збори та поточні витрати на охорону природи:

 статистичний огляд

У статті проаналізовано офіційну статистичну інформацію щодо здійснення економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності. Показана роль базових економічних інструментів національної екологічної політики України – екологічних зборів, фондів та поточних витрат на охорону довкілля.

  

Л.А. Дорошенко

Перспективи цін на сировинну продукцію

Проаналізовано сучасний стан та перспективи цінової динаміки на основні сировинні товари на світових ринках, а також місце України на цих ринках. Виявлені тенденції служать орієнтиром для визначення економічної політики з метою утвердження України в геоекономічному просторі.

  

В.В. Юрчишин

Макроструктура ВВП – суперечливість виявів зростання

В роботі головна увага приділена аналізові структури ВВП в контексті її відповідності завданням економічного зростання. Проаналізовані також окремі порівняльні аспекти макроекономічної структури за категоріями використання та доходу для України та Росії.

  

М.І. Кольнобрицький

Аерокосмічні методи статистичного збору інформації про стан сільськогосподарських об’єктів

Викладено сучасні досягнення аерокосмічних методів статистичного контролю стану сільськогосподарських та лісових обєктів. Підкреслюється можливість використання аерокосмічних методів як для видової ідентифікації рослин, визначення площ під різними с/г культурами, ступеня їх дозрівання, забезпеченості різних типів грунтів вологою та гумусом , оцінки стану посівів по зрідженості, виляганню, рівню забезпеченості мінеральними добривами, прогнозування урожайності, так і для визначення ураженості хворобами, шкідниками та забуряненості посівів.

  

В.В. Костенко

Удосконалення обліку основних фондів – необхідність здійснення

 процесів відтворення

В даній статті розглядаються деякі питання удосконалення обліку основних фондів як одного з процесів їх відтворення. Відмічається невідповідність визначення основних фондів в інструкції та класифікаторі до їх економічної природи, а також значення аналітичного обліку зношення основних засобів шляхом умовної оцінки.

  

Г.Т. Карчева.

Проблеми забезпечення якісного розвитку банків України

У статті розглядаються теоретичні та практичні проблеми забезпечення якісного розвитку банківської системи України, побудовані економетричні моделі функціонування банків в Україні, запропонована модель сталого розвитку банківської системи, виходячи з критеріїв ефективності, фінансової стійкості та посилення позитивного впливу банків на соціально-економічний розвиток України.

 

Ф. Ярошенко

Особливості розвитку птахівництва у регіонах світу

(порівняльний аналіз)

У статті здійснено порівняльний аналіз розвитку галузі птахівництва, рівня виробництва, реалізації та споживання пташиного мяса та яєць в крупних регіонах світу і окремих країнах. Основна мета проведеного аналітичного дослідження полягає в тому, щоб показати орієнтири для розвитку птахівництва в країнах, що розвиваються, зокрема в Україні.