Анотації

 

 

І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович

Актуальні питання прогнозного оцінювання

та економіко-математичного моделювання динаміки кадрового потенціалу вітчизняної науки

У статті аналізуються проблеми, що виникають при моделюванні динаміки кадрового потенціалу, характерні показники та деякі типові моделі, які використовувались дослідниками в останні роки. У загальному вигляді розглянута постановка задачі моделювання динаміки наукових кадрів та особливості практичної реалізації моделі.

 

Р.П. Задорожна

Дослідження соціальної структури суспільства методами багатовимірної класифікації

У статті розглядається проблема методологічних підходів до вивчення соціального складу суспільства та досвід практичного застосування методів кластерного аналізу і багатовимірного ранжування на масиві даних обстеження умов життя домогосподарств для аналізу соціальної структури сучасного українського суспільства.

 

Г.А. Пашинська

Необхідність удосконалення організаційно-методологічних засад у статистиці товарних ринків

Розглядаються проблемні питання формування інформаційної бази у статистиці товарних ринків, зумовлені організацією статистичних спостережень на суцільній основі. Доведено їх низьку ефективність на підставі аналізу даних статистичної звітності щодо використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти суб’єктами господарювання залежно від його обсягів. Запропоновано шляхи розв’язання проблеми.

 

В.Г. Саріогло

Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні

В роботі розглядаються основні принципи статистичного оцінювання платоспроможності населення окремих міст та його готовності сплачувати за спожиті комунальні послуги. Аналізуються джерела інформації, яка може бути використана при вимірюванні платоспроможності та готовності сплачувати. Наведено приклади моделей для підвищення надійності оцінок доходів населення на місцевому рівні та для визначення готовності сплачувати за спожиті комунальні послуги.

 

В.Ю. Керецман

Регіональний моніторинг як інформаційно-аналітична база державного регулювання розвитку регіонів

У статті зроблена спроба з’ясувати суть регіонального моніторингу та основні проблеми на шляху його становлення, а також активізувати дослідження у цьому напрямі серед фахівців з державного управління. Регіональний моніторинг повинен базуватися на даних реформованої державної регіональної статистики, соціологічних дослідженнях та даних інших інформаційних систем і включати збір інформації, її аналіз, діагностику стану регіону та служити інформаційно-аналітичною базою для прогнозу розвитку регіону. З іншого боку, державна підтримка регіонів, спрямування державних коштів на забезпечення регіонального розвитку та розв’язання регіональних проблем повинна бути поставлена у пряму залежність від результатів регіонального моніторингу.

 

В.Ф. Мартиненко

Взаємодія суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні: теоретико-методологічні аспекти

У статті аналізуються відносини суб’єктів інвестиційної діяльності: держави, індивідуальних та приватних. Кожен з них має виконувати свою функцію у цьому процесі: споживача, покупця чи постачальника інвестиційних ресурсів.

Сучасному етапу розвитку відносин суб’єктів господарювання властивий суб’єкт-об’єктний характер, удосконалення якого потребує переходу до суб’єкт-суб’єктного.

 

Л.А. Пашко, С.А. Кіндзерський

Професійна підготовка менеджерів державного управління – виклик ХХІ століття

Стаття присвячена аналізу актуальної проблеми державного управління – безперервної професійної підготовки менеджерів до управління людськими ресурсами. Пропонуються конкретні кроки успішного вирішення цієї проблеми: закріплення у сфері державного управління сучасних понять “менеджмент людських ресурсів у сфері державного управління”, “менеджер державного управління”; створення системи безперервної професійної освіти управлінців для здійснення ефективного управління людськими ресурсами; запровадження Національної програми “Майбутні менеджери державного управління”.

 

В.М. Соловйов

Способи забезпечення законності в державному управлінні України

Представлена стаття є частиною комплексного дослідження законності в державному управлінні України. Основною задачею на цьому етапі є визначення і аналіз поняття та способів забезпечення законності з приділенням особливої уваги спеціальним способам. На основі огляду останніх наукових досліджень і публікацій автор дав визначення понять: способи забезпечення законності в державному управлінні; контроль, нагляд, звернення громадян та державний примус як спосіб забезпечення законності в державному управлінні.

 

В.І. Тимцуник

Ради депутатів трудящих в системі радянської влади (1953 – 1964 рр.)

У статті розкриваються особливості функціонування рад депутатів трудящих 1953 – 1964 рр. Робиться висновок про принципову неможливість ефективного реформування системи влади в умовах відсутності демократії, гласності, відкритості суспільства.

 

М.В. Чечетов

Методологія і практика управління державними корпоративними правами в Україні

Розглянуто основні методологічні засади здійснення управління державними корпоративними правами в Україні. Наведено аналітичні матеріали, що розкривають зміст практичної діяльності держави в цьому напрямі. Підведено підсумки роботи державного корпоративного сектора економіки за 9 місяців 2004 року і проведено їх порівняння з відповідними результатами за 2003 рік. Досліджено основні тенденції розвитку системи управління корпоративними правами держави.

