Анотації

 

О.О. Васєчко

Новий аспект виміру якості статистичного реєстру підприємств

Користувачі статистичного реєстру підприємств завжди зацікавлені у забезпеченні його якості. Тому дуже важливим є визначення необхідного та достатнього рівня якості і підходів до його виміру. У статті розглядаються практичні труднощі, які можуть виникнути у застосуванні загальних і специфічних для реєстру критеріїв якості. Автором пропонується новий індикатор якості змінної стратифікації. Цей індикатор дає синтетичний вимір розбіжностей між реєстром як основою побудови вибірки, та обстеженням на рівні змінної стратифікації. Подано результати застосування запропонованого індикатора для існуючого реєстру Держкомстату України.

 

В.К. Данилко

Інформаційне забезпечення природоохоронного управління водними ресурсами: проблеми і перспективи

Розглядаються питання формування інформаційної бази стану, використання, охорони та відтворення водних ресурсів як важливого чинника природоохоронного управління водними ресурсами в Україні.

 

І.В. Кипещук

Динамічний аналіз структурних змін в економіці на основі таблиць

“затрати-випуск”

Динамічний аналіз структурних змін в економіці є важливим ланцюгом процесу ефективного управління. Таблиці “затрати-випуск”, які формуються за даними системи національних рахунків, вміщують багато можливостей для проведення досліджень, проте не часто використовуються в аналітичній практиці. У статті пропонується нестандартний підхід до оцінки положення і функціонування економічних галузей, в основу якого покладено відносні показники структури, обраховані на основі даних міжгалузевих балансів виробництва та використання продукції в Республіці Білорусь.

 

Є.О. Лебедєв, М.В. Пугачова, М.М. Шарапов

Статистичні розподіли в економетричних дослідженнях та алгоритми їх розрахунку

У статті пропонуються ефективні алгоритми розрахунків імовірнісних розподілів та їх характеристик для використання у практиці. Для цього використовуються прості рекурентні процедури, на базі яких розроблено та докладно викладено три алгоритми розрахунків з прикладами.

 

В.С. Михайлов

Деякі методологічні питання побудови індексів зовнішньої торгівлі в Україні

Розглянуто загальні проблеми індексного методу в статистиці зовнішньої торгівлі. Висвітлено методологічні та практичні питання щодо побудови і розрахунків місячних, квартальних, річних базисних та ланцюгових індексів цін, фізичного обсягу та умов зовнішньої торгівлі товарами в Україні.

 

К.Ю. Рєпін, О.Б. Степанова

Методологічні проблеми вибіркових статистичних спостережень
за результатами діяльності підприємств оптової торгівлі

Розглянуто проблеми формування оптимальної за обсягом вибірки для проведення статистичних спостережень за результатами діяльності підприємств оптової торгівлі та розповсюдження отриманих результатів на всю сукупність. Запропоновано алгоритм побудови оптимальної вибірки підприємств оптової торгівлі для проведення аналізу по товарному та регіональному зрізах.

 

Н.М. Дармограй

Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні (гендерний аналіз)

У статті автор робить гендерний аналіз парламентських виборів і виборів до місцевих владних структур, які відбулися у березні 2002 року. Вирішення гендерної проблематики в Україні є запорукою розбудови демократичного суспільства, активізації інтеграційних процесів щодо входження Української держави до Європейської спільноти.

 

В.Ю. Керецман

До проблеми інформаційного забезпечення регіонального розвитку

Важливим елементом державного регулювання розвитку регіонів є створення ефективних інформаційних систем, які б забезпечували збір, систематизацію і обробку даних про регіональний розвиток, надання отриманих результатів органам регіонального та державного управління. У статті зроблена спроба дослідити можливість сучасної офіційної статистики задовольняти потреби регіонального аналізу, діагностики та моніторингу, обґрунтовується необхідність її подальшого реформування та необхідність розвитку альтернативних інформаційних систем.

 

А.П. Лелеченко

Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади в Україні

Стаття розкриває важливість дослідження процесів децентралізації для вирішення важливих внутрішніх проблем суспільного розвитку в Україні. Питання розбудови державності викликають теоретичний і практичний інтерес, а сама децентралізація виступає як фундаментальний принцип у здійсненні державної влади і одночасно як необхідний спосіб її територіальної організації в аспекті здійснення адміністративної реформи.

 

Л.А. Пашко

Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин

У статті проаналізовано проблеми управлінської культури. Зроблено висновки про необхідність осучаснення управлінської культури, яка в сучасних умовах розвитку суспільства повинна стати основою оновлення управлінських відносин у національній державній службі.

