Анотації

 

О.Г. Осауленко, Ю.М. Остапчук

Забезпечення захисту конфіденційних даних

органами державної статистики

 

У статті висвітлюються питання законодавчого, методологічного, організаційного та технічного забезпечення захисту конфіденційних статистичних даних. Авторами розглянуті послідовні етапи розвитку нормативно-правового забезпечення конфіденційності даних, здійснений огляд основних результатів, досягнутих органами державної статистики України в цій сфері, проаналізований набутий досвід. Наведено приклади застосування у статистичній практиці методологічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення конфіденційності даних статспостережень. Висвітлено концептуальні підходи до запровадження програмно-технологічних засобів захисту та збереження конфіденційної інформації. Визначено ключові проблеми, що існують як на державному, так і на регіональному рівнях.

Стаття розрахована на працівників органів державної влади, науковців, інших користувачів статистичної інформації.

 

Н.Г. Луценко, Н.О. Парфенцева, В.І. Гладкова

Методологічні засади побудови Номенклатури продукції будівництва

За допомогою класичного математичного апарата побудови статистичних класифікацій – теорії іменованих множин – створена галузева статистична класифікація Номенклатура продукції будівництва (НПБ), яка є розвитком Державного Класифікатора будівель та споруд (ДК БС). Для позицій НПБ щодо промисловості створені перехідні ключі між її кодами і кодами Номенклатури продукції промисловості (НПП), 6 знаків якої гармонізовані з кодами Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД).

 

Д.Д. Айстраханов

Короткострокове прогнозування макроекономічних показників

з використанням інформації з обстежень ділової активності

У даній роботі представлено алгоритм короткострокового прогнозування деяких макроекономічних показників, що підлягають обстеженням ділової активності, та проаналізовано можливості використання інформації з обстежень ділової активності на різних етапах обробки статистичних даних.

 

В.І. Лишиленко, П.П. Лайко, М.Б. Махсма, С.Д. Шульга, О.І. Шевчик

Методичні підходи до розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Показані методичні підходи до розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва з урахуванням змін в оплаті праці, а також цін і тарифів на матеріально-технічні ресурси та послуги, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам.

 

М.В. Пугачова

Основні методологічні засади порівняння

показників кон’юнктурних обстежень промислових, будівельних та торговельних підприємств країн ЄС та України

У статті розглянуто можливість зіставлень показників гармонізованих кон’юнктурних обстежень підприємств різних секторів економіки, розроблених Комісією ЄС для промислових, будівельних та торговельних підприємств європейських країн, та показників українських кон’юнктурних обстежень, які були розроблені з урахуванням досвіду європейських країн та за рекомендаціями ОЕСР, що дало можливість отримувати більш докладну та специфічну для перехідних економік інформацію для здійснення економічного аналізу. На базі розроблених методологічних засад докладно розглянуто можливість порівняння інформації за всіма анкетами кон’юнктурних обстежень, наведено приклади.

Такий аналіз до цього не робився у країнах СНД, і тому подані матеріали представляють інтерес для всіх, кого цікавлять кон’юнктурні обстеження.

 

І.О. Жадан

Особливості оцінки ефективності управління державними корпоративними правами

Автором статті розкрито та проаналізовано різні підходи щодо оцінки ефективності підприємницької діяльності, зроблено висновок щодо необхідності оцінки державного корпоративного підприємництва з точки зору його внеску в реалізацію макроекономічних завдань, які відповідають системі орієнтирів державної регулюючої політики. Об’єктом оцінювання має бути система управління державними корпоративними правами в цілому, де ефективність окремих суб’єктів господарювання, що характеризує рівень досягнення економічного ефекту за найменших витрат, тобто продуктивність, відіграє підпорядковану роль порівняно з ефективністю цільовою, яка визначається соціально-економічними потребами держави і досягається насамперед правильно визначеними цілями і обгрунтованими методами їх досягнення.

 

А.О. Дєгтяр

Організаційне забезпечення

 інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень

Розглянуто особливості застосування інформаційної аналітики в державному управлінні. Запропонована схема багаторівневої системи інформаційно-аналітичного обслуговування органів державної влади в процесі прийняття і реалізації державно-управлінських рішень.

 

В.С. Толуб’як

Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та підвищення доходності місцевих бюджетів

Досліджуються роль і значення спрощеного механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, розвиток сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів в Україні – Чортківському р-ні Тернопільської обл.

 

Т.О. Сенюшкіна

Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в етноконфліктних ситуаціях

У статті аналізується проблема інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у етноконфліктних ситуаціях. Розглядається роль прогнозування і моделювання в управлінні етнічними конфліктами, особливості аналітичної роботи в апараті органів державної влади, використання геоінформаційних систем (ГІС – технологій) у практиці етнологічного моніторингу.

 

В.В. Лелека

Порівняльне статистичне дослідження науково-технічного, виробничого

 і торговельного потенціалів енергетичного машинобудування України

На широкому статистичному матеріалі проведено порівняльне дослідження науково-технічного, виробничого і торговельного потенціалів галузі енергетичного машинобудування. Зроблено висновок про те, що науково-технічний та інноваційний потенціали значно перевищують виробничі та торговельні можливості галузі.

 

О.Ф. Євсєєнко

Галузевий аналіз фондового ринку на базі системного економіко-статистичного інструментарію

У роботі визначені основні фактори, що характеризують сучасний розвиток фондового ринку та подана класифікація галузей в його системі на базі кластерного аналізу. Розкривається вплив показників фондового ринку на фінансові результати діяльності галузей.

 

Т.П. Крушельницька

Акцизне оподаткування алкогольно-тютюнової продукції

як чинник гарантованих надходжень до державного бюджету

В статті проаналізована чинна система акцизних зборів на алкогольно-тютюнову продукцію, що забезпечує стабільні надходження до державного бюджету.

Визначені недоліки та проблеми акцизного оподаткування, що потребують нагального вирішення.

Стаття розрахована на працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, студентів економічних вузів.

 

В.Л. Бондаренко

Закономірності поєднання доходів та видатків у бюджеті міста через їх відношення до факторів виробництва

Розглядається необхідність та механізм поєднання доходів та видатків бюджету через їх відношення до основних факторів виробництва. На основі місячних звітів міськфінуправління встановлені основні відношення між платежами від населення, від використання природних ресурсів, капіталу, підприємницької здібності.

 

А.В. Бодюк

Облік і контроль виконання грошових зобов’язань суб’єктів господарювання перед державою

Розглядаються невирішені проблеми з теорії державного контролю виконання грошових зобов’язань суб’єктів господарювання перед державою.

Обґрунтовуються суть, мета, завдання, функції та методологія податкового аудиту. Розкриваються його процедури.

Висвітлюються перспективні проблемні питання податкового аудиту.