 

В.О. Шамрай, А.С. Сіцінський

Деякі проблемні питання державного управління у мілітаризованій сфері держави

Аналізуються деякі проблемні питання, пов’язані з державним управлінням у мілітаризованій сфері держави. Вказується на необхідність постійного уточнення та роз’яснення змісту таких категорій як “державна служба особливого характеру”, “правоохоронний орган спеціального призначення”, а також понять, що їх конкретизують. Розглядаються особливості підготовки управлінської еліти для мілітаризованої сфери держави.

 

Н.В. Ковтун

Статистичні методи оцінки концентрації інвестицій

У статті досліджуються методичні проблеми, пов’язані з використанням нових підходів до розрахунку коефіцієнта концентрації, а також проводиться аналіз процесу концентрації інвестицій в основний капітал в Україні за період 1996 – 2002 рр.

 

Д.В. Полозенко

Планування в системі державного регулювання економіки і ринкового саморегулювання

У статті розглядаються деякі проблеми, пов’язані з переосмисленням планування в системі регулювання економіки в умовах формування ринкових відносин.

 

Ю.Ю. Гнєздовський

Валютний курс і паритет купівельної спроможності як інструменти вимірювань між країнами

Стаття присвячена проблемам визначення оцінки та взаємопов’язаних коливань валютного курсу і паритету купівельної спроможності (ПКС). Розглянуто питання економічної теорії в сфері розрахунків ПКС та інтерпретування розходжень у величинах валютного курсу і ПКС. Виявлено причини та наслідки відмінностей величин показників, що вивчаються. На основі аналізу макроекономічних даних Білорусі сформульовано узагальнюючі висновки.

 

В.І. Дячек

Деякі аспекти маркетингових досліджень для впровадження лізингу

Стаття розглядає маркетинг як складову частину ринкової концепції, яка характеризується сукупністю економічних відносин між продавцями та покупцями, наявністю попиту і пропозиції на товари, послуги, ідеї та інше, стимулює розвиток лізингової діяльності.

 

О.В. Поляк, Т.Г. Сарчинська

Формування статистики управлінських/адміністративних послуг

Проаналізовано потребу удосконалення системи показників для сфери послуг. Розглянуто питання необхідності формування статистики управлінських/адміністративних послуг. Визначено методи збору даних про управлінські/адміністративні послуги та внесення їх у систему національних рахунків.

 

І.В. Дзюба

Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України

Розглянуто вузлові проблемні моменти методології проведення регіональних багатовимірних порівнянь та представлено результати рейтингу регіонів України за соціально-економічним становищем населення в розрізі його економічної та соціальної складових.

 

Л.В. Ситікова

Статистичне дослідження мотивації потенційних трудових мігрантів Житомирської області

Стаття розглядає питання статистичного аналізу мотиваційної сфери потенційних трудових мігрантів, їхні соціально-демографічні показники. Звертається увага на особливості молоді та дорослого населення. Надається оцінка масовості трудової міграції на регіональному рівні, ґрунтуючись на опитуванні переважно жіночого населення Житомирської області.

 

О.П. Клименко

“ISCO – 88” – нагальна потреба в українському виданні

Стаття присвячена використанню “Міжнародної стандартної класифікації занять (“ISO – 88”) у повсякденній науковій та практичній роботі та тим труднощам, що виникають через відсутність її перекладу на українську мову.

 

Т.В. Уманець

Поняття суті управлінської категорії “регіон” та її типи в умовах трансформації структури господарства України

Узагальнено результати досліджень щодо суті терміну “регіон”, наведено типи регіонів за різними груповими ознаками, визначено рівень розвитку і напрямки трансформації структури провідних ланок господарства України в регіональному аспекті.

 

С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, Н.П. Карачина, Л.М. Ткачук

Інституційне значення, динаміка та перспективи розвитку переробної сфери АПК

Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти процесу створення переробних підприємств у сільській місцевості в період кризи вітчизняного агропромислового комплексу в останнє десятиріччя, його причини та соціально-економічне значення. Аналізуються основні проблеми підвищення ефективності і конкурентної спроможності такого виду підприємницької діяльності та шляхи їх подолання.

 

В.Ф. Пікало

Статистичне дослідження проблеми збитковості в промисловості

У статті за даними анкет вибіркового опитування зроблено дослідження збиткової діяльності промислових підприємств Вінницької області. На основі думок експертів виявлено основні чинники збиткової діяльності в промисловості.

 

О.С. Максимчук

Основні підходи до побудови системи пільгового (дострокового) пенсійного забезпечення осіб,

які працюють на підприємствах з шкідливими умовами праці

Стаття присвячена проблемам побудови системи пільгового (дострокового) пенсійного забезпечення осіб, які працюють на підприємствах з шкідливими умовами праці, аналізуються заходи державної підтримки та гарантії цієї системи.