Анотації

 

Н.В. Ковтун

Особливості використання статистичних методів

при періодизації інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки

Досліджуються методичні проблемі, пов’язані з проведенням періодизації в умовах короткої динаміки, а також на основі запропонованих методик здійснюється періодизація інвестиційного процесу в Україні за період 1996-2002 рр.

 

М.В. Мазур

Методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції в Україні

В статті наведено методичні підходи до вимірювання прихованої інфляції на споживчому ринку з урахуванням диференціації доходів населення за допомогою коефіцієнта Джині, а також підходи до вимірювання прихованої інфляції на усіх ринках за допомогою агрегованого індексу інфляції. Використовуючи міжнародний досвід, автор пропонує підходи до побудови індексу ф’ючерсних цін як випереджуючого індикатора інфляції.

 

В.Г. Саріогло

Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення

Розглянуті основні переваги та недоліки зважування даних вибіркових обстежень населення з точки зору можливості їх адекватного розповсюдження на генеральну сукупність. Виконано дослідження впливу системи ваг на надійність оцінок показників. Наведені результати розрахунків, що ілюструють необхідність урахування систем статистичних ваг при проведенні обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення.

 

А.В. Шикуленко

Методологічні підходи до виявлення нетипових підприємств у вибіркових обстеженнях

Автором статті здійснено порівняльний аналіз основних методологічних підходів до виявлення нетипових одиниць у вибірковій сукупності підприємств. На прикладі вибіркового структурного обстеження малих підприємств усіх видів економічної діяльності отримано результати, що дозволили сформувати новий алгоритм знаходження нетипової одиниці. В статті докладно обґрунтовано доцільність такого підходу і надано пропозиції щодо його подальшого розвитку.

 

І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова

Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми

У статті проаналізовано основні кількісні та якісні показники розвитку інноваційної діяльності в Україні як одного з основних елементів у підвищенні конкурентоспроможності економіки в цілому. Авторами розглянуто проблеми, які існують в українській економіці на шляху інноваційного розвитку, та визначено перспективні напрями вдосконалення статистики інновацій.

В.М. Лесик

Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин

В статті розглядається проблема елімінування сезонного фактору на прикладі місячних даних динамічного ряду споживання автомобільного бензину в Україні, обґрунтовується доцільність використання в статистико-економічному аналізі сезонно скоригованих даних.

 

Р.М. Моторин, К.Р. Приходько

Концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України

У статті надається концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України, її теоретичне обґрунтування, основні напрями аналізу, схема функціонування інституційних секторів економіки та можливості її використання науковими та управлінськими відомствами.

 

М.Г. Сидоренко

Необхідність проведення розрахунків динамічних рядів на регіональному рівні під час переходу від ЗКГНГ до КВЕД

У статті розглядаються питання щодо необхідності проведення розрахунків динамічних рядів як на регіональному рівні, так і в цілому по Україні. Аналіз перерахунків проведено з використанням даних первинної звітності підприємств Волинської області за 1998-2000 рр.

 

С.С. Карташова, В.В. Рязанцева

Вплив демографічних процесів на соціально-економічний розвиток міста Києва

У статті досліджуються розвиток демографічної ситуації столиці України, її вплив на загальний соціально-економічний стан держави, тенденції можливих змін основних показників природного руху населення, середньої очікуваної тривалості життя, стандартизованих ризиків смертності з зазначенням відповідної точності останніх.

 

С.М. Зінченко

Управління персоналом в органах державної влади

та установах сфери агросервісу регіонів України: спільні та відмінні риси

Виходячи з положення, що спільною рисою органів влади та установ сфери агросервісу є сервісний характер їхньої діяльності, оскільки головна їх мета – надання послуг споживачам-громадянам, відповідно управлінських та матеріально-технічних, автор аналізує управління персоналом у цих установах.

