Анотації

 

О.Г. Осауленко

Проект “Розвиток системи державної статистики для моніторингу

соціально-економічних перетворень в Україні” та його значення в подальшій розбудові національної статистики

У цій статті автор докладно зупиняється на актуальних проблемах реформування системи державної статистики, що створили передумови для підготовки Проекту “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні”.

Визначаються мета та завдання Проекту, пропонуються шляхи їх реалізації. Надано детальну характеристику структури Проекту, яку сформовано відповідно до завдань і напрямів реформування державної статистики.

У роботі також робиться наголос на важливості якнайшвидшої ратифікації Проекту Верховною Радою України. Втілення в життя даного Проекту має визначальне значення для подальшого розвитку національної статистики.

 

О.О. Васєчко

Нові підходи до виявлення нетипових підприємств у структурній статистиці

Структурне обстеження в частині збору інформації від малих підприємств здійснюється більшістю національних статистичних служб за стратифікованою вибіркою. Держкомстат України також планує в найближчому майбутньому повністю перевести обстеження малих підприємств на вибіркову основу. Виявлення нетипових одиниць у плані вибірки до аналізу результатів є необхідним з теоретичних і практичних міркувань.

Після короткого огляду різних методів виявлення нетипових підприємств (алгебраїчний, графічний і на базі вірогідності) у статті представлено нові підходи до виявлення нетипових одиниць спостереження у статистиці підприємств, що базуються на відносній дисперсії. Розглядається застосування цієї ідеї до виявлення нетипових підприємств у структурному обстеженні.

 

Т.М. Ковальова

Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України

Поставлено проблемне питання щодо вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України на основі міжнародних статистичних стандартів та Стратегії розвитку державної статистики України. Запропоновано ідею нового наукового підходу до визначення складного політичного, соціального та економічного об’єкта статистичного спостереження, який знаходиться поки що поза увагою державної статистичної служби і базується на відомчих адміністративних джерелах даних. Координація адміністративних та статистичних баз даних, орієнтація на широке використання статистичних даних має стати одним із пріоритетних напрямів роботи органів державної статистики на середньострокову перспективу.

 

Н.В. Ковтун

Індексний аналіз інвестиційної діяльності

Досліджуються проблеми, що пов’язані із можливостями та необхідністю використання індексного методу для аналізу інвестиційної діяльності, обґрунтовується необхідність використання обмеженої кількості факторів під час проведення індексного аналізу інвестиційної діяльності. Побудовано індексні системи оцінки впливу факторів на зміну відтворювальної структури інвестицій в основний капітал, а також впливу екстенсивних та інтенсивних факторів інвестиційної діяльності на приріст обсягів виробництва.

 

О.І. Кремень

Методологія статистичного вивчення зайнятості населення

У даній статті розглянуто методологічні підходи до формування національної статистики зайнятості, ключовим моментом якої є система показників оцінки рівня зайнятості населення. Обґрунтовано взаємозв’язок показників та визначення змін рівнів зайнятості населення в державі залежно від змін рівнів зайнятості у регіонах.

 

М.В. Мазур

Коригування індексу споживчих цін на сезонність

Згідно з міжнародними стандартами, з використанням міжнародного досвіду здійснено експериментальні розрахунки скоригованого на сезонність індексу споживчих цін в Україні та визначено шляхи практичного використання отриманих даних. Запропоновано підходи до визначення сезонних товарів (послуг) у складі індексу споживчих цін та методи сезонних коригувань цього показника.

 

В.Г. Саріогло

Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення

У роботі розглядаються основні характеристики якості результатів вибіркових обстежень населення. Особлива увага приділяється індикаторам надійності даних. Наголошується комплексність поняття якості даних та необхідність системного підходу під час вимірювання якості.

 

С.М. Вдовенко

Національні меншини в Чернігівському регіоні: статистичний, управлінський та культурологічний аспекти

У статті на основі статистичного та науково-практичного матеріалів аналізується регіональна специфіка становища національних меншин на прикладі Чернігівської області, рівень задоволення їх потреб, організаційні процеси, участь у діяльності органів влади.

Звертається увага на необхідність застосування програмно-цільового методу взаємодії, передбачення в місцевих бюджетах коштів на розвиток у середовищі національних меншин освіти, культури, інформації.

Робиться акцент на особливостях національного процесу з урахуванням наявності кордонів регіону з Росією та Республікою Білорусь.

