Анотації

  

Д.Д. Айстраханов

Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників

В даній статті представлені та проаналізовані результати робіт з моделювання та прогнозування основних макроекономічних показників на короткострокову перспективу, що проводилися у відділі методології статистичного моніторингу та кон’юнктурних обстежень НДІ статистики Держкомстату України, та окреслено основні напрями перспективних досліджень.

 

В.К. Данилко

Методологічні підходи до формування екологічної статистики в Україні

На підставі опублікованих наукових джерел проаналізовано етапи розвитку і становлення національної екологічної статистики, розглянуто методологічні підходи до її формування. Водночас розкрито роль і значення екологічної статистики у здійсненні обліку і контролю за виконанням природоохоронних заходів з метою стабілізації екологічної ситуації в нашій країні.

 

С.Г. Гелашвілі, Н.Н.Чихладзе

Медичні аспекти гендерної статистики (на прикладі Грузії)

У статті розглянуто соціальні наслідки перехідного періоду Грузії для жіночої популяції.

Проаналізовано основні статистичні показники здоров’я жінок, виявлено несприятливі демографічні тенденції (зменшення показників народжуваності, збільшення показників смертності, в т. ч. материнської та перинатальної смертності), погіршення показників як захворюваності жінок, так і здоров’я плоду.

Для виявлення основних причин погіршення здоров’я жінок проведено вибіркове обстеження жінок. Аналіз результатів опитування жінок, на думку авторів, дає привід для міркування, а також для вирішення ряду проблем у сфері забезпечення жінок медичною допомогою на належному рівні.

 

С.О.Біла

Концептуальні засади структурного регулювання ринкового господарства

В статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування структурної політики в Україні, виявлено перспективні напрями вдосконалення заходів структурного регулювання з метою підвищення ефективності структурних перетворень. Проаналізовано відповідність сучасних світових теорій стабілізації і макроекономічного зростання пріоритетам суспільної трансформації в Україні.

 

М.М. Білинська

Рейтингова оцінка вищих медичних навчальних закладів: кваліметричний аналіз

У статті наводиться результат кваліметричного аналізу двох методик рейтингової оцінки вищих медичних навчальних закладів: методики Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України та авторської методики, що основана на оцінці ступеня відповідності системи управління вимогам стандартів ISO серії 9000 з метою розробки сучасного інструмента оцінки результатів діяльності вищої медичної школи.

 

В.О. Гусєв, Г.М. Довгаль

Державне регулювання діяльністю технологічних парків в Україні

Розглянуто особливості моделі технологічних парків в Україні та її відмінності від узагальненої моделі технопарку, складеною за поширеною світовою практикою. Проаналізовано правові аспекти функціонування системи технологічних парків в Україні та обґрунтовано стратегію їх діяльності. Сформульовані сутнісні функції державного управління діяльністю технологічних парків та пропозиції щодо розвитку системи технологічних парків в Україні.

 

О.С. Максимчук

Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні

Дана стаття направлена на висвітлення проблем становлення системи недержавних пенсійних фондів в Україні. Оці-
нюються основні фактори впровадження механізмів захисту активів недержавних пенсійних фондів від втрат та знецінення. Обґрунтовується доцільність вироблення чіткої політики контролю за використанням акумульованих в цих фондах коштів громадян.

 

Г.П. Ситник

Нормативно-правові акти як основа функціонування системи державного управління національною безпекою

У статті пропонується чітке визначення призначення, спрямованості та ієрархії в розробці, прийнятті концепції, доктрини та стратегії національної безпеки України.

 

А.С. Сіцінський

Конфлікти в управлінській діяльності та шляхи їх вирішення

Проводиться аналіз конфліктів в управлінській діяльності. Розглядається зміст різноманітних міжособистісних конфліктів та засоби і методи їх попередження й вирішення. Виявляються групи причин, які можуть породжувати конфлікти в організації, а саме: причини, що знаходяться у системі об’єкта управління (виконавець; група виконавців); причини, що складені в стилі керівництва і зумовлені негативними якостями керівника; причини, що виявляються в основних формах конфліктуючих сил. Зазначається, що ефективне керівництво передбачає вміння керівника сформувати, організувати і мобілізувати соціальну групу, а також застосовувати різноманітні методи вирішення і приглушення конфліктів.

