Анотації

 

О.О. Васєчко, О.І.Черняк, Є.М. Жуйкова, В.О. Небукін

Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств

У статті детально описані методи оцінювання з використанням регресії і за відношенням для простої і стратифікованої випадкової вибірки. Для середнього і сумарного обсягів виробництва і реалізації малих підприємств України за вибірками різних обсягів  побудовані оцінки простого і стратифікованого відбору: класичні, за відношенням та з використанням регресії. Проведено порівняльну характеристику всіх застосованих методів оцінювання.

 

В.І. Анін

Економіко-статистичний аналіз обсягу підрядних робіт

 в різних формах власності

проведено аналіз розподілу обсягів підрядних робіт за різними формами власності і отримано економетричні моделі залежностей показника обсягу підрядних робіт від таких факторів, як величина інвестицій та кількість будівельних органі-зацій.

 

І.А. Гончар

Побудова таблиць дожиття (смертності)

з використанням методу пересування вікових груп

Науково-дослідним інститутом статистики Держкомстату України розроблено національну методику складання таблиць дожиття (смертності) за однорічними та п’ятирічними віковими групами. Нова методика враховує сучасний режим дожиття населення України та її регіонів, а також існуюче інформаційне забезпечення демографічної статистики.

Методика запроваджена в практику роботи Держкомстату України у 2003 році.

 

М.М. Білинська

Стратегічне управління вищою медичною школою: суть та зміст

Стаття присвячена сучасним проблемам управління вищою медичною освітою і являє собою результати власного наукового дослідження автором проблеми стратегічного управління сучасним вітчизняним вищим медичним навчальним закладом (ВМНЗ). В роботі окреслено модель стратегічного аналізу уявного ВМНЗ державної форми власності. Проведено аналіз внутрішнього середовища сучасної медичної школи, визначено оперативні та стратегічні цілі діяльності, досліджено деякі аспекти продуктово-маркетингової стратегії. В статті проаналізовано можливі варіанти розвитку вітчизняного ВМНЗ, виходячи з його конкурентоспроможності. Статтю написано у контексті питань побудови національної системи управління якістю вищої медичної освіти.

 

Ю.Ф. Дехтяренко, Н.М. Гринчук

Демографічна ситуація як індикатор ефективності розвитку регіону

(на прикладі м. Києва)

Проаналізовано демографічну ситуацію в м. Києві в міжпереписний період (1989–2001 рр.), розглянуто проблеми, виявлено тенденції. Розроблено демографічний прогноз, який був використаний при підготовці нового Генерального плану розвитку міста Києва на період до 2020 року. Обґрунтовано перспективні напрямки міської демографічної по-літики.

 

А.О. Леонова

Регіоналізація та система управління етнокультурними процесами

розглядається сучасний стан соціокультурного розвитку національних меншин. Обґрунтовуються пропозиції щодо необхідності урахування в системі управління етнокультурними процесами регіоноутворюючих факторів. Висловлюється думка про необхідність уточнення концепції етнічного представництва в органах управління, врахування специфіки етнорегіонів при реформуванні системи органів виконавчої влади в контексті етнокультурних реалій.

 

Т.О. Лукіна

Удосконалення національної системи показників якості загальної середньої освіти  як основа реформування державного управління освітою

У статті розкривається необхідність удосконалення системи показників державної звітності для проведення ґрунтовного аналізу та оцінювання результатів функціонування системи загальної середньої освіти України в умовах реформування цієї галузі.

 

А.С. Сіцінський

Особливості державної служби у сфері охорони державного кордону України

У статті розкриваються особливості державної служби у сфері охорони державного кордону України як правоохоронного органу та військового формування. Порівнюються поняття “державний службовець” і “військовослужбовець”.

 

Є.О. Сенюшкін

Економіко-правові механізми державного забезпечення сталого розвитку

розглядається проблема функціонування економіко-правових механізмів державного управління в галузі раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано міжнародний досвід по реалізації стратегії і тактики концепції стійкого розвитку, дано аналіз сучасної державної політики України в галузі раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища.

 

В.О.Гусєв

Інноваційна діяльність в Україні у світових координатах розвитку

Шляхом порівняльного аналізу показників людського, економічного та інноваційного розвитку для певних країн світу і України, а також на основі розгляду динаміки інноваційних процесів в національній економіці зроблено висновок про повільний характер розвитку інноваційної діяльності в Україні. Відмічено основні причини стагнації інноваційних процесів в національній економіці та сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційного розвитку в Україні.

 

Н.Р. Магера

Інвестиційне розширення у Центральній Європі – виклик для України

В роботі головну увагу приділено аналізові інвестиційних потоків, їх спрямованості та результатам інвестиційного розширення в успішних країнах Центральної Європи і, на цій основі, завданням політики, які сприятимуть формуванню в Україні економічного середовища зростання та розвитку.

 

О.К. Мазуренко

Пільги в оподаткуванні – статистичний аспект

В роботі розглянуто основні напрями, структура і динаміка податкових пільг в розрізі регіонів та видів податків. Значну увагу приділено співвідношенню обсягів податкових надходжень та сум отриманих пільг,  що дає змогу зробити висновок про нерівномірність розподілу податкового навантаження на регіони.

 

О.О. Підгайна

Аналіз програм місцевого розвитку шахтарських міст

В статті проведено аналіз реструктуризації вугільної галузі України у порівнянні з економічними реформами, які відбулися за аналогічний період у вугільних галузях Румунії та Росії. Метою дослідження шахтарських міст України було здійснення статистичного порівняння рівня зайнятості та умов життя в них з іншими містами подібного розміру по всій країні.

 

В.І. Суперсон

Регуляторні аспекти формування ринку зерна в Україн

на регіональному рівні

У статті розглянуто питання державної політики на регіональному рівні у сфері формування ринку зерна, здійснення якої дозволить забезпечити цивілізовані умови його функціонування. Розглянуто регуляторні аспекти концептуальних засад державного регулювання та визначено механізми щодо їх впровадження як на державному, так і регіональному рівнях.

 

Ю.В. Ковбасюк

Система міжнародних організацій: класифікація

В статті представлено класифікацію міжнародних організацій за цілями діяльності, географічним охопленням, умовами членства, фінансування тощо, наведено приклади основних критеріїв міжнародних організацій щодо їх класифікації.

 

В.І. Колеснік

Економіко-статистична оцінка розвитку приватного сектора

Автономної Республіки Крим

У статті аналізується економічне становище та проблеми розвитку приватного сектора Автономної Республіки Крим в умовах ринкових перетворень економіки республіки.