 

О.М. Суходоля

Структура паливно-енергетичного балансу як індикатор стану ефективності енергозабезпечення країни

У роботі розкривається важливість формування паливно-енергетичного балансу (ПЕБ) України як одного з пріоритетів розроблення програм соціально-економічного розвитку держави. Відзначено необхідність забезпечення органів державної влади доступною надійною інформацією щодо структури ПЕБ. Запровадження статистичних спостережень структури ПЕБ України дозволить отримати необхідну основу для формування системи енергетичних індикаторів. У свою чергу, відстеження динаміки енергетичних індикаторів створить необхідну інформаційно-аналітичну базу органів державної влади для прийняття рішень щодо розвитку енергетичного сектора країни, формування енергоефективної, конкурентоспроможної національної економіки.

 

В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин

Монетарні виклики в умовах зростання

Робота присвячена висвітленню монетарних ризиків та викликів, що можуть виникати перед країнами в умовах прискореного економічного зростання і спричинити ускладнення реалізації ефективної політики розвитку у середньостроковій перспективі. Вироблення політичних рекомендацій запобігання таким ризикам в Україні проводиться на основі аналізу зарубіжного досвіду.

 

В.О. Шамрай, В.О. Паламарчук, Ю.А. Борисов

Реформування військових комісаріатів і створення системи рекламування військової служби за контрактом

Стаття присвячена проблемам підтримання Збройних сил України в боєздатному стані, підтримки високого мобілізаційного рівня, бойової підготовки та створення ефективної системи громадського контролю. Вона є спробою визначити основні заходи, які необхідно провести для досягнення цієї мети.

 

Л.Г. Ткаченко

Методологічні проблеми зіставлення показників зайнятості, одержаних з вибіркового обстеження

економічної активності та Всеукраїнського перепису населення 2001 року

Стаття присвячена проблемі порівнянності показників зайнятості за даними двох альтернативних джерел: вибіркового обстеження домашніх господарств з питань економічної активності та Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Розглядаються методологічні та організаційно-технологічні чинники, що можуть стати причиною розбіжностей між ними.

 

Г.С. Ковальська

Актуальні питання реформування пенсійної системи України

Стаття присвячена важливій проблемі реформування пенсійної системи України. Автор розглядає період від прийняття першого закону у 1991 р. до прийняття двох основних законів у 2003 р. Особливу увагу приділено проблемі спрощеної податкової системи у контексті пенсійної реформи.

 

Р.О. Кулинич

Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/імпорту товарів

У роботі висвітлено способи розрахунку індексів цін експорту/імпорту, а також використання індексного аналізу для оцінки зміни обсягів експортованих/імпортованих товарів внаслідок дії екстенсивних (кількості товарів) та інтенсивних (цін) чинників розвитку зовнішньої торгівлі України.

 

М.Ю. Огай

Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінювання рівня бідності для регіонів України на базі регресійних моделей. Встановлено, що прямі оцінки показників бідності для регіонального рівня України є недостатньо надійними. Оцінювання показників бідності за регресією, з одного боку, дозволяє підвищити точність оцінювання показників бідності, які отримані за даними вибіркових обстежень, а з іншого боку, цей підхід надає можливість виявити і проаналізувати взаємозв’язки та причинно-наслідкові зв’язки між показниками бідності та іншими факторами на регіональному рівні.

 

С.Н. Ігнатов., О.О. Мороз, І.Г. Мельник

До проблеми інтеграції підприємництва в АПК

Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти процесу створення малих переробних підприємств в сільській місцевості в період кризи вітчизняного агропромислового комплексу в останнє десятиріччя, його причини та соціально-економічне значення. Аналізуються основні проблеми підвищення ефективності і конкурентної спроможності такого виду підприємницької діяльності та шляхи їх розв’язання.

 

О.М. Лисюк

Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів

За допомогою електронних таблиць Excel, використовуючи адаптивні та регресійні методи, проводиться дослідження кон’юнктури ринку деяких продовольчих товарів за статистичними даними Вінницької області і порівнюється ефективність їх застосування.

 

С.О. Біла

З історії теорії та практики статистико-економічних досліджень

(XIX – початок XX ст.)

У статті дається історико-економічний аналіз становлення теорії статистики в Російській імперії (XIX – початок XX ст.). Розглянуто найважливіші результати наукових доробок “піонерів” вітчизняної статистичної науки. Особлива увага приділяється творчій спадщині українських вчених: Д.П. Журавського, В.А. Косинського, О.О. Русова та ін. Показана історія формування урядової адміністративної статистики у господарській системі Російської імперії (XIX – початок XX ст.).