Анотації

 

О.О. Васєчко

Побудова і використання індексу обороту у статистиці промисловості

У статті розглядаються методологічні засади побудови індексу обороту у промисловості в загальних межах дослідження формування короткотермінової та структурної статистичної інформації щодо показника обороту у статистиці підприємств.

О.М. Гладун

Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення

Розглядаються напрямки та проблеми використання гармонізованих показників трьох базових вибіркових обстежень населення, що здійснюються органами державної статистики. Запропоновано шляхи розв’язання існуючих на сьогодні проблем.

О.В. Гончар

Проблема виявлення та врахування екстремальних елементів сукупності

(на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг)

Стаття присвячена обґрунтуванню рішень стосовно екстремальних елементів сукупності. Проводиться порівняльний аналіз існуючих методів. Автором представлено новий метод виявлення та врахування екстремальних елементів, що базується на точності вибіркових оцінок. Пропонується використання комплексного підходу до вирішення проблеми. Результат застосування такого методу розглянуто на прикладі вибіркового обстеження малих підприємств сфери нефінансових послуг.

 

Н.В. Ковтун

Особливості багатомірної періодизації показників інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки

Досліджуються методичні проблеми, пов’язані з проведенням багатомірної періодизації в умовах короткої динаміки. На основі запропонованих методик здійснюється багатомірна періодизація показників інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційного процесу в Україні за період 1996 – 2003 рр.

 

Ю.М. Остапчук, В.С. Михайлов

Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні

У статті розглянуто методологічні та практичні питання побудови і розрахунків індексів зовнішньої торгівлі в Україні. Висвітлено специфічні проблеми розрахунків індексів цін, фізичного обсягу та умов зовнішньої торгівлі товарами. Наведено приклади значень індексів зовнішньої торгівлі за важливими статтями експорту/імпорту України в 2002 - 2003 рр.

 

В.Г. Саріогло

Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення

В роботі розглядаються підходи до вимірювання впливу окремих етапів вибіркових обстежень населення на статистичну надійність оцінювання показників. Розглянуто вплив дизайну вибірки, процедури калібрації тощо на значення характеристик надійності. Зазначено, що для забезпечення необхідної надійності оцінок показників доцільним є ком-плексне застосування спеціальних методологічних підходів, що ґрунтуються на принципах використання зовнішньої інформації на основних етапах реалізації обстеження.

 

Г.С. Столяров

Методологічні засади статистичного дослідження процесів інформатизації в Україні

Критично розглянуто існуючі підходи до статистичного  вивчення процесів інформатизації. Запропоновано програмно-методологічні принципи статистичного спостереження сектору інформаційно-комунікаційних технологій: основні напрями, формування інформаційної бази, макети аналітичних таблиць, визначення структури сектору та його продукції, ефективності використання ресурсів.

 

Д.В. Верба

Аналіз впливу створення робочих місць

на динаміку продуктивності праці в економіці України протягом 2001 – 2003 рр.

В роботі досліджується вплив процесів створення робочих місць в економіці України на динаміку продуктивності праці. Проведено кореляційний та регресійний аналіз зв’язку між масштабами створення робочих місць і темпами росту продуктивності праці в економіці загалом та за дев’ятьма видами економічної діяльності за період 2001 2003 рр. Визначено, що в цей період збільшення кількості робочих місць здебільшого супроводжувалось зростанням темпів росту продуктивності праці, але для кожного виду економічної діяльності існує певна межа масштабів створення робочих місць, після перевищення якої позитивний вплив на продуктивність праці припиняється.

 

В.І. Дячек

Оновлення машинно-тракторного парку України за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду

У статті досліджується один із механізмів оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників у період з 1996 по 1999 рік за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду.