 

О.С. Прядко

Аналіз ефективності інвестицій, залучених до вільних економічних зон і

територій пріоритетного розвитку Донецького регіону

Спеціальний режим інвестиційної діяльності діє на території Донецького регіону понад шість років, але і досі точаться суперечки про доцільність його впровадження. Така невизначеність виникає головним чином через відсутність системи показників оцінки ефективності функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) та територій пріоритетного розвитку не тільки в Донецькій області, а й в Україні загалом. Саме тому питання створення єдиної методики аналізу ефективності діяльності ВЕЗ є надзвичайно актуальним.

 

В.І. Суперсон

Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури

У статті розглядається соціально-економічний стан регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури в умовах структурної перебудови народногосподарського комплексу як на державному, так і на регіональному рівнях.

 

О.О. Бабінова

Законодавча база України щодо взаємодії органів публічної влади

з громадськістю на центральному та місцевому рівнях

В даній статті проведено аналіз законодавчої бази України щодо питань залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Він показав, що є законодавча база для взаємодії органів публічної влади з громадськістю на місцевому рівні, але відповідного законодавства на центральному рівні в Україні майже не існує. Основні документи, що регламентують діяльність Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, не містять жодного розділу, який би передбачав участь громадськості в їх діяльності. Тому необхідно вносити відповідні зміни до цих документів.

 

А.О. Кузнецов

Державне регулювання соціально-економічного розвитку:

досвід застосування технології індикативного планування

Розглянуто досвід промислово розвинутих країн світу щодо застосування технології індикативного планування в державному регулюванні соціально-економічного розвитку. Систематизовано принципові підходи, що характеризують еволюцію форм індикативного планування. Обґрунтовано пропозиції щодо виправданості використання технології індикативного планування у вітчизняній практиці державного регулювання соціально-економічних процесів.

 

О.В. Молодцов

Інформаційне суспільство – вектор розвитку української держави

У статті розглядається стан формування базових елементів інформаційного суспільства в Україні, позитиви та негативи національної стратегії побудови нового типу соціальної організації. Здійснюється аналіз динаміки змін у сферах економіки та державного управління, обґрунтовується висновок щодо необхідності інституціонального розвитку в контексті переходу до інформаційного суспільства.

 

Г.П. Ситник, Т.В. Левицька

Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин

Обґрунтовано необхідність більш чіткого розмежування функцій, повноважень та відповідальності за управління Воєнною організацією держави на політичному, адміністративному та оперативному (військовому) рівнях у контексті результатів виконаного аналізу основних факторів і проблемних питань вдосконалення цивільно-військових відносин в Україні. На цій основі визначені основні завдання у сфері запровадження демократичного цивільного контролю за Воєнною організацією України.

 

В.М. Соловйов

Парламентський контроль – спеціальний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України

Представлена стаття є частиною комплексного дослідження законності в державному управлінні України. Основною задачею на цьому етапі є дослідження парламентського контролю за законністю як спеціального способу її забезпечення. Для досягнення цієї мети уточнено понятійний апарат дослідження, встановлені об’єкти, відносно яких здійснюється парламентський контроль за законністю, та проаналізовано в порівняльному аспекті контрольні повноваження Верховної Ради та Президента України у зв’язку з проведенням конституційної реформи.

 

В.І. Цибух

Державне регулювання у сфері туризму в Україні

В статті розглядаються питання розвитку сфери туризму в Україні як одного з головних пріоритетів держави. Розглянуто стан правового забезпечення функціонування туристичної індустрії. Підкреслена необхідність подальшого удосконалення туристичного законодавства як основи ефективної туристичної політики, а також створення в державі цілісної структури управління туристським господарським комплексом. Зазначено, що для збільшення темпів розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери України потрібне поєднання зусиль бізнесу, громадських організацій та органів виконавчої влади з метою спільного вирішення всього комплексу питань за пріоритетними напрямами туристичної індустрії.

 

В.В. Юрчишин

Перспективи довгострокового безінфляційного зростання

Робота присвячена аналізові завдань та перспектив реалізації політики довгострокового зростання з утриманням низького рівня інфляції в Україні, а також висвітленню окремих ризиків та викликів, що можуть виникати в умовах прискореного економічного зростання у середньостроковій перспективі. Вироблення політичних рекомендацій щодо запобігання таким ризикам в Україні проводиться з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.