 

Н.В. Грицяк

Міжнародна методологія вимірювання гендерної рівності

Гендерні індикатори підтримують нові підходи до розвитку суспільства, які полягають в тому, щоб змінити його патріархальні гендерні стереотипи про природні ролі жінок і чоловіків шляхом пропаганди ідей статевої рівності. Тому гендерні індикатори на національному рівні посідають одну з ключових позицій серед засобів, за допомогою яких політики та посадовці, їх помічники та аналітики вимірюють гендерну нерівність. Вони (гендерні індикатори) також створюють інформаційну базу, на основі якої спеціалісти, що займаються гендерними проблемами, доводять, що потрібно проводити таку політику, яка забезпечувала б рівні права та можливості їх реалізації для чоловіків і жінок.

 

С.М. Коник

Децентралізація та деконцентрація державного управління в Україні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

У цій науковій статті висвітлена досить актуальна проблема сьогодення, оскільки вона фактично йде у розвиток конституційної та адміністративної реформ в Україні. Розглядаються питання децентралізації та деконцентрації державного управління України у другій половині XIX ст. – початку XX ст. Це був без перебільшення перший досвід щодо децентралізації та деконцентрації державного управління, який має зайняти своє належне місце в історії державотворення
України.

 

Т.О. Лукіна

Механізм державного управління якістю загальної середньої освіти

У статті розкривається сутність поняття механізму державного управління якістю загальної середньої освіти та пропонується модель такого механізму на регіональному рівні.

 

О.В. Молодцов

Сутність інформаційного простору як парадигми суспільного розвитку

У статті розглядається соціально-культурний зміст поняття інформаційного простору, розкривається його роль як ключового фактора суспільного розвитку, обґрунтовуються теоретико-методологічні підходи щодо використання інформації та знання як когнітивного базису суспільного розвитку.

 

Т.Ф. Яременко

Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки

У статті розкривається поняття конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами як пріоритетного політичного права, яке гарантує громадянам можливість участі у формуванні і діяльності державних органів, прийнятті і здійсненні державних рішень та аналізуються його характерні ознаки.

 

А.П. Гайдуцький

Суперечності інвестиційних процесів в аграрному секторі України

У статті узагальнюються динаміка і структура інвестиційних процесів в аграрному секторі України, аналізується неадекватність темпів залучення іноземного капіталу з великим економічним потенціалом галузі.

 

О.К. Єлісєєва

Методологія управління ефективністю роботи підприємства

Стаття присвячена методології економіко-статистичного аналізу ефективності діяльності підприємства, а також прогнозуванню загального показника ефективності його роботи. Проаналізовано діяльність Придніпровської залізниці за останні 10 років.

 

К.В. Кузнєцов

Аспекти міжнародних договірних відносин з оподаткування у формуванні інвестиційного середовища

Предметом статті є розгляд питань, пов’язаних із впливом міжнародних договорів з оподаткування на інвестиційне середовище в Україні.

 

М.В. Лєснікова

Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості

фінансового стану інноваційних підприємств

Проаналізовано актуальність проблеми залучення інвестицій в інноваційну сферу економіки. Висвітлено питання оцінювання інвестиційної привабливості підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність. Використовуючи останні наукові дослідження, автор пропонує алгоритм отримання рейтингової оцінки фінансового стану інноваційних підприємств, який будується на підставі методів факторного аналізу.

 

О.М. Марюта, С.Б. Лук’янчук

Багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств

Запропонована багатофакторна дисперсійна модель інвестиційних проектів малих підприємств з використанням планування експерименту за схемою греко-латинського квадрата або квадратів Юдена. Модель дозволяє розглянути різні ситуації на ринку, оцінити прибутковість та ризик інвестиційного проекту підприємства.

В.К. Данилко

Екологічне страхування: реалії та перспективи

У статті відображено одну із найактуальніших проблем сьогодення – сучасний стан та перспективи розвитку екологічного страхування в Україні – важливого екологічно-економічного важеля у забезпеченні охорони навколишнього природного середовища та раціонального використовування природних ресурсів, джерела покриття збитків від екологічних негараздів.

Д.Г. Цвірко-Годицький

Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності

У статті розглядаються основні складові руху наукових кадрів, а також піднімається питання про створення концепції управління науковою діяльністю, що погоджувалася б з діючими в природі і суспільстві силами і відповідала вимогам часу.

 

М.В. Чечетов

Підсумки та завдання приватизації в Україні

Стаття системно висвітлює кількісні показники приватизації та визначає характер її впливу на стан ринкових перетворень в Україні.

Робиться наголос на тому, що приватизація є основним інструментом ринкової трансформації відносин власності, який стимулює економічне зростання та вирішення соціальних проблем.

 

О.В. Лишиленко

До питання обліку витрат і доходів підприємств

У статті розглянуто діючу в даний час систему визначення фінансових результатів діяльності підприємства. За результатами дослідження вносяться слушні пропозиції щодо упорядкування зіставності витрат і доходів суб’єкта господарювання у розрізі видів його діяльності.