 

Т.М. Камінська

Про здатність сучасної медичної статистики відображати реформи в охороні здоров’я

В статті показані сутність та необхідність структурної перебудови економіки охорони здоров’я, а також роль, яка надається медичній статистиці як фактору, що впливає на динаміку цього процесу. Автор аналізує дані Держкомстату та Міністерства охорони здоров’я, їх регіональних підрозділів, а також статиcтику ВООЗ, показуючи розбіжності відповідних показників. Результати порівняння не дозволяють зробити однозначні висновки про реформи, що проводяться, і ,тим більш, запропонувати об’єктивні рекомендації щодо удосконалення економіки охорони здоров’я. Запропоновано також конкретний показник, який дозволяє робити висновки щодо реструктуризації системи медичного обслуговування.

 

В.С. Власюк, В.В. Шпирко, І.О. Крехівський

Прогнозування обсягів внутрішнього ринку готового прокату чорних металів в Україні

У статті аналізується сучасний стан ринку чорних металів України, будуються прогнози споживання готового прокату чорних металів за допомогою регресійної моделі, побудованої з використанням ВВП України, методу Холта, сезонної моделі. Побудовано багатофакторну модель для індексів росту споживання готового прокату чорних металів, а також здійснено порівняльний аналіз отриманих прогнозів.

 

О.К. Єлісєєва

Методологія прогнозування цінової кон’юнктури ринку на основі статистичних та евристичних методів

В статті запропоновано методологію дослідження цінової кон’юнктури ринку продукції промислового підприємства, що ґрунтується на факторному аналізі. Побудовано економіко-статистичні моделі, що описують рівень ціни на силікомарганець на ринках Західної Європи.

 

С.Н. Ігнатов

Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці

У статті розглядаються питання соціально-економічного становища в сільській місцевості Вінницької області в динаміці. Аналізуючи виробництво продукції сільгосппідприємствами та господарствами населення, автор висвітлює вплив результатів діяльності сільгосппідприємств усіх форм власності на трудові ресурси села, а також на результати обстеження з питань економічної активності сільського населення, причини безробіття, прогнозні показники на найближчу перспективу.

 

В.І. Суперсон

Моніторинг соціально-економічного стану регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури (продовження)

У статті розглядається соціально-економічний стан регіонів України з позицій розвитку її інфраструктури в умовах структурної перебудови народногосподарського комплексу як на державному, так і на регіональному рівнях.

 

Д.В. Пономаренко

Питання комплексного відображення інвестиційної діяльності в статистичній звітності

Досліджуються проблеми, пов’язані з відображенням інвестиційної діяльності підприємств у формах статистичної звітності, обґрунтовується необхідність використання додаткової форми статистичної звітності. Структура запропонованої форми статистичної звітності дозволяє в комплексному виді відобразити надходження інвестицій у всіх видах та формах, регламентованих чинним законодавством, отримати інформацію про джерела фінансування інвестиційної діяльності, освоєння інвестицій і стан розрахунку з бюджетом.

 

Л.В. Беззубко

Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами

У статті розглядаються напрямки створення системи державного управління трудовими конфліктами.

 

С.А. Кіндзерський

Понятійна ідентифікація гуманітарної сфери як виклик сьогодення

У статті аналізуються різні дефініції та підходи до гуманітарної сфери. Наводячи сучасні статистичні дані, автор робить висновок про необхідність виокремлення цієї сфери та її розмежування з соціальною сферою, з якою вона помилково ототожнюється.

 

М.О. Левченко

Напрями формування особистості, зорієнтованої для служби

у Збройних силах України на сучасному етапі їх реформування

Аналіз існуючих механізмів формування особистості показав необхідність створення нових та удосконалення існуючих напрямів державної політики України щодо формування особистості, зорієнтованої для служби у Збройних Силах України на сучасному етапі їх реформування.

 

І.Г. Міхаліна

Окремі аспекти техніко-технологічного забезпечення аграрної галузі України

Техніко-технологічне забезпечення АПК знаходиться в прямій залежності від напряму державної політики щодо розвитку внутрішнього та міжнародного фінансового лізингу і формування сприятливого інвестиційного клімату для створення сумісних підприємств та відновлення внутрішніх резервів.

 

О.Є. Сохацька

Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування

У статті досліджуються питання формування поняття та видів організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування. За результатами проведеного дослідження автором пропонуються  перспективні напрямки для подальшої розробки досліджуваної тематики.