 

Ю.В Суптеля

Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні

У статті автор розглядає основні засади інформаційно-аналітичного забезпечення під час організації, підготовки та проведення виборчих кампаній. Базуючись на вивченні історії і практики проведення виборів як за кордоном, так і на території сучасної України, Суптеля Ю.В. аналізує виборчі технології, виборчі системи та виборчий процес як об’єкти по-
літичного дослідження, розглядає особливості їх впровадження у перехідних суспільствах, висвітлює проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу, а також дає певні рекомендації щодо вирішення суперечностей та вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення організації виборчого процесу.

 

О.С. Шаптала

Матеріально-економічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим: стан і проблемні питання

У цій статті проведено аналіз таких складових матеріально-технічної бази, як рекреаційний потенціал АРК, власність майна санаторно-курортних установ, інвестиції в розвиток складових сфери рекреаційного обслуговування і фінансові надходження від туристичної діяльності.

 

В.І. Анін

Аналіз статистичних даних обсягів інвестицій в основний капітал

В статті аналізуються статистичні дані про інвестиції в основний капітал за 1997 – 2002 рр. в Україні за джерелами ін-
вестування: державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та організацій, коштів іноземних інвесторів, коштів населення у житлове будівництво, кредитів банків та інших джерел.

 

О.М. Марюта, О.К. Єлісєєва, О.О. Третьяк

Інформаційно-статистична оцінка якості праці диспетчера електричних мереж

Проведено аналіз інформаційного навантаження диспетчера електричних мереж протягом робочого дня та визначено необхідну швидкість оброблення інформації. На основі запропонованого підходу надані рекомендації щодо підвищення якості праці диспетчера.

 

І.В. Дзюба

Категорія рівня життя населення: сучасний підхід

Стаття присвячена розгляду еволюції категорії життєвого рівня населення та розвитку статистичних підходів до її вивчення. Обґрунтовано взаємозв’язок категорії життєвого рівня з синонімічними категоріями добробуту, вартості, якості та умов життя населення.

Представлено узагальнюючі результати огляду систем показників життєвого рівня населення, запропоновано використання індикаторів соціально-економічного становища населення як базу для аналізу рівня життя.

 

Т.А. Драгунова

Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві

Дослідження міграційних зв’язків великого міста передбачає вивчення своєрідних форм просторового буття та динаміки міграції населення, формування потоків вибуття та прибуття мігрантів в їх кількісному та якісному виразі. Проаналізовано міграційні зв’язки столиці з регіонами України та виявлено напрямки і сектори, де спостерігаються інверсії від закономірного розвитку. Дана оцінка освіти прибулих та вибулих м. Києва, що беруть участь у міграційних зв’язках столиці з регіонами України, визначені основні тенденції їхнього освітнього рівня.

 

Н.О. Парфенцева, В.І.Гладкова, Ю.Г. Жуковська

Розвиток національних статистичних класифікацій в Україні

Аналізуються шляхи розвитку та методологічні підходи до розробки національних статистичних класифікацій України за минуле десятиріччя. У табличному вигляді наведено перелік національних статистичних класифікацій та класифікаторів, затверджених відповідними наказами Держстандарту України або Держкомстату України.

 

М.Г. Сидоренко

Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу

від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності

У статті розглядаються питання щодо визначення остаточного методу, пов’язаного з проведенням ретроспективних розрахунків під час переходу на нову Класифікацію видів економічної діяльності.

 

І.В. Смолін

Принципи та форми адаптації організації до змін зовнішнього ринкового середовища

Розглядаються теоретичні передумови адаптації організації до змінюваних умов зовнішнього середовища, дається класифікація змін середовища та визначається характер реакції організації на зовнішні зрушення. Обґрунтовуються раціональні форми адаптації та принципи їхнього вибору у відповідності до особливостей зовнішнього середовища і внутрішніх чинників розвитку організації.

 

В.К. Горкавий, Н.Г. Гончаренко

Використання рейтингових принципів для аналізу соціально-економічного стану сільських районів

У статті розглядається використання принципів у державному управлінні. Роз’яснюються питання визначення системи параметрів і технічні підходи розрахунку рейтингів суб’єктів управління.